Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest...

Santander Bank przegrywa, wyrok wydany po niecałych 4 miesiącach procesu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (SSO Jacek Włodarczyk; sygn. I C 355/23), w dniu 18 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w lipcu 2008 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 41.891,83 CHF wraz z odsetkami od dnia 16 maja 2023 r. do dnia zapłaty.  Sąd przyznał kredytobiorcom jedynie zwrot opłaty sądowej oraz skarbowej, w pozostałej części znosząc koszty zastępstwa procesowego. Jeśli chodzi o żądanie ustalenia nieważności umowy, Sąd uwzględnił to żądanie przyjmując, że umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego zawierała...

Umowa kredytu d. Kredyt Banku jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Joanna Dalba - Sobczyńska), sygn. XXVIII C 8075/21, w dniu 28 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe ESKTRALOKUM zawarta przez powodów w październiku 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna, zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów całość dochodzonych kwot z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. (oddalając roszczenie odsetkowe w pozostałym zakresie), zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu. Sąd w niniejszej sprawie ustalił, że umowa jest nieważna w całości z...

Nieważność umowy d. Kredyt Bank S.A. z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. III C 2395/20 (SSO Monika Odzimkowska) przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 30 października 2008 r. zawarta z d. Kredyt Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 235.760,74 PLN oraz 129.452,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. ustalił, że pozwany ponosi całość kosztów niniejszego procesu i...

Santander Bank Polska S.A. przegrywa w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Robert Masznicz, sygn. XXVIII C 5133/22, poprzednia sygnatura IV C 2747/20) w dniu 6 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w całości tj. zarówno co do ustalenia nieważności umowy d. Kredyt Banku, jak i zasądzenia dochodzonych kwot wraz z odsetkami od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Zdaniem Sądu twierdzenia strony powodowej znalazły odzwierciedlenie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wykładnia przepisów przedstawiona w pismach strony powodowej jest zgodna z orzecznictwem TSUE, SN oraz orzecznictwem sądów powszechnych i w konsekwencji została w całości przyjęta przez Sąd orzekający....

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga) w sprawie o sygn. akt IV C 753/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Banku) z 2008 r. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów ponad 83 tys. PLN i 12 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (tj. w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi...

Santander Bank Polska S.A. przegrywa, umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, sygn. XXV C 4178/20, w dniu 23 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda całość dochodzonej kwoty uwzględniając zarzut zatrzymania. Sąd uznał zasadność odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania co nastąpiło podczas rozprawy. Sąd przyznał kredytobiorcy całość kosztów procesu. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy. W sprawie powód wniósł skargę na przewlekłość postępowania, która została uwzględniona...

Ustalenie nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A. z 2008 r. oraz nieuwzględnienie zarzutu potrącenia i zatrzymania

W dniu 23 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. XXVIII C 6081/21 (SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytowa na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi...

Umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną

W dniu 9 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 1051/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w maju 2006 r. przez powoda z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 241.951,94 PLN oraz 80.342,28 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi...

Umowa Kredyt Banku S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważna

Wyrokiem z dnia 10 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 13274/21; SSO Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna;II. zasądził na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaoferowaniu zwrotu świadczenia wzajemnego w kwocie (...) PLN;III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetek ustawowych za opóźnienie);IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, pozostawiając wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu; W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa...

Piąty wyrok w jednej sprawie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem wydany na posiedzeniu niejawnym 1 marca 2023 r. (I C 269/21; SSO Dominika Romanowska): 1. ustalił nieważność umowy kredytu Ekstralokum zawartej we wrześniu 2008 r. z Kredyt Bankiem; 2. oddalił roszczenie o zapłatę (ze względu na podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia); 3. zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania. To już 5 wyrok w tej sprawie! Pozew o zapłatę został wniesiony do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w maju 2016 r. (1) Wyrokiem z 24 maja 2017 r. Sąd oddalił powództwo (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski) nie dopatrując się żadnych wad w umowie. Złożona przez powódkę apelacja została...

Zdaniem sędziego umowa d. Kredyt Banku jest ważna i uczciwa

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Kuryłek; I C 364/20), wydał wyrok, w którym: I.                    oddalił powództwo. II.                 zasądził od powodów na rzecz pozwanych kwotę 10 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że źródłem konfliktu pomiędzy stronami nie były zapisy umowy kredytu zawartej przez d. Kredyt Bank z października 2008 r., tylko okoliczności poza umową, które zaistniały później, tj. nieoczekiwany wzrost kursu CHF. Sąd wskazał, że to, co stanowi egzemplifikację Dyrektywy 93/13 do polskiego porządku prawnego to badanie autentycznej abuzywności umowy i służy do tego, żeby przywrócić równowagę kontaktową stron. Zdaniem Sądu,...

Umowa Ekstralokum d. Kredyt Banku jest nieważna

9 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1423/22; SSA Adam Jewgraf) wydał w wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Sąd zmienił wcześniejszy niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22 czerwca 2022 r. (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznając, że niedopuszczalne jest uzupełnienie umowy o kurs średni NBP ani o jakikolwiek inny wskaźnik. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne w umowie Ekstralokum są abuzywne a jako że stanowią świadczenie główne, to ich eliminacja...

Dwie umowy Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważne

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 6075/21: 1. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2008 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bankiem S.A.) jest nieważna, 2. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2010 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bankiem S.A.) jest nieważna, 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że obie ww. umowy są nieważne ze względu na abuzywność zawartych w...

Wygrana w sprawie spłaconego kredytu dawnego Kredyt Banku

5 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Sędzia Barbara Pyz-Kędzierska; II C 320/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok, w którym: I. zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 373.116,72 PLN oraz 32.646,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia doręczenia pozwu i modyfikacji do dnia zapłaty; II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie tj. co do odsetek od dnia wezwania do zapłaty. III. zasądził kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Kredyt został spłacony w całości w 2017 r. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące. Wyrok nie...

Wyrok prawomocny. Umowa Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank S.A.) z 2007 r. jest nieważna. Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut potrącenia i zatrzymania nie został uwzględniony.

Dzisiaj tj. 12.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 420/22; SSA Marta Szerel) oddalił w całości apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 listopada 2021 r., sygn. akt II C 3182/20) ustalającego nieważność i zasądzającego na rzecz kredytobiorcy ponad 216 tys. PLN oraz 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka. To był już 218 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy w sprawie dotyczącej pracownika departamentu skarbu jednego z banków. Z punktu widzenia abuzywności nie ma znaczenia doświadczenie zawodowe danego kredytobiorcy. Bank nie jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wobec osoby, która może posiadać większą wiedzę niż przeciętny konsument. W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 377/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w listopadzie 2006 r. pomiędzy powodem a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego...

Umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną w 12 miesięcy

28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 14166/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w dniu (…) sierpnia 2007 r. przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów (…) kwotę ponad 252 tys. PLN, jednakże uwzględnił zarzut zatrzymania do czasu zaoferowania zwrotu udzielonego świadczenia w wysokości 300 tys. PLN. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z uwagi na to, że zawiera ona szereg postanowień abuzywnych, które nie mogą być zastąpione jakimikolwiek...

Nieważność umowy d. Kredyt Banku

Dnia 31 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4602/21) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z kwietnia 2006 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 424.388,07 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd uwzględnił zgłoszony przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w niej klauzule niedozwolone wprowadzające mechanizm indeksacji, które stanowiły...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank)!

W dniu 24 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Katarzyna Polańska - Farion, sygn. I ACa 98/22) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2021 r. (XXVIII C 542/21, SSO Piotr Bednarczyk) ustalający nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank umowa z lipca 2007 r.) i zasądzający na rzecz powoda raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu w tym to, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, a umowa kredytu po usunięciu niedozwolonych klauzul...