Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania!

Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna.

Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty.
Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w niej klauzule niedozwolone wprowadzające mechanizm indeksacji, które stanowiły zbyt duże obciążenie dla kredytobiorców.

Sąd zwrócił uwagę, że wysokość raty nie była możliwa dla przewidzenia, a bank miał całkowitą dowolność w kształtowaniu kursów wymiany walut.

Zdaniem Sądu szczególnie należało zadbać o obowiązek informacyjny konsumentów, aby byli oni w stanie podjąć świadomą, swobodną decyzję. W momencie zawierania umowy powodowie zostali poinformowani przez bank jedynie o zaletach kredytu powiązanego z kursem waluty obcej z pominięciem wad związanych z tym produktem. W konsekwencji mogło to wprowadzić konsumentów w błąd.

W ocenie Sądu umowa kredytowa nie mogła się ostać po wyłączeniu abuzywnych postanowień.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.