Nieważność umowy d. Kredyt Banku

Dnia 31 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4602/21) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z kwietnia 2006 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 424.388,07 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd uwzględnił zgłoszony przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w niej klauzule niedozwolone wprowadzające mechanizm indeksacji, które stanowiły...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank)!

W dniu 24 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Katarzyna Polańska - Farion, sygn. I ACa 98/22) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2021 r. (XXVIII C 542/21, SSO Piotr Bednarczyk) ustalający nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank umowa z lipca 2007 r.) i zasądzający na rzecz powoda raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu w tym to, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, a umowa kredytu po usunięciu niedozwolonych klauzul...

Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nie jest umową wzajemną

Dnia 20 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 139/22; SSA Marta Szerel) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 358/21 SSO Krekora Paweł) zmienił zaskarżony wyrok poprzez: a. eliminację słów: „za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 360 000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł)”b. zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok w którym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko; III C 760/20) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z listopada 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 347.703,98 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2022 r. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w umów klauzule niedozwolone odnośnie odwoływania się do tabel kursów obcych ustalanych jednostronnie przez bank. Od nich zależała bowiem wysokość zobowiązania powodów. Jednostronność w ustalaniu kursów i brak...

Umowa d. Kredyt Banku według kursu średniego NBP

22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznał roszczenie kredytobiorców wyłącznie do kwoty 7,5 tys. zł. Zdaniem Sądu umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2008 r. jest ważna, natomiast mechanizm indeksacji w umowie nie jest nieuczciwy, a wyłącznie tylko klauzula kursowa jest abuzywna, bo narusza prawa i interesy kredytobiorców pozwalając bankowi na ustalania kursu według nieznanych kryteriów. Abuzywność klauzuli skutkuje tym, że klauzula kursowa nie została w umowie określona. W tej sytuacji Sąd ma prawo zastosować przepis dyspozytywny aby uzupełnić umowę. Skoro polskie prawo przewiduje możliwość świadczenia według kursu średniego NBP...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Wyrokiem z 15 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 288/21; SSA Aleksandra Marszałek, przew. i spr.; SSA Małgorzata Bohun; SSA Agnieszka Terpiłowska, zgłosiła zdanie odrębne) podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego z 18 listopada 2020 r. we Wrocławiu (XII C 1656/18; SSO Radosław Nawrocki) co do nieważności umowy Ekstralokum zawartej w czerwcu 2008 r. z d. Kredyt Bankiem z tą tylko zmianą, że uwzględnia podniesiony przez bank zarzut zatrzymania oraz oddala roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia. Sąd zgodził się z wnioskami i stanowiskiem SO, że klauzule indeksacyjne były abuzywne. Sąd uwzględnia w tym zakresie orzecznictwo...

Umowa z Kredyt Bankiem nieważna

W dniu 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 1171/21 ustalił, że umowa kredytu z grudnia 2007 roku zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów 135 791,93 PLN oraz kwotę 80 037,28 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 520.000,00 PLN tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę...

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich...

Umowa Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 186/20 (SSO Agnieszka Piotrowska): I. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku S.A. jest nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę (z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia); III. zasądził od Santander Bank Polska S.A. kwotę 500 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, które odsyłają do kursów CHF z tabeli banku są abuzywne. Mechanizm ustalania kursów nie został ujawniony w umowie, więc bank miał w tym zakresie pełną swobodę. W...

Umowa Kredyt Banku nieważna

20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII C 2133/21, wcześniej III C 1723/19) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z października 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od 14 dnia od doręczenia pozwu do dnia złożenia zarzutu zatrzymania, co nastąpiło w odpowiedzi na pozew. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Katarzyna Szydłowska.