Umowa Millennium ważna, ale pozbawiona indeksacji

W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (Sędzia Ewa Oknińska, sygn. akt I C 834/20) stwierdził, że umowa Banku Millennium S.A. z lipca 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 163 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne. Zważywszy, że roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy zostało oddalone, sąd zniósł koszty procesu między stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła...

Prawomocne odfrankowienie umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt V Ca 454/18, SSO Agnieszka Wiśniewska) wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację banku, jak również zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą. Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 września 2017 r., (SSR del. Paweł Birski, sygn. II C 2557/16), w którym Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda 34.843,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r. do...

Umowa GE Money Banku S.A. jest nieważna

W dniu 13 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygnaturze XXVIII C 3647/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 297.317,80 PLN oraz 41.804,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z szeregu powodów, w tym ze względu na...

Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa d. Kredyt Banku pozbawiona indeksacji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2021 r. uznał, że umowa d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest ważna, ale klauzule indeksacyjne zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1a oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie umowy nie wiążą powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 100 tys. zł nadpłaconych rat kredytu, z odsetkami od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański.

Prawomocne „odfrankowienie” umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocne "odfrankowienie" umowy we Wrocławiu. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSO del. Krzysztof Rudnicki, I ACa 767/21) oddalił apelację obu stron od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. (I C 1467/17; SSO Anna Strzembinczyk-Stembalska). Zgodnie z tym wyrokiem postanowienia dotyczące indeksacji kursem CHF znajdujące się w umowie kredytu nominowanego do CHF na kwotę 600 tys. PLN zawartej z Santander Consumer Bank z października 2006 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców, a bank zobowiązany jest zwrócić kwotę ok. 150 tys. PLN nadpłaconą przez kredytobiorców wskutek stosowania tych postanowień przez bank. Co najważniejsze, kwota...

Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzględniony.

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021...

Umowa kredytu mBanku bez indeksacji

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie II C 787/18 (SSR del. Anna Bonkowska): 1. ustalił, że klauzule waloryzacyjne odsyłające do kursu CHF w umowie kredytu indeksowanego do CHF są bezskuteczne wobec kredytobiorcy; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 133.713,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 września 2018 r. do dnia zapłaty; 3. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy; 4. oddalił roszczenie o zapłatę w pozostałym zakresie. 5. kosztami procesu w całości obciąża pozwany bank, pozostawiając rozliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że...

Umowa kredytu Banku Millennium pozbawiona indeksacji

9 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 554/20) wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu Banku Millennium z czerwca 2007 r. na kwotę 540 tys. zł. za bezskuteczne wobec kredytobiorców i nakazał zwrot ponad 92 tys. zł na rzecz kredytobiorców. Jednocześnie saldo zadłużenia liczone bez powiązania z kursem CHF spadło z ok. 800 tys. zł. do ok. 418 tys. zł. W wyliczeniach Sąd oparł się na opinii biegłej. Jednocześnie uznał zgłosozny przez bank zarzut przedawnienia co do kwot nienależnie zapłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu. Ze względu na oddalenie...

Umowa Santander Consumer Bank ważna, ale bez indeksacji do CHF

5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska; I C 1467/17) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym uznał, ze umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr (...) Standardowe Oprocentowanie z października 2006 r. zawarta z Santander Consumer Bank SA jest co prawda ważna, ale poniższe postanowienia są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców: - § 2 ust. 1 zd.1 in fine Umowy o brzmieniu: „Bank udziela kredytu (...) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu...

Wyrok prawomocny! Umowa d. Polbank EFG bez indeksacji

20 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Odwoławczy (XXVII Ca 1645/17; SSO Edyta Bronowicka; SSO Joanna Staszewska; SSO Joanna Karczewska) oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21 kwietnia 2017 r. (VI C 114/16; SSR Joanna Jezierska). W wyroku tym Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego na kwotę ok. 400 tys. zł. zawartej z d. Polbank EFG z września 2008 r. są abuzywne a kredytobiorcom należy się zwrot nadpłaconych 35 tys. zł. z odsetkami od grudnia 2015 r. Wyrok ten zaskarżył wyłącznie bank, a...