Nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2010 r. denominowanej w EURO!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 17370/21) ustalił nieważność umowy denominowanej w Euro zawartej z Deutsche Bank PBC SA w dniu 22 grudnia 2010 r.

Sąd zasądziłna rzecz powodów kwotę prawie 615 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości.

MOTYWY rozstrzygnięcia

Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że powództwo zostało uwzględnione w całości, zarówno co do roszczenia głównego jak i odsetkowego. Ustalenie nieważności nastąpiło z przyczyny nieważności bezwzględnej. Umowa jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego jak i z naturą stosunku prawnego umowy kredytu (art. 3531 kc.) Nawet gdyby nie stwierdzono nieważności bezwzględnej to umowa upada na podstawie klauzul przeliczeń walutowych które nie wiążą powodów. Kwota ostatecznie oddana do dyspozycji nie była znana kredytobiorcom.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.