Wyrok prawomocny: Umowa nieważna, ale rozliczenia według teorii salda

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie akceptuje zasady prawnej ustanowionej przez SN co do rozliczeń strony umowy według dwóch kondykcji. Wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) co do nieważności umowy Euro Bank z maja 2008 r., ale w zakresie rozliczeń między stronami wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że podziela stanowisko SO co do ustalenia nieważności umowy. Sąd Apelacyjny w tym zakresie podziela orzecznictwo TSUE...

Kolejny prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy!

W dniu 30 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Wolkenberg; VI ACa 528/21), wydał wyrok, w którym co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXV C 3047/17 ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z września 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów 94 tys. PLN i 68 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.Sąd zmienił jedynie datę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Uznał, iż odsetki należne są od października 2020 r. do dnia zapłaty.Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania.Dodatkowo Sąd zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce...

Prawomocna nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias

W dniu 25 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska; VI ACa 676/21), wydał wyrok, w którym: Co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt XXV C 279018) ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z listopada 2007 r. Sąd oddalił w części roszczenie odsetkowe w zakresie okresu poprzedzającego oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy. Dodatkowo Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Sąd zasądził od pozwanego powodów łącznie kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu I instancji o...

Nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

Przełomowy wyrok!Ustalenie w sentencji wyroku, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Kamil Gołaszewski), w sprawie o sygn. akt XXV C 3679/20 wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił, że umowa z czerwca 2008 r. d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;2) Zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 234 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2020 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do czasu rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;3) Ustalił, że nie...

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias

W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Orzechowska; XXVIII C 6306/21) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta pomiędzy powodem, a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego, jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. PLN oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania wraz z odsetkami...

Prawomocna nieważność!

W dniu 19 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 695/21; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu tj. niemal 500 tys. PLN. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 2 kwietnia 2021 r. do dnia 14 września 2022 r. tj. do złożenia przez bank zarzutu zatrzymania co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p

Nieważność umowy z EFG Eurobank Ergasias

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku...

Umowa Eurobank nieważna

W dniu 11 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2152/21) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 kwietnia 2008 r., zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 709.932,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku...

Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 30 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 1413/19) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. oraz Aneks z lipca 2008 r. do Umowy o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r., zawarte z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie są nieważne;2. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 188.876,46 PLN oraz 101.633,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 września 2019 r. do dnia zapłaty;3. ustalił, że pozwany ponosi całość kosztów postępowania, przy czym ich rozliczenie pozostawił...

Nieważność umowy Raiffeisen International

W dniu 29 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 268/21; SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Sąd uznał jednak, że odsetki ustawowe należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność i w tym zakresie zasądził odsetki od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził również od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w całości. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż złożenie przed...