Sąd oddala w całości roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorcy!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. akt III C 2128/22) wydał wyrok w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. o zwrot kwoty kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w którym:

  1. Oddalił powództwo Banku BPH S.A. w całości
  2. Zasądził od powoda na rzecz pozwanych koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, przy czy szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

W sprawie obronnej kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu, które Sąd uznał za skuteczne. Z tego względu powództwo banku zostało oddalone w całości. Dodatkowo przed rozprawą pełnomocnik banku cofnął roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i w tym zakresie sąd umorzył postępowanie.

Sąd nie widzi konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego. Sprawa może być procedowana równolegle.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.