Nieważność umowy Nordea Banku

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda) ustalił nieważność umowy d. banku NORDEA z sierpnia 2010 r. i zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania. Sąd uznał, że klauzule odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank jednostronnie są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego (art. 353(1) kc.), który traktuje strony umowy jako równorzędne, bez władczej pozycji jednej z nich, a ponadto wypełnia przesłanki nieuczciwości w rozumieniu art. 385(1) kc. Eliminacja klauzul prowadzi do nieważności umowy jako dotyczących świadczeń głównych, chyba że sprzeciwi się temu konsument co nie ma tutaj miejsca. Wyrok jest nieprawomocny....

Oddalenie powództwa klientów Nordea Banku

W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda) wydał wyrok w sprawie XXV C 3383/19 z powództwa kredytobiorców o ustalenie nieważności Umowy dawnego Nordea Bank Polska S.A. o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. i o zapłatę przeciwko PKO S.A., w którym to wyroku Są oddalił powództwo kredytobiorców i obciążył go kosztami procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że przedmiotowa Umowa nie jest nieważna i że nie zawiera ona abuzywnych klauzul. W ocenie Sądu, sporna Umowa nie była typowa, gdyż została ona zawarta w 2009 r., kiedy kurs PLN/CHF był wysoki (wzrósł o 50%...

Prawomocna wygrana z PKO BP (d. Nordea Bank)

Prawomocna wygrana z PKO BP (d. Nordea Bank). Sprawa była o tyle problematyczna, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 r. (III C 968/17; SSO Agnieszka Rafałko) oddalił powództwo uznając, że kredytobiorcy nie są konsumentami, gdyż zakupiony lokal mieszkalny przez dłuższy czas był wykorzystywany jako lokal firmy, którą jeden z kredytobiorców prowadził. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie ( I ACa 441/21; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) wydał wyrok, w którym stwierdził, że skoro umowa została zawarta przez kredytobiorców jako osoby fizyczne, a nie przez spółkę czy osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, a następnie lokal ten wszedł do majątku...

Umowa kredytu Nordea-Habitat z września 2007 r. nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r. sygn. akt XXV C 31/20 (SSR del. Kamil Gołaszewski): 1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF Nordea-Habitat z września 2007 r. jest nieważna; 2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 85.183,63 CHF oraz 78.230,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił roszczenie o zapłatę w pozostałym zakresie; 4. zasądził od kredytobiorcy na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że umowa jest nieważna wobec braku określenia w...

Umowa kredytu Nordea-Habitat nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie IV C 635/19 (SSR del. Robert Masznicz) z powództwa kredytobiorców przeciwko PKO BP S.A.: I. ustalił nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej z d. Nordea Bank Polska S.A. we wrześniu 2006 r.; II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 273.703,69 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (liczonymi częściowo według wezwania banku do zapłaty i częściowo od modyfikacji powództwa rozszerzającej powództwo o zapłatę); III. oddalił powództwo częściowo co do odsetek za opóźnienie; IV. uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank uzależniając obowiązek zapłaty kwoty z pkt II...

Umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna

Prawomocny wyrok - umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna. Dzisiaj, czyli 3 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 541/21) wydał wyrok, w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r., (sygn. akt XXIV C 1096/16 SSO Monika Dominiak), w którym Sąd uznał umowę kredytu zawartą w czerwcu 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 241.517,51 PLN. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek – zasądzając je dopiero od daty wyroku Sądu I instancji. Sąd w całości obciążył Bank...

Umowa Nordea Habitat nieważna

W dniu 5 sierpnia 2021 r Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2013/19; SSO Marcin Polakowski) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea- Habitat z grudnia 2006 r. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 456.306,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie; 3. zasądził na rzecz Powodów zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej, która prowadziła do unieważnienia umowy. Sąd zaakcentował, że zasadniczą wadą umowy był brak umówienia się stron co do faktycznej kwoty wypłaconego kredytu. W umowie wskazano, że kwota kredytu będzie wypłacana w złotych polskich ale odpowiada...

Umowa d. Nordea Bank nieważna

24 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak, XXIV C 281/18) wydał wyrok w sprawie umowy d. NORDEA Bank (obecnie PKO BP SA) i: I. ustalił, że umowa kredytowa z marca 2008 roku zawarta Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną jest nieważna; II. zasądził od pozwanego PKO BP SA na rzecz powoda kwotę ponad 140 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 marca 2018 roku do dnia zapłaty; III. ustalił, że pozwany ponosi koszty postępowania w sprawie w całości. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, gdyż postanowienia indeksacyjne są abuzywne, a po ich eliminacji umowa...

Umowa d. Nordea Bank Polska jest nieważna

20 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (SSO Monika Dominiak, XXIV C 1096/16) w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w czerwcu 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 241.517,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w całości. Sąd krótko uzasadniając, stwierdził, że roszczenia powoda w całości zasługują na uwzględnienie. Umowa jest nieważna a to wynika z postanowień tej umowy, które pozwalały pozwanemu na bezprawne, jednostronne...

Przegrana kredytobiorcy – Sąd uznaje, że nie był konsumentem

11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko, III C 968/17) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko PKO BP SA (kredyt d. Nordea Bank Polska) uznając, że nie przysługiwał im status konsumenta. Aczkolwiek mieszkanie zostało przez nich kupione do majątku własnego, to potem zostało wynajęte na potrzeby biura spółki, której byli udziałowcami - zdaniem Sądu przesądziło to o związku umowy kredytu z działalnością gospodarczą. Sąd w ustnym uzasadnieniu nie odniósł się do kwestii ważności umowy w obrocie gospodarczym, jednak Sąd stwierdził, że ze względu na znaczny majątek powodów wytoczenie powództwa przeciwko bankowi i tak jest sprzeczne z art. 5 kc.,...