Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt V ACa 945/21(SSA Robert Obrębski) oddalił apelację Banku i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) sygn. IV C 2465/20 z dnia 4 sierpnia 2021 r. wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że umowa kredytowa z dnia 8 września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna2. zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd Apelacyjny w ustnych...

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddala roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 86/17 wydał wyrok, w którym: 1) oddalił powództwo Banku w zakresie żądania głównego,2) zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Banku kwotę 420.775,00 PLN (kwota wypłaconego kredytu)3) w pozostałej części powództwo w zakresie żądania ewentualnego oddalił (o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału),4) zniósł wzajemnie koszty postępowania Sprawa dotyczy powództwa banku z tytułu wypowiedzianej umowy. Przed ostatnią rozprawą bank dokonał modyfikacji powództwa występując z roszczeniem ewentualnym o zwrot kapitału (420 tys. PLN) i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (niemal 300 tys....

Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 10215/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z września 2008 r. zawarta z dawnym EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna,II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów zwrot wszystkich zapłaconych kwot w łącznej wysokości 94.527,81 PLN oraz 84.124,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 lutego 2021 r. (od dnia upływu terminu z wezwania) do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia szeroko opisał wady prawne...

Umowa Eurobanku nieważna

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym u SSO Pogorzelskiej! Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony! W dniu 8 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska, sygn. XXV C 2863/18) wydał wyrok w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w sierpniu 2008 r. z d. EFG Eurobank Ergasias na kwotę 275 tys. PLN jest nieważna. 2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 81 128, 43 zł oraz 54.957,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia zapłaty 3) Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania, w ten sposób, że...

Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 7837/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 427.394,98 PLN, z tym, że spełnienie świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo Sąd zasądził a rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty. W ocenie Sądu umowa jest bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą...

Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 1445/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot 152.994,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 października 2016 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo sąd ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda całości poniesionych przez niego kosztów procesu w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik procesu opisaną w art. 98 kpc, albowiem pozwany przegrał...

Umowa Eurobank nieważna

W dniu 4 marca 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, sygn. IV C 2604/20) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 108 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także zasądził na rzecz powoda 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w zakresie kosztów procesu do dnia zapłaty.Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez pozwany bank, który dotyczył kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. W tym zakresie po zapoznaniu się z...

Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 25.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 954/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna i zasądził od banku na rzecz konsumentów 166.736,27 PLN i 53.212,85 CHF z odsetkami za opóźnienie od 9 lipca 2019 r. do dnia zapłaty. Pozwany bank ponosi koszty procesu w całości, przy czym szczegółowe wyliczenie Sąd pozostawia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia. Sąd podziela argumentację powodów w zakresie nieważności umowy, klauzule zawarte w umowie, regulaminie są nieważne, naruszają równowagę kontraktową stron, przyznają bankowi możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania w...