Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga), w sprawie o sygn. IV C 270/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, ustalił, że umowa z  maja 2008 zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, mimo że co do zasady uznaje skuteczność złożenia takiego zarzutu w sposób ewentualny. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania zostało złożone w sposób nieprawidłowy.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana.

W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. Sąd uznał jednak, że roszczenie staje się wymagalne dopiero w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o świadomości skutków prawnych, a nie od dnia wezwania, oddalając w tym zakresie powództwo.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące.