Chytry dwa razy traci

Kolejne powództwo banku oddalone - tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 15 maja 2024 r. (I C 1779/21, SSO Katarzyna Zadora) oddalił roszczenie mBanku, który domagał się odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Kredytobiorcy dokonali potrącenia już przy odpowiedzi na pozew, ale bank twierdził, że takie odsetki są mu należne, aż do zawarcia z nim porozumienia kompensacyjnego, które zostało zawarte po wygranej kredytobiorców w sprawie przeciwko bankowi. Po zawarciu tego porozumienia bank cofnął powództwo o zwrot kwoty kredytu, ale podtrzymał roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie. Sąd to pozostałe roszczenie oddalił w...

mBank przegrywa swoje powództwo

Wyrokiem z 15 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Rybniku (I C 30/22; SSO Sławomir Łabuz) oddalił powództwo mBanku i obciążył bank kosztami postępowania. Sąd uznał, że dochodzona przez bank wierzytelność tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu wygasła wskutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu, a waloryzacja wskaźnikiem inflacji jest niezasadna. Trudno powiedzieć czemu mBank nie uznaje oświadczeń o potrąceniu, składanych przez kredytobiorców, ale efektem takiego działania są kolejne przegrane przez bank sprawy sądowe. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Oddalenie powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcom

Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 982/21; SSO Iwona Szkudłapska-Ćwik) wyrokiem z 8 maja 2024 r. oddalił roszczenie banku o zapłatę kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, pomimo tego, że kredytobiorcy dokonali potrącenia (roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie zostało ostatecznie przez bank cofnięte) w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w wysokości 10.834 zł. W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi wyrok prawomocny ustalający nieważność umowy i zasadząjący odpowiednią kwotę zapadł w lipcu 2022 r. Postępowanie w sprawie z powództwa banku trwało 26 miesięcy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Powództwo banku o zwrot kapitału oddalone ze względu na potrącenie

Oddalenie powództwa mBanku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu - bank cofnął roszczenia o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzację, ale podtrzymywał żądanie zwrotu kwoty kredytu, chociaż kredytobiorca dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności w 2022 r. Bank twierdził jednak, że oświadczenie o potrąceniu złożone przez kredytobiorcę było nieskuteczne, gdyż zostało złożone jeszcze przed wyrokiem w sprawie wytoczonej przez kredytobiorcę bankowi, a zatem przed ustaleniem, że przedmiotowa umowa jest nieważna. Co śmieszniejsze, bank twierdził, że jego roszczenie jest wymagalne od chwili wezwania przedsądowego, które zostało wystosowane również jeszcze przed wyrokiem w sprawie z powództwa kredytobiorcy. Wyrokiem...

Roszczenie Banku Millennium S.A. o zwrot udostępnionego kapitału oddalone!

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1855/22; SSO Igor Zduński) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do kwoty 193.404,32 PLN, tj. co do roszczenia o zwrot tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, czyli co do zwrotu kwoty 304 tys. zł. wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, ze względu na dokonane przez kredytobiorcę potrącenie wzajemnych wierzytelności. III. zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Bank pozywa, bank przegrywa..

Sąd wydaje wyrok w sprawie obronnej przed zakończeniem postępowania z powództwa kredytobiorców! W dniu 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Anna Baran, sygn. I C 6438/23) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym oddalił w całości roszczenie mBank S.A. o zwrot kapitału, umorzył postępowanie co do roszczenia o waloryzację oraz zasądził od banku na rzecz pozwanych kredytobiorców 10.902 zł kosztów procesu. Pierwotnie mBank S.A. wniósł pozew o zwrot kapitału oraz waloryzację. Sąd oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania i nie zdecydował się czekać na zakończenie sprawy głównej, która obecnie toczy się przed Sądem Apelacyjnym. Po otrzymaniu...