Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji. Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego...

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 3044/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 144.161,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania - pozostawiając referendarzowi szczegóły ich wyliczenia.  USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie.  Żądanie ustalenia nieważności umowy - Sąd uznał, iż zawiera one klauzule abuzywne, które są bezskuteczne wobec powodów....

Umowa d. Kredyt Banku jest nieważna.

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossakowska) wydał wyrok, w którym: 1.  ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; 2.  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 140.529,82 PLN oraz 145.682,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2023 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank S.A.)

12 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1300/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.05.2022 r. (XXVIII C 1171/21; SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego w taki sposób, że zasądził na rzecz powodów dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie tj. od dnia przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Data początkowa odsetek ustawowych za opóźnienie w wyroku Sądu I instancji została określona jako dzień następny po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, gdyż Sąd I instancji uznał, że powodowie nie wykazali doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pozwanemu. Dowód ten...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank), bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka; V ACa 1606/23), wydał wyrok, w którym: I. Zmienił w całości zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. Ustala, że umowa o kredyt mieszkaniowy EKSTRALOKUM z dnia 27 maja 2008 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna. 2. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 423.263,38 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. 3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie. 4. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Umowa d. Kredyt Banku z 2007 r. prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 25 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 88/23; SSA Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk) wydał wyrok, w którym wskutek apelacji banku zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2 listopada 2022 r. (I C 1291/17; SSO Agnieszka Świderska) poprzez oddalenie roszczenia o zapłatę. Sąd Apelacyjny zgodził się z tym, że umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2007 r. jest nieważna, jednak kierując się tzw. teorią salda oddalił roszczenie o zapłatę. Sąd Apelacyjny uznał, że wpłaty dokonywane przez kredytobiorców na rzecz banku powinny automatycznie kompensować ich zobowiązanie z tytułu zwrotu kwoty kredytu, co stoi w jaskrawej srzeczności...

Nieważność umowy d. Kredyt Banku. Santander Bank Polska przegrywa w całości.

W dniu 12 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Anna Głuszak, sygn. XXVIII C 20029/21) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z maja 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 418.630,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, a także koszty procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej odnośnie do abuzywności postanowień umownych dotyczących mechanizmów  przeliczeniowych zawartych w umowie. Sąd podzielił również pogląd, że po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych umowa jest pozbawiona swoich zasadniczych elementów konstrukcyjnych i jako...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

20 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1626/17; SSO Adam Maciński) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem we wrześniu 2007 r., ale oddalił dalej idące roszczenie o zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu tejże umowy, gdyż uwzględnił podniesiony przez bank zarzut potrącenia tej wierzytelności z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Koszty postępowania zostały zniesione pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 75 miesięcy.

Prawomocny wyrok: umowa dawnego Kredyt Bank S.A. nieważna!

Dzisiaj tj. 8 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1078/22) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 246/21, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) z dnia 23 lutego 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt z października 2007 r. jest nieważna oraz zasądzono od Santander Bank Polska S.A. zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu...

Nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank)

W dniu 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny (SSR del. Maciej Wójcicki, XXVIII C 11860/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r. Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank); 2)  zasądził od pozwanego na rzecz powodów 457.931,709 PLN oraz 227.532,90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do 7 października 2022 r. z jednoczesnym zatrzymaniem tej kwoty do czasu rozliczenia się do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w wysokości1.883.500 zł  3) oddalił powództwo w pozostałej części; 4) zasądził od pozwanego...

Umowa kredytu indeksowanego Ekstralokum nieważna

Wyrokiem z 5 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2032/20; SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM d. Kredyt Banku zawarta w czerwcu 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz jednego z kredytobiorców zwrot wszystkich rat kredytu. Sprawa była o tyle nietypowa, że drugi z kredytobiorców, który rozwiódł się z pierwszym wiele lat wcześniej, nie złożył pozwu, ale dokonał cesji swoich roszczeń majątkowych na rzecz powódki - w toku procesu na wezwanie sądu przystąpił jednak do sprawy i poparł ustalenie nieważności umowy. Odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone od daty wniesienia powództwa,...

Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest...

Santander Bank przegrywa, wyrok wydany po niecałych 4 miesiącach procesu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (SSO Jacek Włodarczyk; sygn. I C 355/23), w dniu 18 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w lipcu 2008 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 41.891,83 CHF wraz z odsetkami od dnia 16 maja 2023 r. do dnia zapłaty.  Sąd przyznał kredytobiorcom jedynie zwrot opłaty sądowej oraz skarbowej, w pozostałej części znosząc koszty zastępstwa procesowego. Jeśli chodzi o żądanie ustalenia nieważności umowy, Sąd uwzględnił to żądanie przyjmując, że umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego zawierała...

Umowa kredytu d. Kredyt Banku jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Joanna Dalba - Sobczyńska), sygn. XXVIII C 8075/21, w dniu 28 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe ESKTRALOKUM zawarta przez powodów w październiku 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna, zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów całość dochodzonych kwot z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. (oddalając roszczenie odsetkowe w pozostałym zakresie), zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu. Sąd w niniejszej sprawie ustalił, że umowa jest nieważna w całości z...

Nieważność umowy d. Kredyt Bank S.A. z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. III C 2395/20 (SSO Monika Odzimkowska) przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 30 października 2008 r. zawarta z d. Kredyt Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 235.760,74 PLN oraz 129.452,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. ustalił, że pozwany ponosi całość kosztów niniejszego procesu i...

Santander Bank Polska S.A. przegrywa w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz, sygn. XXVIII C 5133/22, poprzednia sygnatura IV C 2747/20) w dniu 6 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w całości tj. zarówno co do ustalenia nieważności umowy d. Kredyt Banku, jak i zasądzenia dochodzonych kwot wraz z odsetkami od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Zdaniem Sądu twierdzenia strony powodowej znalazły odzwierciedlenie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wykładnia przepisów przedstawiona w pismach strony powodowej jest zgodna z orzecznictwem TSUE, SN oraz orzecznictwem sądów powszechnych i w konsekwencji została w całości przyjęta przez Sąd orzekający....

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga) w sprawie o sygn. akt IV C 753/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Banku) z 2008 r. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów ponad 83 tys. PLN i 12 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (tj. w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi...

Santander Bank Polska S.A. przegrywa, umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, sygn. XXV C 4178/20, w dniu 23 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda całość dochodzonej kwoty uwzględniając zarzut zatrzymania. Sąd uznał zasadność odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania co nastąpiło podczas rozprawy. Sąd przyznał kredytobiorcy całość kosztów procesu. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy. W sprawie powód wniósł skargę na przewlekłość postępowania, która została uwzględniona...

Ustalenie nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A. z 2008 r. oraz nieuwzględnienie zarzutu potrącenia i zatrzymania

W dniu 23 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. XXVIII C 6081/21 (SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytowa na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi...

Umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną

W dniu 9 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 1051/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w maju 2006 r. przez powoda z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 241.951,94 PLN oraz 80.342,28 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi...