Umowa Santander Consumer Bank ważna, ale bez indeksacji do CHF

5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska; I C 1467/17) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym uznał, ze umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr (…) Standardowe Oprocentowanie z października 2006 r. zawarta z Santander Consumer Bank SA jest co prawda ważna, ale poniższe postanowienia są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców:
– § 2 ust. 1 zd.1 in fine Umowy o brzmieniu: „Bank udziela kredytu (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach”
– § 3 ust. 2 Umowy o brzmieniu: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków”
– § 5 ust. 3 Umowy o brzmieniu: „Wysokość rat kapitałowo – odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy”.
– § 5 ust. 4 Umowy o brzmieniu: „Raty kredytu wraz z należnymi odsetkami płatne są w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość CHF, na rachunek kredytu (…)”
– § 5 ust. 5 zd. 2 Umowy o brzmieniu: „Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku”
i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 149 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, gdyż kwota ta została przez kredytobiorców nadpłacona ponad kwotę należną bankowi.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Kamila Puńko.