Nieważność umowy mBanku

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 września 2022 r. sygn. akt XV C 1645/21 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A.:1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta między stronami jest nieważna;2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 95.112,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprawie cieszy przede wszystkim czas postępowania, wyrok wydany po 13 miesiącach od złożenia pozwu i przeprowadzonej 1 rozprawy. W ustnych motywach wyroku...

Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 9855/21): 1. ustalił, że umowa kredytu z lipca 2008 roku jest nieważna w całości;2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 174.401,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna...

Prawomocna nieważność umowy mBank! Odsetki do wezwania przedsądowego!

W dniu 2 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Małgorzata Sławińska, sygn. I ACa 236/22) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 607/19) z dnia 20 grudnia 2021 r. ustalającego nieważność umowy d. BRE Bank S.A. z sierpnia 2008 r. a także zasądzającego na rzecz powoda roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd I instancji oddalił jednak roszczenie dotyczących spłat dokonanych przez kredytobiorcę powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu. W tym zakresie strona powodowa wniosła apelację, która została uwzględniona przez Sąd Apelacyjny. Tym...

Umowa z mBankiem nieważna

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 3591/21) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2006 r. zawarta z mBankiem jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 195.524,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,III. w pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo tj. częściowo w zakresie odsetek,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powódki całość kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII C 854/21, poprzednia sygn. XXIV C 632/21 SSR del. Tomasz Leszczyński) ustalił nieważność umowy z kwietnia 2008 r. i zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwoty 351.355,74 PLN i 142.046,83 CHF. Natomiast odsetki Sąd zasądził od dnia doręczenia pozwu (a nie od dnia z wezwania) do dnia zapłaty. W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła, że w przedmiotowej umowie znajdują się klauzule, które skutkują koniecznością stwierdzenia nieważności umowy. Koszty procesu w całości ponosi bank. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Umowa mBanku nieważna

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 5618/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny ze stycznia 2007 r. zawarta z mBankiem jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 383.615,12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. (od dnia upływu terminu z wezwania) do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia szeroko opisał wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowa kredytu musiała zostać uznana za nieważną. Zdaniem Sądu w umowie...

Umowa z mBankiem nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 6549/21) w dniu 5 sierpnia 2022 r. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa z lipca 2007 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,II. zasądził od pozwanego - mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 758.809,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 maja 2021 r. do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać. Sąd podkreślił, że...

Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem z dnia 29 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn. akt XXVIII C 1109/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 26 sierpnia 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 listopada 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej...

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców w całości w sprawie dotyczącej umowy mBanku. Sąd w tymże składzie uparcie stoi na stanowisku, że umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej są ważne i nie zawierają wad prawnych. Klienci byli od samego początku poinformowani o orzecznictwie Sędziego. Kancelaria oczywiście będzie składała apelację wraz z wnioskiem o zastosowanie wytyku sędziowskiego. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Prawomocna nieważność umowy z mBankiem

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, Sąd rozlicza strony po zarzucie potrącenia. 19 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 39/21; SSA Edyta Jefimko) zmienia wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 listopada 2020 r. (II C 222/17), który "odfrankowił" umowę i ustala, że umowa zawarta z mBankiem w lipcu 2008 r. jest nieważna. Na początku 2022 r. mBank nie czekając na zakończenie pierwszej sprawy pozwał kredytobiorców o zwrot kwoty kapitału kredytu i zażądał dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, argumentując, że umowa jest nieważna. W ramach obrony kredytobiorcy dokonali potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału ze swoim roszczeniem o...