Umowa GE Money Banku S.A. jest nieważna

W dniu 13 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygnaturze XXVIII C 3647/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 297.317,80 PLN oraz 41.804,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z szeregu powodów, w tym ze względu na sprzeczność z naturą stosunku prawnego umowy kredytu, jak również z uwagi na możliwość jednostronnego kształtowania kursów przez bank poprzez dowolne ustalanie wysokości marży. Z wyżej wskazanych względów, umowa została uznana za nieważną, a w konsekwencji na rzecz powodów zasądzony na zasadzie bezpodstawnego wzbogacenia zwrot spełnionych świadczeń nienależnych. Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska

Wyrok jest nieprawomocny