Prawomocna nieważność umowy ING!

W dniu 16 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Anna Bohdziewicz, I ACa 371/21) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 grudnia 2020 r. (I C 195/19, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja) ustalający nieważność umowy ING Bank Śląski S.A. i zasądzający na rzecz powodów raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji.Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu, w szczególności zgodził się z faktem, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna - Sroka...

Prawomocna nieważność umowy z d. Getin Bankiem

Nieco spóźniona informacja, ale za to dobra. Wyrokiem z 8 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 784/21; SSA Małgorzata Stanek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 marca 2021 r. (I C 1343/15; SSO Marcin Sumiński) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Getin Bankiem w czerwcu 2008 r. Roszczenie kredytobiorców o zapłatę zostało oddalone ze względu na podniesienie przez bank zarzutu potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy. W ten sposób już po 7 latach procesu osiągnęliśmy prawomocne rozstrzygnięcie, choć bank zapewne złoży jeszcze skargę kasacyjną. Sprawę...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt V ACa 945/21(SSA Robert Obrębski) oddalił apelację Banku i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) sygn. IV C 2465/20 z dnia 4 sierpnia 2021 r. wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że umowa kredytowa z dnia 8 września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna2. zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd Apelacyjny w ustnych...

Prawomocna nieważność umowy mBank! Odsetki do wezwania przedsądowego!

W dniu 2 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Małgorzata Sławińska, sygn. I ACa 236/22) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 607/19) z dnia 20 grudnia 2021 r. ustalającego nieważność umowy d. BRE Bank S.A. z sierpnia 2008 r. a także zasądzającego na rzecz powoda roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd I instancji oddalił jednak roszczenie dotyczących spłat dokonanych przez kredytobiorcę powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu. W tym zakresie strona powodowa wniosła apelację, która została uwzględniona przez Sąd Apelacyjny. Tym...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank)!

W dniu 24 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Katarzyna Polańska - Farion, sygn. I ACa 98/22) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2021 r. (XXVIII C 542/21, SSO Piotr Bednarczyk) ustalający nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank umowa z lipca 2007 r.) i zasądzający na rzecz powoda raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu w tym to, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, a umowa kredytu po usunięciu niedozwolonych klauzul...

Prawomocna nieważność umowy d. Noble Bank S.A.

Zmiana wyroku z tzw. „odfrankowienia” na „ustalenie nieważności”. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank! Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2022 r. (VI ACa 423/20; SSA Krzysztof Tucharz) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. (XXV C 257/18) ustalający, że konkretne klauzule indeksacyjne nie wiążą kredytobiorców na przyszłość (tzw. odfrankowienie) i ustalił, że umowa kredytu d. Noble Bank S.A. z marca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 309 tys. PLN i 2.088,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2022 r. do...

Prawomocna nieważność umowy BGŻ z kursem negocjowanym do wypłaty, odsetki od wezwania przedsądowego!

21 lipca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 222/22; SSA Małgorzata Sławińska) w całości oddalił apelację pozwanego banku i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 grudnia 2021 r. (XXVIII C 1645/21 SSO Paweł Krekora) ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego z października 2007 r. zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd uznał szeroko ujęte w umowie ryzyko walutowe (rozumiane też jako postanowienia wprowadzające waloryzację kredytu) jako postanowienia abuzywne, przede wszystkim z uwagi na fakt niespełnienia przez pozwanego wysokich standardów poinformowania kredytobiorców o ryzyku kursowym. Sąd...

Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nie jest umową wzajemną

Dnia 20 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 139/22; SSA Marta Szerel) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 358/21 SSO Krekora Paweł) zmienił zaskarżony wyrok poprzez: a. eliminację słów: „za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 360 000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł)”b. zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok w którym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98...

Prawomocna nieważność umowy z mBankiem

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, Sąd rozlicza strony po zarzucie potrącenia. 19 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 39/21; SSA Edyta Jefimko) zmienia wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 listopada 2020 r. (II C 222/17), który "odfrankowił" umowę i ustala, że umowa zawarta z mBankiem w lipcu 2008 r. jest nieważna. Na początku 2022 r. mBank nie czekając na zakończenie pierwszej sprawy pozwał kredytobiorców o zwrot kwoty kapitału kredytu i zażądał dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, argumentując, że umowa jest nieważna. W ramach obrony kredytobiorcy dokonali potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału ze swoim roszczeniem o...

Prawomocna nieważność umowy d. Getin Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lipca 2022 r. (VI ACa 718/21; SSA Tomasz Pałdyna) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2021 r. (XXVIII C 2227/21, SSO Piotr Grenda), ustalającego nieważność umowy kredytu d. Getin Bank S.A. z kwietnia 2008 r. i zasądzającego na rzecz powodów ponad 160 tys. PLN. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja banku jest bezzasadna, gdyż wbrew twierdzeniom pozwanego zasady określania kursu w umowie są niejasne i nie poddają się obiektywnej weryfikacji. Warto dodać, iż bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył oświadczenie o potrąceniu dotyczące kwoty...