Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ustalający nieważność umowy PKO BP S.A.  z 2009 r.!

Odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony! W dniu 29 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Piotr Bednarczyk) w sprawie o sygn. akt V ACa 1759/22 wydał wyrok, w którym: Oddalił apelację pozwanego Banku PKO B.P. S.A., Zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Wobec oddalenia apelacji banku w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 985/20) z dnia 2 sierpnia 2022 r.  jest już prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie w...

Umowa d. Polbanku prawomocnie nieważna.

22 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1361/22; referent Jolanta Pyźlak oraz sędziowie Grażyna Kramarska, Agata Wolkenberg) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lipca 2022 r. (XXV C 2738/18; Anna Ogińska-Łągiewka) co do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z marca 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w zakresie uwzglednionego zarzutu zatrzymania złożonego przez bank w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądzenia odsetek za opóźnienie, które zasądził za okres od złożenia oświadczenia przez konsumentów na rozprawie we wrześniu 2021 r. do dnia złożenia zarzutu zatrzymania przez bank. Wyrok jest prawomocny, ale...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna. Odfrankowienie zmienione na nieważność.

Wyrokiem z dnia 15 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C 834/20; Ewa Oknińska) i ustalił, że umowa z lipca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 323.735,96 PLN, jednakże pozbawił powodów odsetek w całości z uwagi na uwzględniony zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny, ale zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą złożyć skargę kasacyjną....

Umowa d. Kredyt Banku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 13 września 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 687/23; Agnieszka Terpiłowska-spr., Jolanta Solarz, Paweł Pszczołowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 grudnia 2022 r. (I C 836/18; Marcin Śmigiel) i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Jednocześnie Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie o zapłatę uznając, że skoro bankowi przysługuje wyższe roszczenie o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, to roszczenie kredytobiorcy o zapłatę jest...

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z 12 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2066/22; Joanna Wiśniewska-Sadomska (spr.), Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska, Katarzyna Polańska - Farion) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; Tadeusz Bulanda) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę, wskutek uznania że umowa kredytu zawarta z mBankiem w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Wyrok zapadł po skutecznej skardze kasacyjnej kredytobiorcy złożonej na poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie, który zapadł 30 grudnia 2019 r. (I ACa 598/18; Roman Dziczek - spr., Marzanna Góral, Marzena Konsek-Bitkowska). W tamtym orzeczeniu SA kierując się...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, roszczenie o kapitał całkowicie rozliczone

Wyrokiem z 1 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 455/22; Marzena Konsek- Bitkowska (spr.), Marzanna Góral, Dorota Markiewicz) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 286/18; SSR del. Anna Lipińska) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w marcu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Jednocześnie Sąd obniżył wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorców wyrokiem Sądu I instancji, gdyż uznał, że doszło do skutecznego potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zasądzonych kwot.  Oświadczenie o potrąceniu złożyli kredytobiorcy w obronie przed...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek - Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu. Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

9 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1095/22; referent Jolanta Pyźlak oraz Grażyna Kramarska i Małgorzata Kuracka) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (III C 642/17; Aleksandra Błażejewska-Leoniak) uznając umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. za nieważną i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło pod koniec toku procesu w I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną...

Prawomocna przegrana mBanku

3 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Edyta Jefimko, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Marta Szerel; V ACa 755/22) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2022 r. (SSO Michał Chojnacki; II C 335/18) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzą kwotę ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z mBankiem w sierpniu 2008 r. Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty są należne kredytobiorcy dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku I instancji do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania, co...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A.!

Sąd Najwyższy (I CSK 5840/22; SSN Krzysztof Wesołowski) postanowieniem z dnia 6 lipca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 r. (V ACa 839/21; SSA Ewa Kaniok), oddalającego w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lipca 2021 r. (XXVIII C 1791/21; Tomasz Niewiadomski) ustalającego, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna i zasądzającego na rzecz strony powodowej dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego...

Prawomocna nieważność umowy kredytu zawartej z mBankiem!

Jedna z najstarszych spraw dobiegła końca. Pozew został złożony 1 grudnia 2015 r., początkowo do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Wskutek modyfkacji powództwa sprawa została przekazana później do Sądu Okręgowego w Warszawie, który 17 stycznia 2022 r. wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym stwierdzając nieważność umowy i zasądzając dochodzone kwoty z odsetkami od 11 listopada 2015 r. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 475/22; SSA Małgorzata Sławińska (spr), SSA Dorota Markiewicz, SSA Roman Dziczek) wydał wyrok, w którym podtrzymał ten wyrok, ale oddalił roszczenie o odsetki za okres do 13 marca 2022 r. Sąd wskazał, że zdania w składzie orzekającym co do...

Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium!

Wyrokiem z 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SSA Tomasz Pałdyna i SSA Beata Waś) w sprawie o sygn. VI ACa 1091/22 podtrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego, sygn. XXVIII C 5377/21, ale oddalił część zasądzonych ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od dnia doręczenia pozwu do dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności oraz od dnia złożenia zarzutu zatrzymania do dnia zapłaty. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji, w sytuacji gdy roszczenie o zapłatę w pozwie przekraczało już kwotę udzielonego kredytu. Jednakże Przewodniczący zgodził się z argumentacją strony powodowej...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Polańska-Farion, Dagmara Olczak - Dąbrowska, Joanna Wiśniewska-Sadomska) w sprawie o sygn. I ACa 830/22, wydał wyrok, w którym: I. zmienił częściowo zaskarżony wyrok w punkcie drugim w ten sposób, że: - zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz każdego z powodów po 212.565,38 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 5 czerwca 2023 r., - stwierdził, że pozwanemu mBank S.A. przysługuje uprawnienie do zatrzymania zasądzonego świadczenia do czasu zaofiarowania przez każdego z powodów zwrotu kwot po 261.000,00 PLN; II. oddalił apelację...

Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium!

Wyrokiem z 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA  Ewa Klimowicz-Przygódzka, SSA Paulina Asłanowicz, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 389/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego, sygn. XXVIII C 3554/21 ustalający nieważność i zasądzający roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji, jednakże oddalił część zasądzonych ustawowych odsetek za opóźnienie i uznał, iż odsetki powinny zostać naliczane dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o skutkach nieważności umowy przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Postępowanie trwało 32 miesiące, z czego 18...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 23 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 15/23; SSO del. Mariusz Metera (spr), SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka, SSA Joanna Mrozek) utrzymali co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 października 2022 r. (XXIV C 1277/17; SSO Joanna Szekowska-Krym), w którym umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Millennium w kwietniu 2008 r. została uznana za nieważną a na rzecz kredytobiorców zasądzono zwrot kwot z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o akceptacji upadku umowy w toku postępowania w I instancji. Apelację złożyły obie strony. Bank kwestionował rozstrzygnięcie co do zasady, a w toku postępowania apelacyjnego złożył również...

Prawomocna nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. (V ACa 242/23; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Hanna Rucińska, SSA Mariusz Wicki) oddalił apelację Banku BPH S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04 sierpnia 2022 r. (XV C 621/20; SSO Magdalena El-Hagin) mocą którego sąd ustalił nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A., zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 185 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna.

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 926/22; referent Agata Wolkenberg, Agata Zając, Grażyna Kramarska) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 lutego 2022 r. (XXVIII C 5593/21; SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) co do nieważności umowy kredytu zawartej w maju 2007 r. i zasądzenia dochodzonych przez kredytobiorców kwot. Sąd Apelacyjny zmienił jednak datę zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając że pozwany bank pozostawał w opóźnieniu dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy w listopadzie 2021 r. Sąd Apelacyjny nie uznał podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania uznając,...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk, SSA Bogdan Świerczakowski, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 1761/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. II C 786/18, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2008 r., a także zasądził na rzecz powoda ponad 85 tys. PLN i ponad 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od wezwania do zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok częściowo i oddalił część zasądzonych odsetek ustawowych za...

Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 12 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 593/22; referent Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, Małgorzata Kuracka, Grzegorz Tyliński) podtrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (XXV C 2684/18; SSO Anna Pogorzelska) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Polbank EFG w maju 2008 r. i zasądzenia dochodzonych przez kredytobiorcę kwot. Sąd Apelacyjny zmienił jednak datę zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając że pozwany bank pozostawał w opóźnieniu dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy w lutym 2022 r. Sąd Apelacyjny nie uznał też podniesionego...

Wyrok prawomocny – umowa mBanku z 2006 r. nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 31 maja 2023 r. (VI ACa 1032/22; sędzia referent Jacek Sadomski oraz sędziowie Teresa Mróz i Krzysztof Tucharz) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 marca 2022 r. (XXVIII C 3218/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z mBankiem w 2006 r. na kwotę ok. 230 tys. zł. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki za opóźnienie mogą być naliczane dopiero od daty złożenia przez konsumenta oświadczenia o akceptacji nieważności umowy na rozprawie przed sądem I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną...