Prawomocne odfrankowienie umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt V Ca 454/18, SSO Agnieszka Wiśniewska) wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację banku, jak również zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą. Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 września 2017 r., (SSR del. Paweł Birski, sygn. II C 2557/16), w którym Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda 34.843,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r. do dnia zapłaty tytułem tzw. „odfrankowienia”.

Umowa może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul w oparciu o oprocentowanie zawarte w umowie. Klient został pozbawiony ryzyka kursowego, a bank nie ma już jakiegokolwiek pola manewru, ponieważ nie przysługuje mu skarga kasacyjna z uwagi na wysokość roszczenia konsumenta.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny. Bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.