Prawomocna wygrana z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. sygn. akt I ACa 633/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): I. zmianił wyrok SO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III C 457/20) w ten sposób, że: 1) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 289.509,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2) ustalił, że koszty postępowania obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu;II. oddalił w całości apelację banku; III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu. W prowadzonej sprawie kredytobiorcy spłacili...

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 4161/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) uznał umowę kredytu indeksowanego do kursu CHF z kwietnia 2008 r. zawartą z mBankiem za nieważną z uwagi na abuzywność jej postanowień i zasądził na rzecz powodów całość roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw....

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 3308/21 (SSR del. Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF ze stycznia 2008 roku zawarta z mBankiem jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 232.696,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lutego 2021 do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że...

Umowa mBanku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 06 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 715/20 (SSO piotr Pancer): 1. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy: a) kwotę 130.475,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; b) kwotę 116.507,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 26.454,57 CHF od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 90.052,96 CHF od dnia 10 marca 2022 r. do dnia zapłaty. II. umorzył postępowanie w zakresie roszczenia o ustalenie; III. oddalił powództwo w...

Umowa z mBank S.A. nieważna

W dniu 13 kwietnia 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Anna Zalewska) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXIV C 2781/20, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2006 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna, II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 203.557,00 PLN oraz 57.558,70 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4 września 2020 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu. W ustnych motywów rozstrzygnięcia, Sąd wskazał, iż żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na...

Umowa z BRE Bank S.A. nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2022 r. (XXIV C1404/19; sędzia Krzysztof Tarapata) Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z BRE Bank S.A. w czerwcu 2006 r. i zasądził od mBanku na rzecz powodów ponad 280 tys PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2020 r do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany mBank S.A pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa mBanku nieważna

12 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C IV C 375/20) w sprawie mBank S.A, wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu jest nieważna II. zasądził od mBank S.A na rzecz powoda kwotę 82 407,77 PLN i 42671,27CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd pokrótce uzasadnił, że argumenty przedstawione przez pełnomocnika powoda należy uznać za słuszne. W ocenie Sądu w umowie znalazły się postanowienia abuzywne, które spowodowały, że...

Zmiana wyroku w Sądzie Apelacyjnym – umowa nieważna

Wyrok prawomocny - umowa kredytu mBanku z 2008 r. nieważna. 12 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 332/20; SSA Beata Kozłowska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2020 r. (I C 895/18; SSO Jacek Bajak) i ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kredytu oraz składki na UNWW. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy na rozprawie apelacyjnej.Sąd uznał, że bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych, a także że konstrukcja umowy przez odniesienie...

Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany nieważna

Wyrok prawomocny. Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany w wysokości 480 tys. zł jest nieważna. 8 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 746/19; SSA Bernard Chazan) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2019 r. (II C 332/17; SSO Marcin Polakowski). W tym wyroku SO uznał, że umowę można wykonywać dalej bez indeksacji. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorców, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o...

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 940/16; SSO Michał Chojnacki) zasądził na rzecz powodów kwotę 3 tys. zł. i oddalił powództwo przeciwko mBankowi w pozostałym zakresie. Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane.