Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. (SSO Ewa Suchecka – Bartnik) w sprawie o sygn. III C 149/20 przeciwko Bankowi BPH S.A.:

  • ustalił, że umowa kredytu nr 76015701 z 23 czerwca 2008 r. jest nieważna,
  • zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 202.183,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,
  • oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
  • zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów solidarnie koszty procesu i nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie koszty sądowe pokryte tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa, ustalając, iż pozwany ponosi koszty procesu w całości i pozostawia szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 45 miesięcy.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Natalia Dobrowolska.