Prawomocne „odfrankowienie” umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocne „odfrankowienie” umowy we Wrocławiu.
Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSO del. Krzysztof Rudnicki, I ACa 767/21) oddalił apelację obu stron od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. (I C 1467/17; SSO Anna Strzembinczyk-Stembalska).
Zgodnie z tym wyrokiem postanowienia dotyczące indeksacji kursem CHF znajdujące się w umowie kredytu nominowanego do CHF na kwotę 600 tys. PLN zawartej z Santander Consumer Bank z października 2006 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców, a bank zobowiązany jest zwrócić kwotę ok. 150 tys. PLN nadpłaconą przez kredytobiorców wskutek stosowania tych postanowień przez bank. Co najważniejsze, kwota kapitału do zwrotu nie wynosi jak twierdził bank ok. 530 tys. zł (przeliczana z CHF), lecz ok. 300 tys. PLN (stan na dzień złożenia pozwu, to jest maj 2017 r.).
Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański.