Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich...

Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od...

Prawomocna wygrana z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. sygn. akt I ACa 633/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): I. zmianił wyrok SO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III C 457/20) w ten sposób, że: 1) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 289.509,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2) ustalił, że koszty postępowania obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu;II. oddalił w całości apelację banku; III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu. W prowadzonej sprawie kredytobiorcy spłacili...

Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska

W dniu 26.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa713/20; SSA Marcin Strobel) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. (sygn. XXV C 84/18, SSR del. Anna Zalewska) i ustalił nieważność kredytu denominowanego zawartego przez kredytobiorców z Bankiem Ochrony Środowiska w sierpniu 2008 r. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 14 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (wydał wyrok, w którym podtrzymał nieważność umowy zawartej z Getin Bankiem, natomiast oddalił roszczenie o odsetki przed złożeniem oświadczenia przez konsumenta o akceptacji upadku umowy (I ACa 1021/21; SSA Roman Dziczek). W pierwszej instancji wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 13 października 2021 r. (XXIV C 2689/20, wcześniej XXV C 1229/16; SSR del. Anna Zalewska).

Umowa nieważna – uznany zarzut potrącenia

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bogdan Świerczakowski; V ACa 575/21) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021 r. (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2457/20, ale sprawa z 2016 r.) co do nieważności umowy z Getin Bankiem, ale uznał zarzut potrącenia zgłoszony przez bank i zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Zmiana wyroku w Sądzie Apelacyjnym – umowa nieważna

Wyrok prawomocny - umowa kredytu mBanku z 2008 r. nieważna. 12 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 332/20; SSA Beata Kozłowska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2020 r. (I C 895/18; SSO Jacek Bajak) i ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kredytu oraz składki na UNWW. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy na rozprawie apelacyjnej.Sąd uznał, że bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych, a także że konstrukcja umowy przez odniesienie...

Umowa Santander Consumer Bank nieważna

Wyrokiem z 8 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 202/21; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który wyrokiem z 14 grudnia 2020 r. (XII C 1375/18; SSO Ziemowit Barański) przesłankowo ustalił, że nieważna jest umowa kredytu samochodowego Santander Consumer Bank na 86 tys. zł. z kwietnia 2008 r. Umowa kredytu była denominowana do CHF, a wysokość oprocentowania była zależna od decyzji zarządu banku. Kredyt został całkowicie spłacony. Zarówno Sąd Okręgowy jak i Sąd Apelacyjny uznały, że umowa jest nieważna, a bank musi zwrócić żądaną przez kredytobiorcę kwotę stanowiącą nadwyżkę zapłaconą przez...

Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany nieważna

Wyrok prawomocny. Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany w wysokości 480 tys. zł jest nieważna. 8 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 746/19; SSA Bernard Chazan) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2019 r. (II C 332/17; SSO Marcin Polakowski). W tym wyroku SO uznał, że umowę można wykonywać dalej bez indeksacji. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorców, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony, roszczenie konsumenta nie jest przedawnione! Prawomocny wyrok uzyskany w niecałe 2 lata od momentu wniesienia pozwu! Dzisiaj tj. 6 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 844/21; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) na skutek apelacji strony powodowej (od oddalonego roszczenia powodów w zakresie rat kapitałowo-odsetkowych wpłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (sygn. I C 1026/20, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka) ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego z października 2007 r. i zasądzającym na rzecz powodów 40.274,95...