Umowa d. Nordea Banku „odfrankowiona”

Wyrokiem z 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda;  I C 1386/20) wydał wyrok, w którym Sąd nie uwzględnił roszczenia głównego o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. (obecnie PKO BP) natomiast uwzględnił roszczenie ewentualne, to jest uznał, że klauzule przeliczeniowe są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy, a w związku z tym należności powinny być wyliczane inaczej, to jest na podstawie oprocentowania określonego w umowie, ale bez powiązania z kursem waluty obcej (tzw. "odfrankowienie") i zasądził na rzecz kredytobiorcy odpowiednią kwotę nadpłaty (wskazaną w pozwie, a później wyliczoną przez biegłego)....

„Odfrankowienie” umowy kredytu Banku Millennium

12 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1761/20) wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu z sierpnia 2008 r. za bezskuteczne, przy pozostawieniu w mocy umowy w pozostałym zakresie, w tym z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR (tzw. odfrankowienie). W dalszej kolejności na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota nadpłacona ponad raty należne bankowi w wysokości ponad 78 tys. zł. Oczywiście również i aktualne saldo zadłużenia będzie znacznie niższe niż twierdzi bank, bo nie odnoszone do aktualnego kursu CHF. Jest to pewien postęp, gdyż wcześniejsze orzecznictwo tego sędziego wskazywało na możliwość...

Odfrankowienie umowy ING Banku Śląskiego

14 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (SSO Krystian Szeląg, sygn. akt I C 171/21) stwierdził, że umowa ING Banku Śląskiego S.A. z listopada 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 50 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia zamknięcia rozprawy do dnia zapłaty, jako zwrot nadpłaconych rat kredytu. Sad zasądził również całość kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Katarzyna Szydłowska. Postępowanie w I...

Umowa Millennium ważna, ale pozbawiona indeksacji

W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (Sędzia Ewa Oknińska, sygn. akt I C 834/20) stwierdził, że umowa Banku Millennium S.A. z lipca 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 163 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne. Zważywszy, że roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy zostało oddalone, sąd zniósł koszty procesu między stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła...

Prawomocne odfrankowienie umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt V Ca 454/18, SSO Agnieszka Wiśniewska) wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację banku, jak również zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą. Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 września 2017 r., (SSR del. Paweł Birski, sygn. II C 2557/16), w którym Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda 34.843,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r. do...

Umowa GE Money Banku S.A. jest nieważna

W dniu 13 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygnaturze XXVIII C 3647/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 297.317,80 PLN oraz 41.804,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z szeregu powodów, w tym ze względu na...

Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa d. Kredyt Banku pozbawiona indeksacji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2021 r. uznał, że umowa d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest ważna, ale klauzule indeksacyjne zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1a oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie umowy nie wiążą powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 100 tys. zł nadpłaconych rat kredytu, z odsetkami od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański.

Prawomocne „odfrankowienie” umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocne "odfrankowienie" umowy we Wrocławiu. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSO del. Krzysztof Rudnicki, I ACa 767/21) oddalił apelację obu stron od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. (I C 1467/17; SSO Anna Strzembinczyk-Stembalska). Zgodnie z tym wyrokiem postanowienia dotyczące indeksacji kursem CHF znajdujące się w umowie kredytu nominowanego do CHF na kwotę 600 tys. PLN zawartej z Santander Consumer Bank z października 2006 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców, a bank zobowiązany jest zwrócić kwotę ok. 150 tys. PLN nadpłaconą przez kredytobiorców wskutek stosowania tych postanowień przez bank. Co najważniejsze, kwota...

Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzględniony.

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021...

Umowa kredytu mBanku bez indeksacji

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie II C 787/18 (SSR del. Anna Bonkowska): 1. ustalił, że klauzule waloryzacyjne odsyłające do kursu CHF w umowie kredytu indeksowanego do CHF są bezskuteczne wobec kredytobiorcy; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 133.713,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 września 2018 r. do dnia zapłaty; 3. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy; 4. oddalił roszczenie o zapłatę w pozostałym zakresie. 5. kosztami procesu w całości obciąża pozwany bank, pozostawiając rozliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że...

Umowa kredytu Banku Millennium pozbawiona indeksacji

9 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 554/20) wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu Banku Millennium z czerwca 2007 r. na kwotę 540 tys. zł. za bezskuteczne wobec kredytobiorców i nakazał zwrot ponad 92 tys. zł na rzecz kredytobiorców. Jednocześnie saldo zadłużenia liczone bez powiązania z kursem CHF spadło z ok. 800 tys. zł. do ok. 418 tys. zł. W wyliczeniach Sąd oparł się na opinii biegłej. Jednocześnie uznał zgłosozny przez bank zarzut przedawnienia co do kwot nienależnie zapłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu. Ze względu na oddalenie...

Umowa Santander Consumer Bank ważna, ale bez indeksacji do CHF

5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska; I C 1467/17) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym uznał, ze umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr (...) Standardowe Oprocentowanie z października 2006 r. zawarta z Santander Consumer Bank SA jest co prawda ważna, ale poniższe postanowienia są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców: - § 2 ust. 1 zd.1 in fine Umowy o brzmieniu: „Bank udziela kredytu (...) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu...

Wyrok prawomocny! Umowa d. Polbank EFG bez indeksacji

20 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Odwoławczy (XXVII Ca 1645/17; SSO Edyta Bronowicka; SSO Joanna Staszewska; SSO Joanna Karczewska) oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21 kwietnia 2017 r. (VI C 114/16; SSR Joanna Jezierska). W wyroku tym Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego na kwotę ok. 400 tys. zł. zawartej z d. Polbank EFG z września 2008 r. są abuzywne a kredytobiorcom należy się zwrot nadpłaconych 35 tys. zł. z odsetkami od grudnia 2015 r. Wyrok ten zaskarżył wyłącznie bank, a...

Umowa mBanku bez indeksacji

17.11.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 222/17; SSO Marcin Polakowski) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank, w którym: I. oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego CHF z lipca 2008 r., II. ustalił za bezskuteczne wobec powodów klauzule zawarte w umowie, tj. par. 1 ust. 3, par. 1 ust. 3A, par. 10 ust. 4, par. 12 ust. 5. III. zasądził na rzecz powodów od mBank S.A. kwotę ponad 98 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Sąd dostrzegł wadliwość klauzul waloryzacyjnych. Pozwany posiadał instrumenty, które pozwalały mu...

Umowa mBanku prawomocnie bez indeksacji!

22 października 2020 r. (I ACa 1030/18) Sąd Apelacyjny w Łodzi (spr. SSA Dorota Ochalska-Gola, SSA Alicja Myszkowska; SSA Bożena Wiklak) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. (SSO Teresa Jakóbowska-Wójcik; II C 110/16) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. na kwotę ok. 300 tys. zł jest bezskuteczna w zakresie zmian oprocentowania na podstawie decyzji zarządu (do czasu zawarcia aneksu, który ustalił oparcie oprocentowania o LIBOR) oraz w zakresie indeksacji kursem CHF. W rezultacie na rzecz kredytobiorców został zasądzony zwrot rat już nadpłaconych w kwocie ponad 66 tys. zł (pozew...

Umowa d. Getin Banku „odfrankowiona”

12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 1238/18) wydał korzystny wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (umowa dawnego Getin Bank S.A.), w którym: -ustalił bezskuteczność klauzul indeksacyjnych; -ustalił bezskuteczność klauzuli podwyższania salda z tytułu ubezpieczenia Dom BankAssurance; -ustalił bezskuteczność zapisu Aneksu do umowy, na podstawie którego bank doliczył do salda kredytu kwotę ponad 14.000 PLN (4,95% salda kredytu) za zawarcie anesku umożliwiającego spłatę rat kredytu po kursie sprzedaży NBP; -zasądził od banku na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 37.931,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 6 VI 2018 r. W ustnych...

Umowa DNB Bank Polska „odfrankowiona”

5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1066/19, SSO Tomasz Gal) stwierdził, że umowa DNB Bank Polska S.A. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne na przyszłość. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa Getin Banku ma być wykonywana bez indeksacji

17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del Anna Zalewska, XXV C 1396/18) uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku na kwotę 275 tys. zł z lipca 2008 r. jest ważna, ale musi być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Sąd ustalił, że postanowienia dotyczące § 9 ust. 2 Umowy (przeliczenie po kursie kupna) i § 10 ust. 3 Umowy (przeliczenie po kursie sprzedaży) oraz postanowienie § 8 Aneksu nr 1 (prowizja za sporządzenie aneksu na przeliczanie po kursie NBP)są bezskuteczne wobec powoda i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę ponad 84 tys. zł wraz z odsetkami...

Prawomocny wyrok – umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej bez indeksacji

14 września 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1725/17, SSA Grażyna Kramarska, SSA Maciej Kowalski (spr.), SSA Agata Wolkenberg) wydał wyrok i oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.10.2017 r. (XXC 1732/16), w którym Sąd oddalił roszczenie związane z nieważnością umowy, ale uznał, że umowa kredytu d. Polbank EFG obowiązuje dalej bez klauzul indeksacyjnych i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie ulega wątpliwości, że klauzule indeksacyjne odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank mają nieuczciwy charakter i nie mogą być stosowane. Ponieważ kredytobiorca nie...

Umowa mBanku nieuczciwa w zakresie indeksacji oraz UNWW

31 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Anna Bonkowska) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt II C 1011/17) wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego na 300 tys. zł z października 2008 r. jest co prawda ważna, ale klauzule indeksacyjne oraz UNWW są nieuczciwe i nie wiążą konsumentów. W rezultacie Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 108 tys. zł. zwrotu nadpłaconych rat kredytu i ponad 4 tys. zł nadpłaconego UNWW oraz obciążył bank kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.