Prawomocny wyrok – umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej bez indeksacji

14 września 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1725/17, SSA Grażyna Kramarska, SSA Maciej Kowalski (spr.), SSA Agata Wolkenberg) wydał wyrok i oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.10.2017 r. (XXC 1732/16), w którym Sąd oddalił roszczenie związane z nieważnością umowy, ale uznał, że umowa kredytu d. Polbank EFG obowiązuje dalej bez klauzul indeksacyjnych i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłaconych rat kredytu.
Sąd Apelacyjny wskazał, że nie ulega wątpliwości, że klauzule indeksacyjne odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank mają nieuczciwy charakter i nie mogą być stosowane. Ponieważ kredytobiorca nie złożył apelacji od oddalenia roszczenia w sprawie nieważności umowy, to Sąd Apelacyjny nie mógł w tym zakresie zmienić wyroku Sądu Okręgowego, a więc pozostało mu tylko oddalić apelację banku.
Wyrok jest prawomocny. Bankowi przysługuje jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.