Umowa kredytu mBanku bez indeksacji

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie II C 787/18 (SSR del. Anna Bonkowska):
1. ustalił, że klauzule waloryzacyjne odsyłające do kursu CHF w umowie kredytu indeksowanego do CHF są bezskuteczne wobec kredytobiorcy;
2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 133.713,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 września 2018 r. do dnia zapłaty;
3. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy;
4. oddalił roszczenie o zapłatę w pozostałym zakresie.
5. kosztami procesu w całości obciąża pozwany bank, pozostawiając rozliczenie referendarzowi sądowemu.
W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że podziela stanowisko powoda co do nieuczciwego charakteru klauzul waloryzacyjnych odsyłających do kursów CHF publikowanych w tabeli banku.
Bank miał swobodę w wyznaczaniu tych kursów, a kredytobiorca nie znał mechanizmu ich wyznaczania.
Umowa po wyeliminowaniu klauzul waloryzacyjnych posiada wszystkie elementy konieczne umowy kredytu, dlatego w ocenie sądu może być dalej wykonywana.
Jednocześnie nie ma podstaw, aby do umowy wstawiać inny kurs waluty obcej, czy też zmieniać oprocentowanie.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.
Wyrok jest nieprawomocny.