Bank Millennium ponownie przegrywa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk–Stembalska; I C 571/23) rozpoznawał ponownie sprawę o zapłatę po tym, jak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; Anna Strzebinczyk–Stembalska) co do ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z d. Euro Bankiem jest nieważna, ale cofnął sprawę do ponownego rozpoznania w zakresie roszczenia o zapłatę, twierdząc, że nie można kierować się teorią dwóch kondykcji, lecz należy badać...

Oddalenie powództwa nabywcy wierzytelności przeciwko pozwanym kredytobiorcom z uwagi na nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Euro Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny (SSO Piotr Guzy) wyrokiem z dnia 30 października 2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 522/23 (poprzednie sygnatury: I Nc 43/16 oraz I Nc 22/23) z powództwa AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w Warszawie: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo dochodzone przez powoda podlegało oddaleniu w całości, ponieważ umowa kredytu z 2008 r. indeksowanego do CHF, zawarta przez pozwanych z Euro...

Uchylenie nakazu zapłaty z 2017 r. i oddalenie powództwa Banku Millennium!

W dniu 15 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki, sygn. XII C 1604/18) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. (w zakresie wypowiedzianej umowy Eurobank S.A. z 2008 r.) przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: Uchylił nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 27 grudnia 2017 r., sygn. I Nc 1275/17 Oddalił powództwo banku w całości Zasądził od powodowego banku na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu w wysokości 14.334 PLN z ustawowymi odsetkami od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty Nakazał pozwanemu zwrócić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.273 PLN...

Sąd Najwyższy uchyla prawomocny nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania!

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 69/23 (w składzie: SSN Tomasz Przesławski, SSN Tomasz Demendecki i ławnik SN Marek Józef Totleben) uchylił zaskarżony nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to zapadło na skutek skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, złożonej na wniosek r. pr. Grzegorza Godziny z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p. Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, zawartej z d. Euro Bank S.A. w 2008 r., w której z uwagi na brak terminowych spłat kredytu, bank wypowiedział umowę, wytoczył...

Wyrok prawomocny: Umowa nieważna, ale rozliczenia według teorii salda

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie akceptuje zasady prawnej ustanowionej przez SN co do rozliczeń strony umowy według dwóch kondykcji. Wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) co do nieważności umowy Euro Bank z maja 2008 r., ale w zakresie rozliczeń między stronami wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że podziela stanowisko SO co do ustalenia nieważności umowy. Sąd Apelacyjny w tym zakresie podziela orzecznictwo TSUE...

Kolejny prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy!

W dniu 30 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Wolkenberg; VI ACa 528/21), wydał wyrok, w którym co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXV C 3047/17 ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z września 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów 94 tys. PLN i 68 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.Sąd zmienił jedynie datę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Uznał, iż odsetki należne są od października 2020 r. do dnia zapłaty.Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania.Dodatkowo Sąd zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce...

Prawomocna nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias

W dniu 25 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska; VI ACa 676/21), wydał wyrok, w którym: Co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt XXV C 279018) ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z listopada 2007 r. Sąd oddalił w części roszczenie odsetkowe w zakresie okresu poprzedzającego oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy. Dodatkowo Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Sąd zasądził od pozwanego powodów łącznie kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu I instancji o...

Nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

Przełomowy wyrok!Ustalenie w sentencji wyroku, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Kamil Gołaszewski), w sprawie o sygn. akt XXV C 3679/20 wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił, że umowa z czerwca 2008 r. d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;2) Zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 234 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2020 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do czasu rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;3) Ustalił, że nie...

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias

W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Orzechowska; XXVIII C 6306/21) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta pomiędzy powodem, a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego, jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. PLN oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania wraz z odsetkami...

Prawomocna nieważność!

W dniu 19 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 695/21; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu tj. niemal 500 tys. PLN. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 2 kwietnia 2021 r. do dnia 14 września 2022 r. tj. do złożenia przez bank zarzutu zatrzymania co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p

Nieważność umowy z EFG Eurobank Ergasias

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku...

Umowa Eurobank nieważna

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku...

Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 30 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 1413/19) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. oraz Aneks z lipca 2008 r. do Umowy o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r., zawarte z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie są nieważne;2. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 188.876,46 PLN oraz 101.633,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 września 2019 r. do dnia zapłaty;3. ustalił, że pozwany ponosi całość kosztów postępowania, przy czym ich rozliczenie pozostawił...

Nieważność umowy Raiffeisen International

W dniu 29 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 268/21; SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Sąd uznał jednak, że odsetki ustawowe należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność i w tym zakresie zasądził odsetki od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził również od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w całości. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż złożenie przed...

Prawomocna nieważność d. EFG Eurbank Ergasias brak uwzględniania zarzutu zatrzymania!

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/20; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeissen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W...

Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 12 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko, III C 900/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 8 lutego 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 104.690,19 PLN oraz 85.503,02 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 września 2022 r. do dnia zapłaty;3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;4. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt V ACa 945/21(SSA Robert Obrębski) oddalił apelację Banku i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) sygn. IV C 2465/20 z dnia 4 sierpnia 2021 r. wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że umowa kredytowa z dnia 8 września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna2. zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd Apelacyjny w ustnych...

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddala roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 86/17 wydał wyrok, w którym: 1) oddalił powództwo Banku w zakresie żądania głównego,2) zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Banku kwotę 420.775,00 PLN (kwota wypłaconego kredytu)3) w pozostałej części powództwo w zakresie żądania ewentualnego oddalił (o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału),4) zniósł wzajemnie koszty postępowania Sprawa dotyczy powództwa banku z tytułu wypowiedzianej umowy. Przed ostatnią rozprawą bank dokonał modyfikacji powództwa występując z roszczeniem ewentualnym o zwrot kapitału (420 tys. PLN) i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (niemal 300 tys....