Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako...

Nieważność umowy kredytu PKO BP!

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Aleksandra Różalska-Danilczuk), w sprawie o sygn. akt IV C 1358/21 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2007 r. zawarta pomiędzy powodem, a Nordea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; Zasądził na rzecz powoda od PKO BP ponad 650 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami...

Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że: - w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank, - sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów, - sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej...

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka), sygn. XXV C 2789/20, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa zawarta przez powodów w dniu 20 stycznia 2009 r. jest nieważna, zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty 342.652,48 PLN oraz 2.836,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów procesu. Sąd podzielił argumentację strony powodowej i uwzględnił roszczenia kredytobiorców w całości. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.

Nieważność umowy Nordea (obecnie PKO BP) z września 2010 r.!

W dniu 6 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata, XXIV C2040/20) wydał wyrok, w którym:I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny PKO BP (d. Nordea) z września 2010 z zawarta przezpowodów z pozwanym jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 34.973,70 PLN wraz z odsetkamiustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 48.293,20 CHF wraz z odsetkamiustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;V. obciążył w całości kosztami procesu pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczeniekosztów referendarzowi...

Umowa d. Nordea Bank nieważna, powództwo banku oddalone

Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 320/22; SSA Dariusz Limiera) oddalił apelację banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 grudnia 2021 roku (II C 802/18; SSO Dorota Liczberska – Dębska), który oddalił powództwo banku oparte o wypowiedzianą umowę d. Nordea Banku z października 2006 r. W sprawie został najpierw wydany nakaz zapłaty na rzecz banku. Wówczas kredytobiorca zgłosił się do Kancelarii celem podjęcia obrony. Po wniesionym sprzeciwie i długim czasie rozpoznawania sprawy w I instancji, sprawa ostatecznie została wygrana. Bank początkowo podnosił, że należy mu się zapłata zadłużenia w CHF, potem...

Umowa d. Nordea Bank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1442/20; SSO Monika Odzimkowska):I. ustalił, że umowa kredytu nr LKM-CHF-OWAR1- ... zawarta w dniu (...)sierpnia 2007 r. pomiędzy (...) a poprzednikiem prawnym pozwanego – Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest nieważna;II. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibąw Warszawie solidarnie na rzecz powodów (...) kwotę 202.697,06 PLN i 68.705,51 CHF wraz zodsetkami ustawowymi za opóźnienie od powyższych kwot od dnia 28 sierpnia 2022r. do dnia zapłaty;III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;IV. ustala, że koszty procesu ponosi...

Umowa Nordea-Habitat prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 24 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 659/22, SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska) co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 632/19, SSO Maria Piasecka) z dnia 18 marca 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od banku zwrot zaplaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu kwoty...

Dwie umowy PKO BP (dawniej Nordea) z 2008 i 2009 nieważne!

9 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4427/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko PKO BP: I. ustala, że umowa Nordea Habitat z 2009 r. jest nieważna, II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów ponad 1 milion PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 marca 2023 r. do dnia zapłaty przestankowo tytułem nieważności umowy kredytu z 2008 r., jak również w związku z ustaleniem nieważności umowy z 2009 r. III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu, przy...

Umowa Nordea-Habitat z kwietnia 2010 r. spłacana wyłącznie w CHF uznana za nieważną

21 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; sygn. akt IV C 811/22, poprzednia sygn. akt I C 1165/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta w kwietniu 2010 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 50 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do dnia zapłaty. Sąd podzielił całkowicie ocenę umowy zaprezentowaną przez stronę powodową w pozwie i pozostałych pismach procesowych. W ocenie Sądu umowa zawiera takie klauzule dot. spreadu, sposobu przeliczania salda kapitału, poszczególnych rat, że po ich usunięciu kwestionowana umowa...

Umowa kredytu denominowanego zawarta z d. Bankiem Nordea we wrześniu 2008 r. nieważna

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4302/21 wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z września 2008 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców ponad 673 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty doręczenia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z uwagi na bezskuteczność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych i brak możliwości uzupełnienia umowy...

Umowa PKO BP (d. Nordea) nieważna, odsetki od wezwania przedsądowego

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Małgorzata Misiurna) sygn. akt XV C 132/21: 1. ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z 2007 r.; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 137.429,15 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził 6.434 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo uwzględnione zostało w całości, ponieważ klauzule waloryzacyjne są abuzywne, a ich usunięcie powoduje nieważność całej umowy. Jednocześnie, sąd jest zdania, że umowa nie narusza art. 69 prawa bankowego, ale nieważność wynika z konieczności...

Umowa z d. Nordea Bank S.A. nieważna

W dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska) w sprawie o sygn. akt XXIV C 1221/17 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy (zawarta z d. Nordea Bank S.A.) z października 2007 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP na rzecz kredytobiorców ponad 315 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2018 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Kolejna umowa z 2011 r. przy spłacie rat wyłącznie w CHF uznana za nieważną!

W dniu 25 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 617/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat z dnia 7 lutego 2011 r. zawartej przez powodów z Nordea Bank Polska S.A.;2. zasądził od Banku PKO BP na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 45.000 CHF z odsetkami od dnia doręczenia pozwu;3. obciążył bank kosztami procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu z lutego 2011 r., na podstawie której kredytobiorcy spłacali kredyt bezpośrednio w CHF a bank wskazywał, że kursy wypłaty transz były negocjowane. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw....

Umowa PKO BP nieważna! Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. Ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea Habitat) z sierpnia 2008 r.2. Zasądził od PKO na rzecz powoda ponad 55 tys. PLN oraz 34 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2020 r.3. Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 11. 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Nieważność umowy PKO BP

Umowa na zakup lokalu mieszkaniowo-usługowego nieważna! W dniu 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (SSO Renata Kawecka; sygn. I C 1978/21) ustalił nieważność umowy kredytu PKO BP z 2008 r. (d. Nordea) i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 218.413.96 PLN i 59.770,25 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, jak również z art. 353(1) k.c. Dodatkowo Sąd uznał, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy. Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego na...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP (d. Nordea)!

Dnia 28.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; sygn. V ACa 746/21) co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r. (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 2013/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu denominowanego z grudnia 2006 r. (d. Nordea) jest nieważna. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku w przeważającym zakresie. Sąd oddalił jedynie roszczenie odsetkowe od kwoty 456.306,61 zł w związku ze zgłoszonym przez bank zarzutem zatrzymania na rozprawie przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w PLN. Wyrok jest prawomocny, ale...

Nieważność umowy PKO BP

Nieważność umowy PKO BP z grudnia 2010 r., spłata bezpośrednio w CHF od początku zawarcia umowy! W dniu 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. II C 3886/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z grudnia 2010 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 84.281,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r.

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r., spłata bezpośrednio w CHF na podstawie umowy! 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 306/20, SSA Agata Wolkenberg) oddalił apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. XXV C 2120/19 (SSR del. Kamil Gołaszewski) ustalającego nieważność umowy PKO BP (d. Nordea z czerwca 2011 r.) na kwotę 800.000 tys. PLN i zasądzającego na rzecz kredytobiorców ponad 190 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lipca 2017 r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców 8.100 zł...

Nieważność umowy Nordea Banku

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 10 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1436/18; SSO Agnieszka Rafałko) ustalił, że umowa d. Nordea Banku z września 2008 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot na rzecz kredytobiorców z odsetkami od złożenia powództwa. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.