Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 r. (SSO Edyta Sornat-Unisk) w sprawie o sygn. XXVIII C 14002/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (…) do dnia zapłaty, zastrzegając, że zapłata przez pozwanego zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zapłaty kwoty (…) PLN;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja z umowy skutkuje uznaniem jej za nieważną.

W konsekwencji bank staje się zobowiązany do zwrotu kwot uiszczonych z tytułu spłat kredytu.

Jednocześnie Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego procesowy zarzut zatrzymania, wskazując jednak, że nie ma to wpływu na roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzonych od dnia wynikającego z przedsądowego wezwania do zapłaty.

Oddalenie powództwa dotyczy jedynie rozstrzygnięcia o sposobie zasądzenia dochodzonej kwoty, tj. w sposób łączny, a nie solidarny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Powyższy wyrok zapadł na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2023 r. (V ACa 695/22), w którym sąd II instancji uchylił wydany uprzednio wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, z uwagi na fakt, iż w poprzednio toczącym się procesie w I instancji sąd nie przeprowadził jakiejkolwiek rozprawy sądowej, mimo braku ku temu podstaw.

Ponowne postępowanie przed Sądem I instancji trwało 4 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.