Umowa GE Money Banku nieważna – kluczowa kwestia braku rzetelnej informacji

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Wojciech Włosiński; XV C 1289/20):
1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, jaka została zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH) w styczniu 2007 r. na kwotę 200 tys. PLN;
2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych do tej pory rat kredytu w wysokości ponad 86 tys. PLN oraz 26 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lipca 2016 r.
3. w całości obciążył bank kosztami procesu pozostawiając wyliczenie referendarzowi sądowemu.
W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że co prawda umowa GE Money Bank S.A. była nieco uczciwiej skonstruowana od umów oferowanych przez inne banków, poprzez odesłanie do kursu średniego NBP i doliczanie marży banku. Nie to jest jednak zdaniem sądu kluczowe dla sprawy. Najważniejsze okazało się wystawienie konsumenta na ogromne ryzyko walutowe, bez prawidłowego pouczenia o możliwych skutkach. Sąd zwrócił uwagę, że bank jest poważną instytucją, a nie salonem gier. Nie powinien zatem wystawiać konsumenta na tak ogromne ryzyko walutowe, jednocześnie samemu stosując instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem. Sąd zwrócił również uwagę na ogromną różnicę spread’u na rynku międzybankowym oraz spread’u stosowanego wobec konsumenta. Ustalenia w tym zakresie były możliwe m.in. dzięki świadkowi zgłoszonemu przez bank. Zachęcanie do zawarcia umowy tak ryzykownej i losowej, przy braku właściwego pouczenia o ryzyku, świadczy o braku lojalności i uczciwości banku. Umowę należało zatem uznać za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Maciej Zaborowski oraz adwokat Fabian Orłowski.