Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2007 r.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (SSO Joanna Grzempka) wydanym w sprawie o sygn. akt I C 3251/23: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta 22 listopada 2007 r. między powodami a Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego PKO BP S.A. na rzecz powodów 252.932,91 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do dnia zapłąty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów w częściach równych 11.834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty...

Nieważność umowy kredytu z 2010 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 13690/22 (SSO Bartłomiej Biegański) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN oraz (...) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w podwójnej wysokości....

Umowa kredytu Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 717/21 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że...

Prawomocna nieważność umowy Nordea ze spłatą bezpośrednio w CHF

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1355/22) w składzie SSA Paulina Asłanowicz (spr.), SSA Robert Obrębski, SSA Marta Szerel po wygłoszeniu stanowisk końcowych przez pełnomocników zamknął rozprawę i po naradzie wydał wyrok, w którym: 1. uchylił wyrok Sądu Okręgowego co do punktu 2 i w tym zakresie umorzył postępowanie wobec cofnięcia powództwa o zapłatę. 2. oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie. 3. zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów zwrotów postępowania. Z uzasadnienia: Umowa jest nieważna. Nie ma znaczenia, że spłata była bezpośrednio w CHF, bo wystarczy nieuczciwość przy wypłacie. Sąd uznał,...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie o sygn. I C 934/23 (SSO Katarzyna Mazurek) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN tytułem zwrotu całości kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Prawomocna wygrana z PKO BP

9 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1153/22; Małgorzata Konsek-Bitkowska; Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; Małgorzata Sławińska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 marca 2022 r. (III C 1601/17; SSO Mariusz Solka) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. Sąd jednocześnie uznał, że doszło do skutecznego potrącenia wierzytelności przez kredytobiorcę w obronie przed roszczeniem banku, które zostało zgłoszone w odrębnym powództwie i w związku z tym zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił roszczenie o zapłatę. Kredytobiorca nie cofnął powództwa o zapłatę pomimo potrącenia wskazując, że bank...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 315/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 96.843,38 CHF - przy czym wykonanie świadczenia jest uzależnione od zapłaty przez powodów na rzec pozwanego kwoty podniesionej przez pozwanego w zarzucie zatrzymania, który to przez Sąd został uwzględniony;III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił (roszczenie odsetkowe od 3.01.24 do dnia zapłaty) IV. umorzył postępowanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych od kwoty wskazanej w pkt I wyroku od dnia 28 listopada 2020 r. do...

Nieważność umowy Nordea z 2010 r.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Odzimkowska; III C 1021/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2010 r. zawarta pomiędzy powódką, a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni poprzednikiem prawnym pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 196.680,92 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 31,99 PLN.  III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; III. kosztami postępowania obciążył w całości pozwanego pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd...

Umowa kredytu „Nordea-Habitat”, denominowanego do waluty USD, zawarta z Nordea Bank Polska S.A. w 2008 r., bezskuteczna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski) wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r. (XXVIII C 7735/22) w sprawie p-ko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2008 r. nie jest dla powodów wiążąca w następujących postanowieniach części ogólnej umowy: § 1 ust. 2, § 8 ust. 6 oraz § 12 ust. 3; II. w związku z ustaleniem w pkt. I, ustalił, że umowa nie jest możliwa do wykonania i jest w całości wobec powodów bezskuteczna; III. tytułem zwrotu świadczenia wzajemnego zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę...

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, PKO BP S.A. przegrywa w całości

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Paweł Pyzio; XXIV C 599/21): 1. ustalił, że umowa o kredytu mieszkaniowy Nordea-Habitat ze stycznia 2008 roku jest nieważna; 2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 125 tys. PLN oraz 41 tys. CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści...

Prawomocna nieważność umowy Nordea Banku z sierpnia 2010 r.

Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grzegorz Tyliński; VI ACa 912/22) oddalił w całości apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r. (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda), w którym ustalono niewazność umowy kredytu indeksowanego zawartego z d. Nordea Bankiem w sierpniu 2010 r. i zasądzono zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania (ze względu na rozwód kredytobiorców - oddzielnie na rzecz każdego z nich). Sąd Apelacyjny stwierdził, że jest już przesądzone w orzecznictwie, że tego typu wadliwość umów prowadzi do ich nieważności. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Popławska-Czerwińska, sygn. III C 1708/18 ) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy d. Nordea-Habitat z listopada 2008 r. jest nieważna Zasądził od PKO BP z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 136.636,98 PLN oraz 96.610,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych kwot od 15 listopada 2022 r. do dnia zapłaty; Oddala powództwo w pozostałym zakresie; rozstrzyga, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą wWarszawie ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie...

Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea) z listopada 2010 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 4781/21, w którym: I. ustalił, że Umowa nr LKM-CHF-OKRA1-10-000059 o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z dnia 3 listopada 2010 r. jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 107.909,25 PLN oraz 31.595,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: 107.909,25 PLN oraz 25.629,17 CHF od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, 5.966,76 CHF od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku...

Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Umowa d. Nordea Banku „odfrankowiona”

Wyrokiem z 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda;  I C 1386/20) wydał wyrok, w którym Sąd nie uwzględnił roszczenia głównego o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. (obecnie PKO BP) natomiast uwzględnił roszczenie ewentualne, to jest uznał, że klauzule przeliczeniowe są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy, a w związku z tym należności powinny być wyliczane inaczej, to jest na podstawie oprocentowania określonego w umowie, ale bez powiązania z kursem waluty obcej (tzw. "odfrankowienie") i zasądził na rzecz kredytobiorcy odpowiednią kwotę nadpłaty (wskazaną w pozwie, a później wyliczoną przez biegłego)....

Umowa d. Nordea Banku ważna i uczciwa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1576/19; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w kwietniu 2009 r. i roszczenie o zapłatę. Ze względu na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym przyczyny oddalenia powództwa nie są na razie znane, ale wiadomo, że sędzia Kurkowska jak do tej pory zawsze oddala powództwa kredytobiorców, a Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienia później te orzeczenia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 56 miesięcy.

Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea-Habitat) z sierpnia 2010 r.

W dniu 13 października 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A (XXIV C 65/21), tj. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lub zamianę nieruchomości na rynku wtórnym) z sierpnia 2010 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 222.797,35 PLN oraz 58.290,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.800,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...

Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ustalający nieważność umowy PKO BP S.A.  z 2009 r.!

Odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony! W dniu 29 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Piotr Bednarczyk) w sprawie o sygn. akt V ACa 1759/22 wydał wyrok, w którym: Oddalił apelację pozwanego Banku PKO B.P. S.A., Zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Wobec oddalenia apelacji banku w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 985/20) z dnia 2 sierpnia 2022 r.  jest już prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie w...

Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 257/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest  nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. kosztami postępowania obciążył strony po połowie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż poprzednik prawny pozwanego banku działający jako...

Nieważność umowy kredytu PKO BP!

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Aleksandra Różalska-Danilczuk), w sprawie o sygn. akt IV C 1358/21 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2007 r. zawarta pomiędzy powodem, a Nordea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; Zasądził na rzecz powoda od PKO BP ponad 650 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami...