Bank Millennium przegrywa w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz, sygn. XXVIII C 5689/22) w dniu 9 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w całości tj. zarówno co do ustalenia nieważności umowy, jak i zasądzenia dochodzonych kwot wraz z odsetkami od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Zdaniem Sądu twierdzenia strony powodowej znalazły odzwierciedlenie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Podstawą prawną wszystkich powyższych rozstrzygnięć są przepisy przytoczone w uzasadnieniu powództwa. Ich wykładnia przedstawiona w pismach strony powodowej jest zgodna z orzecznictwem TSUE, SN oraz orzecznictwem sądów powszechnych, która to utrwalona linia orzecznicza jest zgodna z przyjętą przez Sąd orzekający.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.