Prawomocna wygrana z mBankiem !

26 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2829/23; SSA Anna Strączyńska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7.04.2023 r. (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) i uznając przesłankowo umowę kredytu indeksowanego z października 2007 r. zawartą z mBankiem zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego (w 2017 r.). Sąd Apelacyjny uznał, że jedyne co z wyroku Sądu I instancji zasługiwało na uznanie, to poczynione ustalenia faktyczne, które były wystarczające dla oceny prawnej. Sąd Okręgowy całkowicie jednak zignorował orzecznictwo SN i TSUE i dokonał nieprawidłowej oceny prawnej umowy. Klauzule indeksacyjne znajdujące...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 22.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSA Agata Wolkenberg, sygn. VI ACa 1482/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 3308/21) z dnia 25 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 215.000 zł (stanowiącej kwotę kapitału) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy mBanku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania...

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1462/23 (SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, SSA Robert Obrębski) przeciwko pozwanemu mBank S.A. [po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia Iwona Lizakowska-Bytof) z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie XXVIII C 1256/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego w całości, II....

Wyrok prawomocny – dwie umowy kredytu zawarte z mBankiem w 2006 i 2007 r. nieważne!

9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1321/22; SSA Barnard Chazan) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.07.2021 r. (XXVIII C 2961/21; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ustalający nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzających na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Kredyty były przeznaczone na zakup działki i budowę domu. Sąd uznał, że powódka zawarła umowy jako konsumentka, a nie ma znaczenia podnoszony przez bank fakt, że w późniejszym okresie powódka rozpoczęła działalność gospodarczą, w której wykorzystywała część zakupionej działki. Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał,...

Przegrana mBanku. Odsetki od zawezwania do próby ugodowej z 2018 r.

W dniu 1 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Piotr Królikowski, sygn. I C 1644/21) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu zawarta w listopadzie 2007 r. jest nieważna; 2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 352 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z zawezwania do próby ugodowej ze stycznia 2018 r. (290 tys. PLN) oraz wezwania do zapłaty z grudnia 2020 r. (62 tys. PLN) 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11.834 PLN. Sprawę prowadzi adw. Anna...

Sąd oddala roszczenie mBanku o waloryzację kwoty wypłaconego kredytu

29 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (I C 2732/21; SSO Justyna Piś-Barganowska) wydał wyrok w sprawie, którą wytoczył mBank przeciwko kredytobiorcy, jeszcze w toku postępowania z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi. Bank domagał się zwrotu kwoty kredytu w wysokości 217 tys. zł oraz dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 93 tys. zł., ewentualnie zapłaty 82 tys. zł tytułem waloryzacji kwoty wypłaconego kredytu wskaźnikiem inflacji. Dopiero w toku postępowania doszło do podniesienia zarzutu potrącenia roszczenia banku z roszczeniem kredytobiorcy. W rezultacie bank cofnął powództwo o zwrot nominalnej kwoty kredytu, a także cofnął roszczenie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, podtrzymując jednak roszczenie...

Nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner, sygn. akt III C 3873/20):  1. ustalił, że umowa kredytowa zawarta z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) jest nieważna;  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwoty 102.575,29 PLN i 65.497,82 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od każdej z tych kwot od dnia 28 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty; 3. w pozostałej części oddalił powództwo 4. obciążył pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie - pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA Sąd zgodnie z żądaniem powoda dokonał analizy...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 16 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Radosław Tukaj, sygn. akt IV C 1394/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustala, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny zawarta z mBankiem jest nieważna 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 405 119,41 PLN oraz 135 652,49 CHF- - wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 lutego 2020 r. do dnia zapłaty 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie 4. zasądzona od pozwanego na rzecz powodów kwotę 17 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...

Nieważność umowy mBanku, odsetki ustawowe za opóźnienie od wezwania przedsądowego!

W dniu 4 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, sygn. akt XXV C 66/21 ) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF zawartej z mBankiem we wrześniu 2008 r. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 243 tys. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w pełni podzielił argumenty pełnomocnika...

Nieważność umowy mBanku. Odsetki od wezwania przedsądowego!

W dniu 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 2920/21) wydał wyrok, w którym: 1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z września 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; 2.     zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 104.483,81 PLN oraz kwotę 21.863,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; 3.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104.483,82 PLN oraz kwotę 21.863,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; 4.     rozstrzygnął, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe...

mBank ponownie przegrywa.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. XXVIII C 4560/22) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa z 6 lipca 2006 r.  jest nieważna; 2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 303.648,17 PLN oraz 62.880,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Sąd oddalił roszczenie...

Umowa mBanku nieważna

Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXVIII C 474/21) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu hipotecznego "mPlan" waloryzowanego kursem CHF z maja 2008 r. jest nieważna; zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 95.986,93 PLN oraz 50.966,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie; zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd w ustnych motywach wyroku...

Nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej z 2008 r. zawartej z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 18276/21 (SSO Aleksandra Orzechowska) p-ko mBank S.A.: I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2008 r.; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot całości kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że umowa kredytowa...

Umowa mBanku nieważna

5 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska; XXV C 1866/21) wydał wyrok, w którym:I. Ustalił nieważność umowy zawartej z mBankiem w październku 2008 r. na kwotę 400 tys. zł.II. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów (...) kwotę 59.378,74 CHF wraz odsetkamiustawowymi za opóźnienie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.III. Umorzył postępowanie względem powódki (...)IV. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie.V. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów (...) kwotę 11.851,00 PLN tytułem kosztówprocesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że umowa...

Prawomocna nieważność umowy mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 listopada 2023 r. (I ACa 1432/22; SSA Marek Machnij) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 06 kwietnia 2022 r. (XV C 715/20; SSO Piotr Pancer) oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sprawa dotyczyła kredytu waloryzowanego do CHF z lutego 2008 r., który został w całości spłacony w toku postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził, że zawarta umowa kredytu jest nieważna i w konsekwencji zasądził na rzecz kredytobiorcy od mBank S.A. kwotę ponad 130 tys. PLN i ponad...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dnu 23.11.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, sygn. akt V ACa 937/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 699/20: SS) Edyta Maria Bryzgalska) i ustalił, że umowa mBanku z 14 lutego 2008 r. jest nieważna, a także zasądził od mBanku na rzecz powodów 166.594,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 maja 2022 r. do dniza zapłaty. Dodatkowo zasądził od mBank na rzecz powodów 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów za I instancję wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego...

Oddalenie powództwa dotyczącego spłaconej umowy mBanku.

W dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Henryk Walczewski, sygn. XXVIII C 6404/22) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i zasądził od powodów na rzecz pozwanego koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Sprawa dotyczyła umowy kredytu spłaconej przed terminem. Argumentacja Sądu sprowadzała się do wskazania, że z chwilą całkowitej spłaty kredytu wygasa stosunek prawny między stronami, a tym samym nie można odwoływać się do przepisów dotyczących klauzul niedozwolonych, gdyż te dotyczą wyłącznie umów czynnych. Sąd sugerował, że powodowie chcieli nabyć nieruchomość za darmo i nie chcieli...

Prawomocna przesłankowa nieważność umowy mBanku (kredyt całkowicie spłacony)!

W dniu 14 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; I ACa 892/22), wydał wyrok, w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Ewa Ligoń- Krawczyk, sygn. I C 618/20 oddalający w całości powództwo kredytobiorcy) - w punkcie pierwszym w ten sposób, że zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60.202,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; - w punkcie drugim w ten sposób, że ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty postępowania zlecając ich szczegółowe...

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie o sygn. III C 1959/23 (SSR Agnieszka Perehubka) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po wydaniu wyroku, tj. od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części (tj. w zakresie części roszczenia odsetkowego), IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony...

Prawomocna przegrana mBanku – wyrok apelacyjny na posiedzeniu niejawnym

Kolejna przegrana mBanku - odsetki za opóźnienie zasądzone za czas procesu. Jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o rozprawę, to wyrok apelacyjny może zapaść na posiedzeniu niejawnym, o którym strony dowiadują się, kiedy zostanie im doręczony przez portal informacyjny. I tak właśnie się wydarzyło 2 listopada 2023 r., gdy Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie V ACa 850/22 (SSA Robert Obrębski) i i wskutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. (II C 940/20; SSO Michał Chojnacki) zmienił zaskarżony wyrok: 1. w punkcie drugim w części w ten sposób, że:...