Umowa kredytu zawarta z Bankiem mBankiem z października 2006 r. jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk; V ACa 186/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Anna Kiełek, wcześniejsza sygnatura II C 3200/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z czerwca 2006 r. zł jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Polańska - Farion; I ACa 472/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, wcześniejsza sygnatura I C 2847/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Wyrok prawomocny: Umowa nieważna, ale rozliczenia według teorii salda

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie akceptuje zasady prawnej ustanowionej przez SN co do rozliczeń strony umowy według dwóch kondykcji. Wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) co do nieważności umowy Euro Bank z maja 2008 r., ale w zakresie rozliczeń między stronami wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że podziela stanowisko SO co do ustalenia nieważności umowy. Sąd Apelacyjny w tym zakresie podziela orzecznictwo TSUE...

Prawomocna wygrana – umowa kredytu z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. jest nieważna

Prawomocna wygrana - umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. na kwotę ok. 480 tys. zł jest nieważna. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok; V ACa 402/22) wydał 11 stycznia 2023 r. wyrok, w którym oddalił apelacje obu stron od wyroku Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII 8/21, wcześniejsza sygnatura III C 1286/18), który stwierdził nieważność umowy i zasądził dochodzone kwoty z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o zgodzie na nieważność na rozprawie w sierpniu 2020 r. Bank kwestionował rozstrzygnięcie w całości, kredytobiorcy co do zakresu zasądzonej kwoty odsetek, żądając ich...

Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. w 16 miesięcy od złożenia pozwu!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r. (SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska) I ACa 1167/22: 1. oddalił apelację banku;2. zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W prowadzonej sprawie pozew został złożony w sierpniu 2021 r. Wyrokiem z 8 czerwca 2022 r. (I C 544/21) Sąd Okręgowy w Elblągu: 1. ustalił nieważność zawartej umowy;2. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 250 tys. zł;3. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny w pełni podzielił argumentację sądu pierwszej instancji wskazującą, że...

Prawomocna nieważność umowy dawnego Fortis Banku

20.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 166/22; SSA Małgorzata Kuracka), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r., (sygn. akt XXVIII C 128/21) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r., a także zasądzający kwotę prawie 520.000,00 PLN. Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy, tj. od 25 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.Postępowanie w...

Wyrok prawomocny. Umowa Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank S.A.) z 2007 r. jest nieważna. Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut potrącenia i zatrzymania nie został uwzględniony.

Dzisiaj tj. 12.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 420/22; SSA Marta Szerel) oddalił w całości apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 listopada 2021 r., sygn. akt II C 3182/20) ustalającego nieważność i zasądzającego na rzecz kredytobiorcy ponad 216 tys. PLN oraz 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka. To był już 218 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka...

Wyrok prawomocny. Umowa mBanku S.A. z 2007 r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 06.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1143/22; SSA Joanna Mrozek), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2022., sygn. akt IV C 375/20 ustalający nieważność umowy mBank S.A. z 2007 r., a także zasądzający kwoty 82 407,77 PLN i 42.671,27CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.Sprawę...

Prawomocna nieważność umowy Millennium

W dniu 5 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 433/22; SSA Anna Strączyńska) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2022 r. (XXIV C 733/20; Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), który uznał, że umowa kredytu z września 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy w toku postępowania. Od wyroku apelację złożył tylko bank. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 31 miesięcy. To 216 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką...

Wyrok prawomocny. Umowa Millennium z 2007r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 02.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 171/21; SSA Bernard Chazan) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.09.2021 r., sygn. akt IV C 75/20 ustalający nieważność umowy Millennium z 2007 r., a także zasądzający ponad 220 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odsetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorcy, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o zatrzymaniu.Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100...