Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich...

Umowa Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 186/20 (SSO Agnieszka Piotrowska): I. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku S.A. jest nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę (z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia); III. zasądził od Santander Bank Polska S.A. kwotę 500 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, które odsyłają do kursów CHF z tabeli banku są abuzywne. Mechanizm ustalania kursów nie został ujawniony w umowie, więc bank miał w tym zakresie pełną swobodę. W...

Umowa Kredyt Banku nieważna

20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII C 2133/21, wcześniej III C 1723/19) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z października 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od 14 dnia od doręczenia pozwu do dnia złożenia zarzutu zatrzymania, co nastąpiło w odpowiedzi na pozew. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Katarzyna Szydłowska.

Umowa z Kredyt Bank nieważna

W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska, I ACa 268/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 stycznia 2021 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 106/20) w ten sposób, że: - uwzględnił roszczenie kredytobiorcy o zwrot rat zapłaconych ponad 10 lat przed wniesieniem pozwu (uznane za przedawnione przez Sąd I instancji), ze względu na przedeterminową wcześniejszą spłatę części kredytu w niebagatelnej wysokości 200 tys. zł; - oddalił roszczenie o odsetki od dnia wezwania, a zasądził od dnia złożenia apelacji uznając ten...

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (SSA Alicja Myszkowska, sygn. akt I ACa 155/21) w sprawie z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 21 października 2020 r. sygn. akt I C 1541/19 oddalił apelację i zasądził koszty postępowania na rzecz pozwanej. Sąd Apelacyjny w całość zgodził się z argumentami Sądu Okręgowego i pełnomocnika pozwanej, wskazując, że umowa kredytu hipotecznego z września 2007 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna. Na etapie postępowania apelacyjnego Fundusz...

Prawomocna przegrana Santander Banku

Prawomocna przegrana Santander Banku (d. Kredyt Bank) we Wrocławiu. Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Jacek Gołaczyński; I ACa 959/20) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 czerwca 2020 r. (XII C 704/18), który stwierdził nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku na 950 tys. zł z sierpnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 700 tys. zł zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny uznał jednak zarzut zatrzymania banku zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek od roszczenia kredytobiorców za czas trwania procesu, powołując się na uchwałę SN z 7...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok. w którym: I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98 CHF wskutek uznania Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 23 lipca 2007 r., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału; II. w całości obciążył Bank kosztami procesu W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy. Pomimo, że sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego przez powodów, Sąd uznał zgłoszony przez bank w postępowaniu...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Kiełek (sygn. II C 3182/20), w dniu 30 listopada 2021 roku wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa d. Kredyt Banku z listopada 2007 r.) w którym: - ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny EKSTRALOKUM powiązany z kursem CHF zawarta przez powoda z pozwanym w listopadzie 2007 r. jest nieważna, - zasądził na rzecz powoda 216.014,32 PLN oraz 36.190,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 13 grudnia 2019 r., - obciążył Bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.817,00 PLN)....

Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa d. Kredyt Banku pozbawiona indeksacji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2021 r. uznał, że umowa d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest ważna, ale klauzule indeksacyjne zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1a oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie umowy nie wiążą powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 100 tys. zł nadpłaconych rat kredytu, z odsetkami od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy, brak uznania przez Sąd zarzutu zatrzymania i potrącenia! W dniu 4.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 542/21, wcześniej sprawa była prowadzona w SR dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. I C 637/17 oraz SO we Wrocławiu, sygn. XII C 815/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r., zawartej z poprzednikiem prawnym Kredyt Bank S.A. II. zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 53.796,42 PLN oraz 18.751,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2020...