Umowa z 2010 r. uznana za nieważną. Kolejna przegrana mBanku.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Joanna Pąsik; I C 1484/21):

1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2010 roku jest nieważna w całości;

2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę prawie 210 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty;

3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są jeszcze znane motywy rozstrzygnięcia. Niemniej wydaje się, że Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za okres sprzed złożenia pisemnego oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności w wykonaniu zobowiązania Sądu,

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.