Umowa kredytu ING Bank Śląski S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 06 marca 2023 r. (sygn. akt V ACa 1203/22; SSA Leszek Jantowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt I C 1518/18; SSO Ewa Karwowska) w ten sposób, że oddalił roszczenie o zapłatę, oddalił apelację banku w pozostałym zakresie oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Przed sądem pierwszej instancji powództwo zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność umowy kredytu, uwzględniono roszczenie o zapłatę oraz zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy koszty postępowania.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia o zapłatę przyjmując, że bank skutecznie zgłosił w toku postępowania zarzut potrącenia.

W tym zakresie sąd przyjął – odmiennie niż sąd pierwszej instancji – że roszczenie pozwanego banku o zwrot kwoty kredytu stało się wymagalne nie z dniem doręczenia bankowi odpisu pozwu, lecz po wezwaniu kredytobiorcy do zwrotu kwoty kredytu, co nastąpiło w toku postępowania (grudzień 2021 r.). Następnie bank zgłosił zarzut potrącenia z zachowaniem terminu określonego w k.p.c., a zatem doszło do skutecznego podniesienia zarzutu potrącenia.

Kwota roszczenia powoda wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od doręczenia odpisu pozwu była niższa, niż kwota kredytu, dlatego sąd w całości oddalił roszczenie o zapłatę.

Wyrok jest prawomocny, aczkolwiek strony mogą wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

Postępowanie trwało 51 miesięcy, z czego w postępowaniu apelacyjnym 6 miesięcy.