Umowa z mBank nieważna

W dniu 20 października 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2422/21, w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z września 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna,
II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 194.952,54 PLN oraz 129.811,02 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.
Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:
Żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na nieważność umowy wynikającą ze sprzeczności umowy z ustawą. Do nieważności zdaniem Sądu prowadzi również analiza postanowień pod kątem abuzywności. Zdaniem Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c. Sąd uznał, iż bez zakwestionowanych postanowień, odwołujących się do indeksacji do franka szwajcarskiego, umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, a względnie na innych warunkach. Zdaniem Sądu Okręgowego, nawet przyjmując, że umowa byłaby w całości ważna, z racji braku sprzeczności z ustawą, gdyby nie byłoby nieważności bezwzględnej, zawarte w umowie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą powodów.
Sąd zasądził zatem koszty w całości zgodnie z art. 100 kpc.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.