Powództwo banku o zwrot kapitału oddalone ze względu na potrącenie

Oddalenie powództwa mBanku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu - bank cofnął roszczenia o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzację, ale podtrzymywał żądanie zwrotu kwoty kredytu, chociaż kredytobiorca dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności w 2022 r. Bank twierdził jednak, że oświadczenie o potrąceniu złożone przez kredytobiorcę było nieskuteczne, gdyż zostało złożone jeszcze przed wyrokiem w sprawie wytoczonej przez kredytobiorcę bankowi, a zatem przed ustaleniem, że przedmiotowa umowa jest nieważna. Co śmieszniejsze, bank twierdził, że jego roszczenie jest wymagalne od chwili wezwania przedsądowego, które zostało wystosowane również jeszcze przed wyrokiem w sprawie z powództwa kredytobiorcy. Wyrokiem...

Roszczenie Banku Millennium S.A. o zwrot udostępnionego kapitału oddalone!

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1855/22; SSO Igor Zduński) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do kwoty 193.404,32 PLN, tj. co do roszczenia o zwrot tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, czyli co do zwrotu kwoty 304 tys. zł. wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, ze względu na dokonane przez kredytobiorcę potrącenie wzajemnych wierzytelności. III. zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank o wynagrodzenie albo waloryzację na podstawie nieważnej umowy!

Wyrokiem z 20 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej (I C 13/23; SSR Katarzyna Jakubów-Trojszczak) oddalił w całości powództwo Santander Consumer Bank o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (żądana kwota 34 tys. zł), ewentualnie waloryzacji wypłaconej kwoty nominalnej wskaźnikiem inflacji (żądana kwota ok. 7 tys. zł). Wcześniej na rzecz kredytobiorcy został wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8.4.2022 r. (I ACa 202/21) zasądzony zwrot dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty ok. 92 tys. zł. stanowiącej nadwyżkę kwoty zapłaconej bankowi ponad kwotę wypłaconego kredytu indeksowanego kursem CHF w wysokości ok. 80 tys. zł (kredyt był przeznaczony na zakup samochodu i...

Sąd oddala w całości roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorcy!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. akt III C 2128/22) wydał wyrok w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. o zwrot kwoty kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w którym: Oddalił powództwo Banku BPH S.A. w całości Zasądził od powoda na rzecz pozwanych koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, przy czy szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W sprawie obronnej kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu, które Sąd uznał za skuteczne. Z tego względu powództwo banku zostało oddalone w całości. Dodatkowo przed rozprawą pełnomocnik banku cofnął roszczenie...

Sąd oddala roszczenie mBanku o waloryzację kwoty wypłaconego kredytu

29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (I C 2732/21; SSO Justyna Piś-Barganowska) wydał wyrok w sprawie, którą wytoczył mBank przeciwko kredytobiorcy, jeszcze w toku postępowania z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi. Bank domagał się zwrotu kwoty kredytu w wysokości 217 tys. zł oraz dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 93 tys. zł., ewentualnie zapłaty 82 tys. zł tytułem waloryzacji kwoty wypłaconego kredytu wskaźnikiem inflacji. Dopiero w toku postępowania doszło do podniesienia zarzutu potrącenia roszczenia banku z roszczeniem kredytobiorcy. W rezultacie bank cofnął powództwo o zwrot nominalnej kwoty kredytu, a także cofnął roszczenie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, podtrzymując jednak roszczenie...

Oddalenie roszczenia Banku PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji!

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (SSO Artur Filas, sygn. akt I C 476/23) oddalił powództwo Banku PKO BP w zakresie żądania głównego i ewentualnego. Dodatkowo zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanych kwotę 5434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd w pełni podzielił argumenty pełnomocnika kredytobiorców wskazując, że bankowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak również roszczenie o waloryzację wskaźnikiem inflacji. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocne oddalenie roszczenia Banku BPH dotyczących umowy zawartej przed wejściem Polski do UE!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjnego (SSO Joanna Pyźlak, sygn.VI ACa 1436/22) wydał wyrok, w którym: 1. Uchylił zaskarżony wyrok w pkt II w zakresie dotyczącym żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i postępowanie w tym zakresie umarza wobec cofnięcia pozwu 2. Oddalił apelację powoda (Banku BPH) w pozostałej części 3. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz pozwanych kwotę 8100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego Sprawa dotyczyła apelacji Banku BPH S.A. od wyroku Sadu Okręgowego Warszawa-Praga (SSO Rafał Jasiński,...

Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Oddalenie powództwa PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację, zasądzenie kwoty kapitału.

Wyrokiem z 27 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 3869/21) zasądził na rzecz PKO BP dochodzoną kwotę tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz oddalił powództwo banku o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału albo waloryzację wskaźnikiem inflacji. Zdaniem Sądu orzeczzenie TSUE w sprawie C-520/21 jasno przesądziło, że bankom nie należy się ani dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja wskaźnikiem inflacji. Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa banku pomimo tego, że dalej się toczy sprawa z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w trakcie której bank twierdzi, że umowa...

Przegrana ING Bank Śląski o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

12 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ( I C 191/23; SSO Paweł Marycz) oddalił powództwo ING Bank Śląski o zapłatę wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału wypłaconego na podstawie nieważnej umowy. Umowa została uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.11.2021 r. (I ACa 102/21), a kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem co do zwrotu kwoty kapitału. Nie przeszkodziło to bankowi w wytoczeniu w styczniu odrębnego powództwa o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (bez roszczenia o waloryzację wskaźnikiem inflacji). Sąd Okręgowy na pierwszej rozprawie oddalił roszczenie banku, stwierdzając że nigdy polskie prawo nie przewidywało tego...

Oddalenie powództwa banku o dodatkowe wynagrodzenie albo waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj; XXVIII C 944/22) oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę 346 tys. zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kredytu w wysokości 400 tys. zł albo o zapłatę dodatkowej kwoty 133 tys. zł tytułem waloryzacji wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji. Sąd uwzględnił natomiast roszczenie banku o zapłatę kwoty 110 tys. zł, która pozostała po potrąceniu spłat kredytobiorcy w wysokości 290 tys. zł z kwotą wypłaconego kredytu. Co ciekawe, pomimo złożonego oświadczenia o potrąceniu, bank nie cofnął powództwa w tym zakresie, co spowodowało jego oddalenie. Niestety Sąd nie uwzględnił wniosku...

Oddalone roszczenie mBanku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji

Wyrokiem z 19 maja 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (II C 2093/21; SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk) oddalił powództwo mBank S.A. przeciwko kredytobiorcom o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitałui waloryzację wskaźnikiem inflacji. Jednocześnie Sąd zasądził część z dochodzonego kapitału na rzecz banku, mimo że kredytobiorcy w odpowiedzi na pozew złożyli oświadczenie o potrąceniu (pozostała część została zapłacona przez kredytobiorców na rzecz banku przelewem). W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zarzut potrącenia był nieskuteczny, gdyż oświadczenie zostało złożone zanim jeszcze kredytobiorcy przed sądem w sprawie z ich powództwa wyrazili swoją „uświadomioną zgodę” na nieważność umowy kredytu, nie wyrażając zgody na...