Umowa d. Kredyt Banku ponownie uznana za nieważną

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 637/23; SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska) ponownie uznał umowę d. Kredyt Banku z września 2008 r. za nieważną - tak jak to zrobił w wyroku z 20 listopada 2020 r. (I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17), który następnie został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7 kwietnia 2022 r. (I ACa 148/21; SSA Andrzej Połata). Sąd Apelacyjny kierował się przy tym możliwością utrzymania umowy w mocy w oparciu o inny kurs do waloryzacji. Na decyzję o uchyleniu wyroku powodowie złożyli zażalenie do Sądu Najwyższego, domagajac...

Nieważność dwóch umów kredytu zawartych z d. Kredyt Bank S.A.

W dniu 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Tadeusz Bulanda, sygn. I C 712/20) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność dwóch umów kredytu z marca 2008 r. i kwietnia 2008 r. zawartych z d. Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.) 2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.461,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 września 2020 r. do dnia zapłaty. 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.902,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego,...

Oddalenie powództwa dotyczącego umowy d. Kredyt Banku

W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk, I C 2911/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości wywiedzione przeciwko Santander Bank Polska S.A.; II. ustalił, że powód przegrał proces w 100% - a szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku  W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd doszedł do przekonania, że brak jest podstaw do uwzględnienia roszczeń zawartych w pozwie. W ocenie Sądu umowa jest ważna i nie zawiera klauzul abuzywnych. Brak jest podstaw do ustalenia jej nieważności i zasądzenia dochodzonych przez powoda kwot.  Nadto, zdaniem Sądu klauzule, na które powoływała...

Nieważność umów Santander Bank Polska S.A.

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn.  XXVIII C 18548/21) wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił nieważność dwóch umów kredytu z 2008 r. zawartych z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.)  2)  Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 180.939,51 PLN oraz 86.276,58 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 maja 2020 r. do dnia zapłaty.  3) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 14.634 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.  Sąd uznał, że umowy zawierały klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy....

Nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Kredyt Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 12396/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Santander Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2007 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (….) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. obciążył pozwanego całością kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenia referendarzowi. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w całości podzielił argumentację strony powodowej w zakresie nieważności umowy i zasądził na...

Nieważność umowy Santander Bank Polska

W dniu 16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. akt XXVIII C 15730/23) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym: Ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w sierpniu 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego – Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów ponad 200 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty Umarza postępowanie w pozostałym zakresie Ustala zasadę ponoszenia kosztów w ten sposób,...

Nieważność umowy Kredyt Banku

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński;  I C 1254/19) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z maja 2007 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna; 2. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 7.951,99 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd nie miał wątpliwości, że umowa jest nieważna, gdyż zawierała ona klauzule abuzywne, które zgodnie z orzecznictwem TSUE nie...

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Monika Dominiak, sygn. IV C 98/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytowa d. Kredyt Banku jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 134.624,72 PLN wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty 3. ustala, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości - pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu Zasadnicze ustne motywy rozstrzygnięcia: Sąd w całości podzielił stanowisko wyrażone przez stronę powodową w pozwie oraz dalszych pismach procesowych. W ocenie Sądu pomiędzy pozwanym a...

Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji. Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego...

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 3044/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 144.161,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania - pozostawiając referendarzowi szczegóły ich wyliczenia.  USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie.  Żądanie ustalenia nieważności umowy - Sąd uznał, iż zawiera one klauzule abuzywne, które są bezskuteczne wobec powodów....

Umowa d. Kredyt Banku jest nieważna.

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossakowska) wydał wyrok, w którym: 1.  ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; 2.  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 140.529,82 PLN oraz 145.682,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2023 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank S.A.)

12 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1300/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.05.2022 r. (XXVIII C 1171/21; SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego w taki sposób, że zasądził na rzecz powodów dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie tj. od dnia przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Data początkowa odsetek ustawowych za opóźnienie w wyroku Sądu I instancji została określona jako dzień następny po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, gdyż Sąd I instancji uznał, że powodowie nie wykazali doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pozwanemu. Dowód ten...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank), bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka; V ACa 1606/23), wydał wyrok, w którym: I. Zmienił w całości zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. Ustala, że umowa o kredyt mieszkaniowy EKSTRALOKUM z dnia 27 maja 2008 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna. 2. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 423.263,38 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. 3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie. 4. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Umowa d. Kredyt Banku z 2007 r. prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 25 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 88/23; SSA Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk) wydał wyrok, w którym wskutek apelacji banku zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2 listopada 2022 r. (I C 1291/17; SSO Agnieszka Świderska) poprzez oddalenie roszczenia o zapłatę. Sąd Apelacyjny zgodził się z tym, że umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2007 r. jest nieważna, jednak kierując się tzw. teorią salda oddalił roszczenie o zapłatę. Sąd Apelacyjny uznał, że wpłaty dokonywane przez kredytobiorców na rzecz banku powinny automatycznie kompensować ich zobowiązanie z tytułu zwrotu kwoty kredytu, co stoi w jaskrawej srzeczności...

Nieważność umowy d. Kredyt Banku. Santander Bank Polska przegrywa w całości.

W dniu 12 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Anna Głuszak, sygn. XXVIII C 20029/21) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z maja 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 418.630,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, a także koszty procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej odnośnie do abuzywności postanowień umownych dotyczących mechanizmów  przeliczeniowych zawartych w umowie. Sąd podzielił również pogląd, że po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych umowa jest pozbawiona swoich zasadniczych elementów konstrukcyjnych i jako...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

20 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1626/17; SSO Adam Maciński) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem we wrześniu 2007 r., ale oddalił dalej idące roszczenie o zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu tejże umowy, gdyż uwzględnił podniesiony przez bank zarzut potrącenia tej wierzytelności z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Koszty postępowania zostały zniesione pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 75 miesięcy.

Prawomocny wyrok: umowa dawnego Kredyt Bank S.A. nieważna!

Dzisiaj tj. 8 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1078/22) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 246/21, SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) z dnia 23 lutego 2022 r., w którym ustalono, że umowa o kredyt z października 2007 r. jest nieważna oraz zasądzono od Santander Bank Polska S.A. zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny zmienił jednak wyrok w ten sposób, że oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że zapłata przez bank zasądzonych kwot nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz pozwanego zwrotu...

Nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank)

W dniu 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny (SSR del. Maciej Wójcicki, XXVIII C 11860/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r. Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank); 2)  zasądził od pozwanego na rzecz powodów 457.931,709 PLN oraz 227.532,90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do 7 października 2022 r. z jednoczesnym zatrzymaniem tej kwoty do czasu rozliczenia się do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w wysokości1.883.500 zł  3) oddalił powództwo w pozostałej części; 4) zasądził od pozwanego...

Umowa kredytu indeksowanego Ekstralokum nieważna

Wyrokiem z 5 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2032/20; SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM d. Kredyt Banku zawarta w czerwcu 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz jednego z kredytobiorców zwrot wszystkich rat kredytu. Sprawa była o tyle nietypowa, że drugi z kredytobiorców, który rozwiódł się z pierwszym wiele lat wcześniej, nie złożył pozwu, ale dokonał cesji swoich roszczeń majątkowych na rzecz powódki - w toku procesu na wezwanie sądu przystąpił jednak do sprawy i poparł ustalenie nieważności umowy. Odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone od daty wniesienia powództwa,...

Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest...