Prawomocna nieważność umowy Nordea Banku z sierpnia 2010 r.

Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grzegorz Tyliński; VI ACa 912/22) oddalił w całości apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r. (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda), w którym ustalono niewazność umowy kredytu indeksowanego zawartego z d. Nordea Bankiem w sierpniu 2010 r. i zasądzono zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania (ze względu na rozwód kredytobiorców - oddzielnie na rzecz każdego z nich). Sąd Apelacyjny stwierdził, że jest już przesądzone w orzecznictwie, że tego typu wadliwość umów prowadzi do ich nieważności. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Popławska-Czerwińska, sygn. III C 1708/18 ) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy d. Nordea-Habitat z listopada 2008 r. jest nieważna Zasądził od PKO BP z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 136.636,98 PLN oraz 96.610,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych kwot od 15 listopada 2022 r. do dnia zapłaty; Oddala powództwo w pozostałym zakresie; rozstrzyga, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą wWarszawie ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie...

Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea) z listopada 2010 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 4781/21, w którym: I. ustalił, że Umowa nr LKM-CHF-OKRA1-10-000059 o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z dnia 3 listopada 2010 r. jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 107.909,25 PLN oraz 31.595,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: 107.909,25 PLN oraz 25.629,17 CHF od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, 5.966,76 CHF od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku...

Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Umowa d. Nordea Banku „odfrankowiona”

Wyrokiem z 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda;  I C 1386/20) wydał wyrok, w którym Sąd nie uwzględnił roszczenia głównego o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. (obecnie PKO BP) natomiast uwzględnił roszczenie ewentualne, to jest uznał, że klauzule przeliczeniowe są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy, a w związku z tym należności powinny być wyliczane inaczej, to jest na podstawie oprocentowania określonego w umowie, ale bez powiązania z kursem waluty obcej (tzw. "odfrankowienie") i zasądził na rzecz kredytobiorcy odpowiednią kwotę nadpłaty (wskazaną w pozwie, a później wyliczoną przez biegłego)....

Umowa d. Nordea Banku ważna i uczciwa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1576/19; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w kwietniu 2009 r. i roszczenie o zapłatę. Ze względu na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym przyczyny oddalenia powództwa nie są na razie znane, ale wiadomo, że sędzia Kurkowska jak do tej pory zawsze oddala powództwa kredytobiorców, a Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienia później te orzeczenia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 56 miesięcy.

Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea-Habitat) z sierpnia 2010 r.

W dniu 13 października 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A (XXIV C 65/21), tj. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lub zamianę nieruchomości na rynku wtórnym) z sierpnia 2010 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 222.797,35 PLN oraz 58.290,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.800,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...

Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ustalający nieważność umowy PKO BP S.A.  z 2009 r.!

Odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony! W dniu 29 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Piotr Bednarczyk) w sprawie o sygn. akt V ACa 1759/22 wydał wyrok, w którym: Oddalił apelację pozwanego Banku PKO B.P. S.A., Zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Wobec oddalenia apelacji banku w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 985/20) z dnia 2 sierpnia 2022 r.  jest już prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie w...

Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako...

Nieważność umowy kredytu PKO BP!

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Aleksandra Różalska-Danilczuk), w sprawie o sygn. akt IV C 1358/21 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2007 r. zawarta pomiędzy powodem, a Nordea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; Zasądził na rzecz powoda od PKO BP ponad 650 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami...

Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że: - w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank, - sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów, - sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej...

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka), sygn. XXV C 2789/20, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa zawarta przez powodów w dniu 20 stycznia 2009 r. jest nieważna, zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty 342.652,48 PLN oraz 2.836,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów procesu. Sąd podzielił argumentację strony powodowej i uwzględnił roszczenia kredytobiorców w całości. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.

Nieważność umowy Nordea (obecnie PKO BP) z września 2010 r.!

W dniu 6 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata, XXIV C2040/20) wydał wyrok, w którym:I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny PKO BP (d. Nordea) z września 2010 z zawarta przezpowodów z pozwanym jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 34.973,70 PLN wraz z odsetkamiustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 48.293,20 CHF wraz z odsetkamiustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;V. obciążył w całości kosztami procesu pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczeniekosztów referendarzowi...

Umowa d. Nordea Bank nieważna, powództwo banku oddalone

Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 320/22; SSA Dariusz Limiera) oddalił apelację banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 grudnia 2021 roku (II C 802/18; SSO Dorota Liczberska – Dębska), który oddalił powództwo banku oparte o wypowiedzianą umowę d. Nordea Banku z października 2006 r. W sprawie został najpierw wydany nakaz zapłaty na rzecz banku. Wówczas kredytobiorca zgłosił się do Kancelarii celem podjęcia obrony. Po wniesionym sprzeciwie i długim czasie rozpoznawania sprawy w I instancji, sprawa ostatecznie została wygrana. Bank początkowo podnosił, że należy mu się zapłata zadłużenia w CHF, potem...

Umowa d. Nordea Bank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1442/20; SSO Monika Odzimkowska):I. ustalił, że umowa kredytu nr LKM-CHF-OWAR1- ... zawarta w dniu (...)sierpnia 2007 r. pomiędzy (...) a poprzednikiem prawnym pozwanego – Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest nieważna;II. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibąw Warszawie solidarnie na rzecz powodów (...) kwotę 202.697,06 PLN i 68.705,51 CHF wraz zodsetkami ustawowymi za opóźnienie od powyższych kwot od dnia 28 sierpnia 2022r. do dnia zapłaty;III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;IV. ustala, że koszty procesu ponosi...

Umowa Nordea-Habitat prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 24 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 659/22, SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska) co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 632/19, SSO Maria Piasecka) z dnia 18 marca 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od banku zwrot zaplaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu kwoty...

Dwie umowy PKO BP (dawniej Nordea) z 2008 i 2009 nieważne!

9 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4427/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko PKO BP: I. ustala, że umowa Nordea Habitat z 2009 r. jest nieważna, II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów ponad 1 milion PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 marca 2023 r. do dnia zapłaty przestankowo tytułem nieważności umowy kredytu z 2008 r., jak również w związku z ustaleniem nieważności umowy z 2009 r. III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu, przy...

Umowa Nordea-Habitat z kwietnia 2010 r. spłacana wyłącznie w CHF uznana za nieważną

21 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; sygn. akt IV C 811/22, poprzednia sygn. akt I C 1165/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta w kwietniu 2010 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 50 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do dnia zapłaty. Sąd podzielił całkowicie ocenę umowy zaprezentowaną przez stronę powodową w pozwie i pozostałych pismach procesowych. W ocenie Sądu umowa zawiera takie klauzule dot. spreadu, sposobu przeliczania salda kapitału, poszczególnych rat, że po ich usunięciu kwestionowana umowa...

Umowa kredytu denominowanego zawarta z d. Bankiem Nordea we wrześniu 2008 r. nieważna

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4302/21 wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z września 2008 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców ponad 673 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty doręczenia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z uwagi na bezskuteczność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych i brak możliwości uzupełnienia umowy...

Umowa PKO BP (d. Nordea) nieważna, odsetki od wezwania przedsądowego

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Małgorzata Misiurna) sygn. akt XV C 132/21: 1. ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z 2007 r.; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 137.429,15 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził 6.434 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo uwzględnione zostało w całości, ponieważ klauzule waloryzacyjne są abuzywne, a ich usunięcie powoduje nieważność całej umowy. Jednocześnie, sąd jest zdania, że umowa nie narusza art. 69 prawa bankowego, ale nieważność wynika z konieczności...