Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 3044/20) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 144.161,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r. do dnia zapłaty
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania – pozostawiając referendarzowi szczegóły ich wyliczenia. 

USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie. 

Żądanie ustalenia nieważności umowy – Sąd uznał, iż zawiera one klauzule abuzywne, które są bezskuteczne wobec powodów. Po usunięciu ich z treści umowy – brak możliwości uzupełnienia luki jakimikolwiek innymi zapisami. W konsekwencji umowa jest nieważna – tym bardziej, że zawierając umowę powodowie zawierali umowę jako konsumenci, a postanowienie umowy nie były indywidualnie uzgadniane. 

Wobec ustalenia przez Sąd nieważności umowy – Sąd dokonał zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów dochodzonej przez nich kwoty- w całości zgodnie z żądaniem określonym w pozwie. Odsetki zostały zasądzone zgodnie z treścią pozwu tj. od 8 dnia od daty doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty.

Koszty procesu zostaną obliczone przez referendarza sądowego po uprawomocnieniu się wyroku. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.