Nieważność Umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 września 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16118/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetkowym), IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda w całości koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W...

Umowa mBanku z 2005 r. nieważna

27 września 2023 r. wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Pyzio, XXIV C 393/20) ustalił, że umowa kredytu o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "mPlan" waloryzowany kursem CHF z czerwca 2005 r. jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia złożenia powództwa. Bank ponosi też koszty procesu w całości. Sprawę prowadził adw. Dominika Helios i adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesiące.

Przegrana mBank S.A.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Mariusz Solka; III C 3051/20) zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 287.697,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego w całości przed wniesieniem pozwu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z 12 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2066/22; Joanna Wiśniewska-Sadomska (spr.), Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska, Katarzyna Polańska - Farion) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; Tadeusz Bulanda) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę, wskutek uznania że umowa kredytu zawarta z mBankiem w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Wyrok zapadł po skutecznej skardze kasacyjnej kredytobiorcy złożonej na poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie, który zapadł 30 grudnia 2019 r. (I ACa 598/18; Roman Dziczek - spr., Marzanna Góral, Marzena Konsek-Bitkowska). W tamtym orzeczeniu SA kierując się...

Umowa z 2010 r. uznana za nieważną. Kolejna przegrana mBanku.

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Joanna Pąsik; I C 1484/21): 1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2010 roku jest nieważna w całości; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę prawie 210 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są jeszcze znane motywy rozstrzygnięcia. Niemniej wydaje się, że Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za okres sprzed...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1670/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powoda z BRE Bankiem S.A. w lipcu 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powoda ponad 399 tys. PLN i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, roszczenie o kapitał całkowicie rozliczone

Wyrokiem z 1 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 455/22; Marzena Konsek- Bitkowska (spr.), Marzanna Góral, Dorota Markiewicz) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 286/18; SSR del. Anna Lipińska) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w marcu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Jednocześnie Sąd obniżył wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorców wyrokiem Sądu I instancji, gdyż uznał, że doszło do skutecznego potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zasądzonych kwot.  Oświadczenie o potrąceniu złożyli kredytobiorcy w obronie przed...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek - Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu. Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do...

mBank S.A. ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8736/21 przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lutym 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot (spłat dokonywał jeden z kredytobiorców) w wysokości ponad 250 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi...

Nieważność umowy mBanku! Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu wyroku

Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu pozwu. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata) w sprawie o sygn. akt XXIV 233/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu zawartego z mBank S.A. z sierpnia 2006 r. jest nieważna Zasadził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów ponad 168 tys. PLN oraz ponad 67 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (nieznacznie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, w tym koszty zastępstwa...

Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXVIII C 11712/21 (SSR del. Michał Maj) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny "Multiplan" waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia...

Niekorzystny wyrok nieprawomocny w sprawie kredytu indeksowanego mBanku

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 700/18; SSO Eliza Kurkowska) wydał wyrok, w którym: I.       Oddalił w całości roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego mBanku z sierpnia 2008 r. i zwrot zapłaconych kwot. II.     Zasądził koszty postępowania w całości od powodów na rzecz pozwanego, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że nie ma przepisów, które zakazywałyby udzielania kredytów indeksowanych do obcej waluty, taka konstrukcja mieści się w umowie kredytu. Bank był zobowiązany do wypłaty kwoty kredytu w ciągu 3 dni od daty złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty....

Prawomocna przegrana mBanku

3 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Edyta Jefimko, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Marta Szerel; V ACa 755/22) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2022 r. (SSO Michał Chojnacki; II C 335/18) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzą kwotę ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z mBankiem w sierpniu 2008 r. Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty są należne kredytobiorcy dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku I instancji do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania, co...

Umowa kredytu MultiPlan z 2006 r. jest nieważna

Wyrokiem z 31 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5659/21; SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF Multiplan nr ... z 2006 r. jest nieważna; zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego, po doliczeniu dodatkowych 30 dni na odpowiedź banku na reklamację; oddalił roszczenie o odsetki za wcześniejszy okres (tj. w 7 dni po wezwaniu); obciążył bank kosztami postępowania w wysokości 11.817 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina i adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A.!

Sąd Najwyższy (I CSK 5840/22; SSN Krzysztof Wesołowski) postanowieniem z dnia 6 lipca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 r. (V ACa 839/21; SSA Ewa Kaniok), oddalającego w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lipca 2021 r. (XXVIII C 1791/21; Tomasz Niewiadomski) ustalającego, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna i zasądzającego na rzecz strony powodowej dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego...

Umowa zawarta z BRE Bank S.A. uznana za nieważną, odsetki zasądzone od wezwania

W dniu 13 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 911/21) w sprawie przeciwko mBank S.A., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy zawartej w kwietniu 2008 r. II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwoty po 86.786,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2021 r. (od upływu terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd pokrótce uzasadnił, że w przedmiotowej umowie występują klauzule abuzywne dotyczące indeksacji, a w...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 12 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka - Bartnik, III C 1155/22) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "mPlan" waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 28 sierpnia 2007 r. przez powodów z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwoty: a) 159.548,71 PLN, b) 6.408,05 PLN, c) 53.248,25 CHF, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od powyższych kwot liczonymi za okres od dnia 8 marca 2019 r....

Sąd uznaje, że umowa mBanku jest ważna i skuteczna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Jaskłowski, sygn. IV C 38/20) w dniu 12 lipca 2023 r. w sprawie p-ko mBank S.A. wydał wyrok, w którym: Oddalił powództwo w całości; Obciążył powodów kosztami procesu w wysokości 10.817 zł Nakazał Skarbowi Państwa pobrać od powodów kwotę 1.418,06 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów opinii biegłego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że: - umowa zawiera postanowienia, które są abuzywne, dlatego że są w rejestrze klauzul niedozwolonych (część, bo te dotyczące po prostu powiązania z walutą obcą są w pełni ważne), choć sąd nie zgadza się, by można było tu mówić o abuzywności, -...

Prawomocna nieważność umowy kredytu zawartej z mBankiem!

Jedna z najstarszych spraw dobiegła końca. Pozew został złożony 1 grudnia 2015 r., początkowo do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Wskutek modyfkacji powództwa sprawa została przekazana później do Sądu Okręgowego w Warszawie, który 17 stycznia 2022 r. wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym stwierdzając nieważność umowy i zasądzając dochodzone kwoty z odsetkami od 11 listopada 2015 r. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 475/22; SSA Małgorzata Sławińska (spr), SSA Dorota Markiewicz, SSA Roman Dziczek) wydał wyrok, w którym podtrzymał ten wyrok, ale oddalił roszczenie o odsetki za okres do 13 marca 2022 r. Sąd wskazał, że zdania w składzie orzekającym co do...

Kolejna przegrana mBanku – umowa uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha), sygn. XXVIII C 3506/21, w dniu 30 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 12 czerwca 2007 r. jest nieważna, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów całość dochodzonych kwot z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty (oddalając roszczenie odsetkowe w pozostałym zakresie), zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu,  szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sąd w motywach ustanych podkreślił, że podziela argumenty przedstawione przez stronę powodową. Niemniej odsetki zostały zasądzone...