Umowa kredytu mBanku nieważna

20 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy SO w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; sygn. akt: XXVIII C 7394/21) ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z (...) kwietnia 2008 r. i zasądził od mBank S.A. na rzecz (...) łącznie kwotę 268.815,06 PLN oraz 46.993,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek za okres do dnia złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy. Koszty procesu w całości ponosi mBank S.A. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki i adw. Dominika Helios. Postępowanie w pierwszej...

Umowa kredytu zawarta z Bankiem mBankiem z października 2006 r. jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk; V ACa 186/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Anna Kiełek, wcześniejsza sygnatura II C 3200/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Wyrok prawomocny. Umowa mBanku S.A. z 2007 r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 06.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1143/22; SSA Joanna Mrozek), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2022., sygn. akt IV C 375/20 ustalający nieważność umowy mBank S.A. z 2007 r., a także zasądzający kwoty 82 407,77 PLN i 42.671,27CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Sprawę...

Kolejna ostatecznie wygrana sprawa w Sądzie Najwyższym

Postanowieniem z 29 listopada 2022 r. SN w składzie SSN Ewa Stefańska (I CSK 3945/22) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział cywilny odwoławczy z 4 marca 2022 r. (V Ca 2981/18; SSO Dorota Walczyk), w którym Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Ponieważ jednak mBank wytoczył sprawę o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, to do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ta kwestia. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.

Prawomocny wyrok po pięciu latach. Umowa mBanku nieważna.

W dniu 29.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII wydział cywilny odwoławczy (XXVII Ca 1610/20; SSO Joanna Staszewska) wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości apelację kredytobiorcy od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 19.10.2018 r. (VI C 1838/17; SSR Monika Kubiak) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z października 2007 r. na kwotę ok. 200 tys. zł nie może być dalej wykonywana po przeliczeniach kursem średnim NBP, tylko trzeba ją uznać za nieważną w całości. W rezultacie Sąd odwoławczy zasądził zwrot żądanych rat i to z odsetkami od wezwania przedsądowego, co należy odnotować z zadowoleniem, zwłaszcza biorąc pod...

Prawomocna nieważność umowy mBanku

W dniu 25.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska), w sprawie o sygn. akt VI ACa 750/21 co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2021 r., sygn. XXVIII C 2363/21 ustalający nieważność umowy mBanku z sierpnia 2007 r. Sąd Apelacyjny oddalił jedynie w niewielkim zakresie roszczenie odsetkowe zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od pouczenia przez Sąd I instancji. Sąd Apelacyjny podziela w całości ocenę dokonaną przez Sąd Okręgowy kwestionowanych postanowień abuzywnych na tle art. 385(1) k.c.Jeśli chodzi o zarzut braku solidarności, ten zarzut również jest nietrafiony. Z akt bowiem wynika, że powodowie wpłacali świadczenia...

mBank przegrywa powództwo o dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1690/21; SSO Igor Zduński) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2022 r. oddalił powództwo mBanku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, ewentualnie o waloryzację wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji. Klient wcześniej wygrał prawomocnie postępowanie przeciwko mBankowi, w którym umowa została uznana za nieważną i zasądzono zwrot rat kredytu. Bank złożył skargę kasacyjną. W ramach obrony przed roszczeniem banku klient dokonał potrącenia roszczenia banku o zwrot kwoty kapitału ze swoim roszczeniem o zwrot zapłaconych rat kredytu (w pierwszej kolejności tych nie objętych pozwem). Dalszy spór...

Umowa z mBankiem nieważna

W dniu 15 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 375/19) wydał wyrok, w którym ustalił że umowa kredytu zawarta w marcu 2008 r. z mBankiem jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat. Tym samym zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski; II C 589/17) z 28 stycznia 2019 r., w którym Sąd uznał że umowa może być kontynuowana dalej bez indeksacji do CHF. Sąd stwierdził że przeważa linia orzecznicza uznająca, że w przypadku bezskuteczności postanowień odnoszących się do głównych świadczeń stron, umowa musi być uznana za nieważną, a...

Umowa mBanku nieważna

W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (SSO Adam Malinowski; XXVII Ca 210/19) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 11 października 2018 r. (SSR Barbara Syta-Latała; VI C 155/17) i uznał, że umowa kredytu na kwotę 100 tys. zł. zawarta w 2008 r. z mBankiem jest nieważna a kredytobiorcy należy się zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania (2016 r.). Jednocześnie Sąd uznał, że doszło do skutecznego potrącenia wierzytelności w ramach obrony kredytobiorcy przed powództwem ze strony banku i zasądził wyłącznie nadwyżkę ponad...

Prawomocna nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem USD!

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; VI ACa 734/21), wydał wyrok, w którym: I. zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty: • 149.312,82 PLN i od kwoty 13.448,13 USD za okres od dnia 28 listopada 2017 r. do dnia 13 kwietnia 2021 r.;• od kwoty 26.075,00 USD za okres od dnia 9 kwietna 2021 do dnia 13 kwietnia 2021 r., II. oddalił apelację w pozostałej części,III. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji...