Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. (SSO Ewa Suchecka - Bartnik) w sprawie o sygn. III C 149/20 przeciwko Bankowi BPH S.A.: ustalił, że umowa kredytu nr 76015701 z 23 czerwca 2008 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 202.183,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów solidarnie koszty procesu i nakazał pobrać od...

Nieważność umowy Getin Noble Bank

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska), sygn. akt XXIV C 3112/20 wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Getin Noble Bankiem w lipcu 2008 roku jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 518.818,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 426.746,91 zł od dnia 26 lipca 2022 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 92.071,59 zł od dnia 14 lutego 2023 do dnia zapłaty; 3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; 4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, szczegółowe...

Bank Millennium przegrywa w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz, sygn. XXVIII C 5689/22) w dniu 9 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w całości tj. zarówno co do ustalenia nieważności umowy, jak i zasądzenia dochodzonych kwot wraz z odsetkami od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Zdaniem Sądu twierdzenia strony powodowej znalazły odzwierciedlenie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Podstawą prawną wszystkich powyższych rozstrzygnięć są przepisy przytoczone w uzasadnieniu powództwa. Ich wykładnia przedstawiona w pismach strony powodowej jest zgodna z orzecznictwem TSUE, SN oraz orzecznictwem sądów powszechnych, która to utrwalona linia orzecznicza jest zgodna...

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Z chwilą ogłoszenia upadłości wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank S.A. będą musieli zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości, o ile chcą zachować szanse na ich zaspokojenie, w tym poprzez potrącenie Dotyczy to wszystkich kredytobiorców, zarówno tych, którzy już wytoczyli powództwo przeciwko GNB, jak i tych, które jeszcze tego nie zrobili, ale chcą zakwestionować ważność umowy kredytu. Wraz ze zgłoszeniem wierzytelności należy złożyć oświadczenie o potrąceniu, niezależnie od tego czy kredytobiorca posiada nadwyżkę ponad roszczenie upadłego o zwrot kwoty kapitału, czy też niedopłatę.  Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest bowiem rozbieżne co do uznawania...

Umowa kredytu ING Bank Śląski S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 06 marca 2023 r. (sygn. akt V ACa 1203/22; SSA Leszek Jantowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt I C 1518/18; SSO Ewa Karwowska) w ten sposób, że oddalił roszczenie o zapłatę, oddalił apelację banku w pozostałym zakresie oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego. Przed sądem pierwszej instancji powództwo zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność umowy kredytu, uwzględniono roszczenie o zapłatę oraz zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy koszty postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia o zapłatę przyjmując, że bank...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w...

Umowa Eurobanku nieważna

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym u SSO Pogorzelskiej! Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony! W dniu 8 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska, sygn. XXV C 2863/18) wydał wyrok w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w sierpniu 2008 r. z d. EFG Eurobank Ergasias na kwotę 275 tys. PLN jest nieważna. 2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 81 128, 43 zł oraz 54.957,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia zapłaty 3) Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania, w ten sposób, że...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

20 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska, I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17 w SR dla Wrocławia-Śródmieścia) 1) ustala, że umowa kredytu Esktralokum d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) z września 2008 r. na kwotę 400 tys. zł. jest nieważna, 2) zasądza od pozwanego łącznie na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł wraz z odsetkami, Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że podzielił zarzut nieważności umowy przyjmując, że powodowie mieli interes prawny w kumulatywnym dochodzeniu ustalenia nieważności i zasądzenia nadpłaty. Samo zasądzenie nadpłaty nie uchroniłoby odpowiednio powodów i nie...

13 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 2738/18) oddalił powództwo p-ko Raiffeisenowi w sprawie umowy kredytu denominowanego z 2006 r. oraz umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. zawartej z dawnym Polbank EFG.

Zdaniem Sądu umowy są ważne, bo określają kwotę kredytu, a wypłata po przeliczeniu według kursów banku, to tylko sposób wykonywania umowy, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. W zakresie klauzul indeksacyjnych znajdujących się w regulaminie, to ponieważ kredytobiorca zeznał, że nie przeczytał uważnie regulaminu, to zdaniem Sądu nie może teraz powoływać się na ich nieuczciwość i korzystać z ochrony przepisów art. 385(1) kc. Wyrok jest...

14 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 359/17, SSO Paweł Duda) uznał, że co prawda umowa kredytu indeksowanego d. Noble Bank (Metrobank) z września 2007 r. jest ważna, ale cały mechanizm indeksacji należy uznać za nieuczciwy i bezskuteczny.

W rezultacie Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot nadpłaconych rat kredytu w wysokości ponad 150 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego. Zdaniem Sądu klauzule indeksacyjne uznać należy za niewiążące, a umowa zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 385 (1) k.c. obowiązuje strony w dalszym ciągu z wyłączeniem postanowień indeksacyjnych co oznacza, że przedmiotowy kredyt, po wyłączeniu z niego postanowień indeksacyjnych, staje się kredytem złotowym oprocentowanym przy zastosowaniu stawki LIBOR 3M i stałej marży banku przewidzianej w umowie. Należy zauważyć, że wyrok w pełni wpisuje się w argumentację Rzecznika Generalnego TSUE przedstawioną w opinii do...

10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 723/15)

Sąd uznaje klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdza, że umowa musi pozostać umową waloryzowaną do kursu CHF, zgodnie z opinią sądu odwoławczego w sprawie XXVII Ca 3477/16. Sąd w miejsce kursów banku przyjął więc kurs średni NBP i zasądził na rzecz powoda wyłącznie kwotę zapłaconą ponad tak wyliczone przez biegłego należności. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.