Umowa Getin Banku ma być wykonywana bez indeksacji

17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del Anna Zalewska, XXV C 1396/18) uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku na kwotę 275 tys. zł z lipca 2008 r. jest ważna, ale musi być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie).
Sąd ustalił, że postanowienia dotyczące § 9 ust. 2 Umowy (przeliczenie po kursie kupna) i § 10 ust. 3 Umowy (przeliczenie po kursie sprzedaży) oraz postanowienie § 8 Aneksu nr 1 (prowizja za sporządzenie aneksu na przeliczanie po kursie NBP)są bezskuteczne wobec powoda i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę ponad 84 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2018 r r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Przez brak indeksacji wysokość zadłużenia kredytobiorcy obniżyła się z 426 tys. zł wg banku do 200 tys. zł.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki.