Umowa PKO BP nieważna! Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. Ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea Habitat) z sierpnia 2008 r.2. Zasądził od PKO na rzecz powoda ponad 55 tys. PLN oraz 34 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2020 r.3. Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 11. 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Nieważność umowy PKO BP

Umowa na zakup lokalu mieszkaniowo-usługowego nieważna! W dniu 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (SSO Renata Kawecka; sygn. I C 1978/21) ustalił nieważność umowy kredytu PKO BP z 2008 r. (d. Nordea) i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 218.413.96 PLN i 59.770,25 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, jak również z art. 353(1) k.c. Dodatkowo Sąd uznał, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy. Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego na...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP (d. Nordea)!

Dnia 28.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; sygn. V ACa 746/21) co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r. (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 2013/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu denominowanego z grudnia 2006 r. (d. Nordea) jest nieważna. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku w przeważającym zakresie. Sąd oddalił jedynie roszczenie odsetkowe od kwoty 456.306,61 zł w związku ze zgłoszonym przez bank zarzutem zatrzymania na rozprawie przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w PLN. Wyrok jest prawomocny, ale...

Nieważność umowy PKO BP

Nieważność umowy PKO BP z grudnia 2010 r., spłata bezpośrednio w CHF od początku zawarcia umowy! W dniu 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. II C 3886/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z grudnia 2010 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 84.281,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r.

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r., spłata bezpośrednio w CHF na podstawie umowy! 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 306/20, SSA Agata Wolkenberg) oddalił apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. XXV C 2120/19 (SSR del. Kamil Gołaszewski) ustalającego nieważność umowy PKO BP (d. Nordea z czerwca 2011 r.) na kwotę 800.000 tys. PLN i zasądzającego na rzecz kredytobiorców ponad 190 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lipca 2017 r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców 8.100 zł...

Nieważność umowy Nordea Banku

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 10 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1436/18; SSO Agnieszka Rafałko) ustalił, że umowa d. Nordea Banku z września 2008 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot na rzecz kredytobiorców z odsetkami od złożenia powództwa. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Nieważność umowy Nordea Banku

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda) ustalił nieważność umowy d. banku NORDEA z sierpnia 2010 r. i zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania. Sąd uznał, że klauzule odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank jednostronnie są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego (art. 353(1) kc.), który traktuje strony umowy jako równorzędne, bez władczej pozycji jednej z nich, a ponadto wypełnia przesłanki nieuczciwości w rozumieniu art. 385(1) kc. Eliminacja klauzul prowadzi do nieważności umowy jako dotyczących świadczeń głównych, chyba że sprzeciwi się temu konsument co nie ma tutaj miejsca. Wyrok jest nieprawomocny....

Oddalenie powództwa klientów Nordea Banku

W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda) wydał wyrok w sprawie XXV C 3383/19 z powództwa kredytobiorców o ustalenie nieważności Umowy dawnego Nordea Bank Polska S.A. o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. i o zapłatę przeciwko PKO S.A., w którym to wyroku Są oddalił powództwo kredytobiorców i obciążył go kosztami procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że przedmiotowa Umowa nie jest nieważna i że nie zawiera ona abuzywnych klauzul. W ocenie Sądu, sporna Umowa nie była typowa, gdyż została ona zawarta w 2009 r., kiedy kurs PLN/CHF był wysoki (wzrósł o 50%...

Prawomocna wygrana z PKO BP (d. Nordea Bank)

Prawomocna wygrana z PKO BP (d. Nordea Bank). Sprawa była o tyle problematyczna, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 r. (III C 968/17; SSO Agnieszka Rafałko) oddalił powództwo uznając, że kredytobiorcy nie są konsumentami, gdyż zakupiony lokal mieszkalny przez dłuższy czas był wykorzystywany jako lokal firmy, którą jeden z kredytobiorców prowadził. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie ( I ACa 441/21; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) wydał wyrok, w którym stwierdził, że skoro umowa została zawarta przez kredytobiorców jako osoby fizyczne, a nie przez spółkę czy osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, a następnie lokal ten wszedł do majątku...

Umowa kredytu Nordea-Habitat z września 2007 r. nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r. sygn. akt XXV C 31/20 (SSR del. Kamil Gołaszewski): 1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF Nordea-Habitat z września 2007 r. jest nieważna; 2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 85.183,63 CHF oraz 78.230,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił roszczenie o zapłatę w pozostałym zakresie; 4. zasądził od kredytobiorcy na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że umowa jest nieważna wobec braku określenia w...