Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w...

Umowa Eurobanku nieważna

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym u SSO Pogorzelskiej! Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony! W dniu 8 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska, sygn. XXV C 2863/18) wydał wyrok w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w sierpniu 2008 r. z d. EFG Eurobank Ergasias na kwotę 275 tys. PLN jest nieważna. 2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 81 128, 43 zł oraz 54.957,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia zapłaty 3) Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania, w ten sposób, że...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

20 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska, I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17 w SR dla Wrocławia-Śródmieścia) 1) ustala, że umowa kredytu Esktralokum d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) z września 2008 r. na kwotę 400 tys. zł. jest nieważna, 2) zasądza od pozwanego łącznie na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł wraz z odsetkami, Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że podzielił zarzut nieważności umowy przyjmując, że powodowie mieli interes prawny w kumulatywnym dochodzeniu ustalenia nieważności i zasądzenia nadpłaty. Samo zasądzenie nadpłaty nie uchroniłoby odpowiednio powodów i nie...

13 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 2738/18) oddalił powództwo p-ko Raiffeisenowi w sprawie umowy kredytu denominowanego z 2006 r. oraz umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. zawartej z dawnym Polbank EFG.

Zdaniem Sądu umowy są ważne, bo określają kwotę kredytu, a wypłata po przeliczeniu według kursów banku, to tylko sposób wykonywania umowy, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. W zakresie klauzul indeksacyjnych znajdujących się w regulaminie, to ponieważ kredytobiorca zeznał, że nie przeczytał uważnie regulaminu, to zdaniem Sądu nie może teraz powoływać się na ich nieuczciwość i korzystać z ochrony przepisów art. 385(1) kc. Wyrok jest...

14 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 359/17, SSO Paweł Duda) uznał, że co prawda umowa kredytu indeksowanego d. Noble Bank (Metrobank) z września 2007 r. jest ważna, ale cały mechanizm indeksacji należy uznać za nieuczciwy i bezskuteczny.

W rezultacie Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot nadpłaconych rat kredytu w wysokości ponad 150 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego. Zdaniem Sądu klauzule indeksacyjne uznać należy za niewiążące, a umowa zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 385 (1) k.c. obowiązuje strony w dalszym ciągu z wyłączeniem postanowień indeksacyjnych co oznacza, że przedmiotowy kredyt, po wyłączeniu z niego postanowień indeksacyjnych, staje się kredytem złotowym oprocentowanym przy zastosowaniu stawki LIBOR 3M i stałej marży banku przewidzianej w umowie. Należy zauważyć, że wyrok w pełni wpisuje się w argumentację Rzecznika Generalnego TSUE przedstawioną w opinii do...

10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 723/15)

Sąd uznaje klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdza, że umowa musi pozostać umową waloryzowaną do kursu CHF, zgodnie z opinią sądu odwoławczego w sprawie XXVII Ca 3477/16. Sąd w miejsce kursów banku przyjął więc kurs średni NBP i zasądził na rzecz powoda wyłącznie kwotę zapłaconą ponad tak wyliczone przez biegłego należności. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.