Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 7837/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 427.394,98 PLN, z tym, że spełnienie świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo Sąd zasądził a rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty. W ocenie Sądu umowa jest bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą...

Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 1445/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot 152.994,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 października 2016 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo sąd ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda całości poniesionych przez niego kosztów procesu w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik procesu opisaną w art. 98 kpc, albowiem pozwany przegrał...

Umowa Eurobank nieważna

W dniu 4 marca 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, sygn. IV C 2604/20) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 108 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także zasądził na rzecz powoda 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w zakresie kosztów procesu do dnia zapłaty.Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez pozwany bank, który dotyczył kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. W tym zakresie po zapoznaniu się z...

Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 25.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 954/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias jest nieważna i zasądził od banku na rzecz konsumentów 166.736,27 PLN i 53.212,85 CHF z odsetkami za opóźnienie od 9 lipca 2019 r. do dnia zapłaty. Pozwany bank ponosi koszty procesu w całości, przy czym szczegółowe wyliczenie Sąd pozostawia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia. Sąd podziela argumentację powodów w zakresie nieważności umowy, klauzule zawarte w umowie, regulaminie są nieważne, naruszają równowagę kontraktową stron, przyznają bankowi możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania w...

Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko; III C 1047/19) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z września 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty 128.058,56 PLN oraz kwoty 53.626,63 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od lipca 2019 r. Sąd zasądził również od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu. Sąd uznał, że umowa podlega unieważnieniu z racji tego, że zawiera klauzule abuzywne dotyczące sposobu przeliczeń. Choć sam mechanizm indeksacji jest mechanizmem dopuszczalnym, jednak sposób jego ukształtowania...

Prawomocna nieważność umowy Eurobanku

W dniu 15 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 130/21; SSA Przemysław Kurzawa) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 listopada 2020 r. (IV C 2338/20; SSO Monika Włodarczyk) i ustalił, że umowa kredytu d. EFG Eurobank Ergasias z lipca 2008 r. jest nieważna. Sąd na skutek apelacji powoda zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 154.049,74 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 stycznia 2022 r. (data złożenia oświadczenia) do dnia zapłaty (na skutek apelacji powoda od teorii salda), ale z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank, to jest z obowiązkiem...

Umowa Eurobank nieważna

W dniu 15 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 1627/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z października 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty 236.925,57 PLN oraz wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz zwrotem kosztów procesu. W ocenie Sądu nieważność umowy kredytu należy upatrywać w jej sprzeczności z art. 353(1) kc. Sąd wskazał bowiem na występujące w umowie kredytu klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu indeksacji. Wyrok...

Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 14 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska; I C 221/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 89.100,43 PLN oraz 54.312,40 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrotem kosztów procesu. W ocenie Sądu umowa kredytu jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego winna zostać uznana za nieważną. Bank w sposób arbitralny i dowolny mógł bowiem kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Mechanizm indeksacji nie został wyjaśniony kredytobiorcy w sposób jasny i...

Umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna

W dniu 19 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (SSO Paweł Pyzio) w sprawie o sygnaturze XXIV C 609/19 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 215.021,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej (10.2018) do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania.W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z uwagi na wykroczenie poza granice swobody umów obowiązujące przepisami prawa, w szczególności z uwagi na możliwość jednostronnego kształtowania kursów przez bank,...

Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. nieważna

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska; II C 1082/20): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. z sierpnia 2008 r. na kwotę ok. 1 mln. zł jest nieważna; II zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 330 tys. zł i 14 tys. CHF wraz z odsetkami od dnia wezwania, III zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.