Przegrana ING Bank Śląski o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

12 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ( I C 191/23; SSO Paweł Marycz) oddalił powództwo ING Bank Śląski o zapłatę wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału wypłaconego na podstawie nieważnej umowy.

Umowa została uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.11.2021 r. (I ACa 102/21), a kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem co do zwrotu kwoty kapitału.

Nie przeszkodziło to bankowi w wytoczeniu w styczniu odrębnego powództwa o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (bez roszczenia o waloryzację wskaźnikiem inflacji).

Sąd Okręgowy na pierwszej rozprawie oddalił roszczenie banku, stwierdzając że nigdy polskie prawo nie przewidywało tego typu wynagrodzenia, a wyrok TSUE z 15.06.2023 r. w sprawie C-520/21 również zakazuje przyznawania bankowi tego typu rekompensaty.

Sąd oddalając powództwo zasądził na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu w wysokości 10.868 zł.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański

Postępowanie trwało 7 miesięcy.