Wyrok apelacyjny częściowy – prawomocne ustalenie, że umowa zawarta z d. Getin Bankiem jest nieważna.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 88/24; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur - sprawozdawca, SSO del. Dagmara Olczak-Dąbrowska, SSA Beata Byszewska) bezpośrednio po rozprawie wydał wyrok częściowy, w którym rozpoznał apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2022 r. (I C 376/21: Anna Lipińska) i ustalił, że umowa kredytu zawarta z d. Getin Bankiem (DOM Bank) w czerwcu 2007 r. jest nieważna. Takie ustalenie w wyroku jest wystarczające do wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku z księgi wieczystej. Co do dalszego roszczenia o zapłatę, to postępowanie apelacyjne pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 8 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1833/22; SSO del. Piotr Bednarczyk) oddalił apelację mBank SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 lipca 2022 r. (XXVIII C 18024/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego ze stycznia 2007 r. W toku postępowania apelacyjnego, w obronie przed powództwem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i dodatkowe wynagrodzenie, kredytobiorca dokonał potrącenia dochodzonej wierzytelności w PLN i CHF z roszczeniem banku o zwrot kwoty kredytu i w tej części cofnął powództwo. Sąd Apelacyjny uznał potrącenie za w pełni skuteczne, za zasadne uznał przyjęcie...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna

5 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/23; Tomasz Pałdyna) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 listopada 2022 r. (IV C 1371/20, SSO Karol Smaga) ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone pozwem kwoty i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych banku, których wyeliminowanie z umowy...

Prawomocna nieważność umowy mBanku

Sąd Apelacyjny zmienia wyrok Sądu Okręgowego i odsetki ustawowe za opóźnienie zasądza od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym! Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzena Konsek-Bitkowska) wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. I ACa 53/23: I. zmienił wyrok sądu I instancji w pkt II. w ten sposób, że zasądzone kwoty podlegają zapłacie „łącznie”, a nie „solidarnie”; II. zmienił wyrok sądu I instancji w pkt III. w ten sposób, że odsetki ustawowe od kwoty 168.236,46 PLN oraz 19.478,70 CHF zasądził od dnia 28 stycznia 2020 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.; III. oddalił...

Prawomocna nieważność umowy kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r.

Wyrokiem z 25 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1063/22; SSA Marta Szerel) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (II C 3016/20; SSR del. Anna Kiełek), w którym ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego z 2019 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że linia orzeczenia jest już ugruntowana, a więc argumenty banku co do możliwości dalszego wykonania umowy po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie mogą być uznane. W sprawie nie było również właściwego pouczenia kredytobiorcy o ryzyku związanym z zaciąganym zobowiązaniem....

Prawomocna nieważność umowy Getin Noble Banku!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 22 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 399/24) wydał wyrok częściowy, w którym oddalił apelację syndyka masy upadłościowej od wyroku w Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. XXVIII C 1501/21) w zakresie ustalenia nieważności umowy. Warto dodać, że w trakcie rozprawie pełnomocnik syndyka masy upadłości Getin Noble Banku złożył wniosek o zawieszenie postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Adw. Anna Wolna-Sroka w trakcie rozprawy wniosła o oddalenie wskazanego wniosku z uwagi na jego bezzasadność. Roszczenie o ustalenie...

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 1210/11) wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, jednakże uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie miało wpływu na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Same odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym. Dodatkowo Sad zasądził od pozwanego na rzecz powoda 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Poniżej informacja o wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1484/19, SSO...

Dwie umowy kredytu indeksowanego zawarte z mBankiem w 2008 r. prawomocnie nieważne.

13 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 21/23; SSA Jacek Sadomski) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 października 2022 r. (II C 286/16; SSO Marcin Polakowski) co do nieważności dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzenia zwrotu zapłaconych kwot z odsetkami od złożenia modyfikacji powódzwa w 2020 r. oddalając apelację banku. Sąd oddalił jednak również apelację kredytobiorcy, w której żądano naliczania odsetek od wezwania przedsądowego z 2016 r. Sąd stwierdził, że żądanie zgłoszone wezwaniem przedsądowym nie było jednoznaczne i powoływało się na różne podstawy prawne roszczenia, zaś dopiero od doręczenia modyfikacji...

Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji. Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego...

Prawomocna wygrana z mBankiem !

26 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2829/23; SSA Anna Strączyńska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7.04.2023 r. (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) i uznając przesłankowo umowę kredytu indeksowanego z października 2007 r. zawartą z mBankiem zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego (w 2017 r.). Sąd Apelacyjny uznał, że jedyne co z wyroku Sądu I instancji zasługiwało na uznanie, to poczynione ustalenia faktyczne, które były wystarczające dla oceny prawnej. Sąd Okręgowy całkowicie jednak zignorował orzecznictwo SN i TSUE i dokonał nieprawidłowej oceny prawnej umowy. Klauzule indeksacyjne znajdujące...

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym: 1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 1.116.947,10 zł (stanowiącej kwotę kapitału) 2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie 3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odętkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 22.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSA Agata Wolkenberg, sygn. VI ACa 1482/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 3308/21) z dnia 25 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 215.000 zł (stanowiącej kwotę kapitału) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy mBanku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania...

Prawomocna nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1768/22) wyrokiem z 22 lutego 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z z 13 kwietnia 2022 r. (SSO Elżbieta Mojsa; XXV C 392/18) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z maja 2008 r. na kwotę ok. 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny na wskutek apelacji pozwanego banku zmienił tylko okres zasądzenia odsetek za opóźnienie od dochodzonego przez kredytobiorców roszczenia w wysokości ok. 190 tys. zł i 105 tys. CHF na okres od dnia doręczenia pozwu (a nie wezwania przedsądowego) i modyfikacji powództwa oraz uwzględniając podniesiony przez bank zarzut...

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1462/23 (SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, SSA Robert Obrębski) przeciwko pozwanemu mBank S.A. [po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia Iwona Lizakowska-Bytof) z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie XXVIII C 1256/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego w całości, II....

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank S.A.)

12 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1300/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.05.2022 r. (XXVIII C 1171/21; SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego w taki sposób, że zasądził na rzecz powodów dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie tj. od dnia przedsądowego wezwania do zapłaty do dnia zapłaty. Data początkowa odsetek ustawowych za opóźnienie w wyroku Sądu I instancji została określona jako dzień następny po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, gdyż Sąd I instancji uznał, że powodowie nie wykazali doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pozwanemu. Dowód ten...

Wyrok prawomocny – dwie umowy kredytu zawarte z mBankiem w 2006 i 2007 r. nieważne!

9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1321/22; SSA Barnard Chazan) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.07.2021 r. (XXVIII C 2961/21; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ustalający nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzających na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Kredyty były przeznaczone na zakup działki i budowę domu. Sąd uznał, że powódka zawarła umowy jako konsumentka, a nie ma znaczenia podnoszony przez bank fakt, że w późniejszym okresie powódka rozpoczęła działalność gospodarczą, w której wykorzystywała część zakupionej działki. Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał,...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank), bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka; V ACa 1606/23), wydał wyrok, w którym: I. Zmienił w całości zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. Ustala, że umowa o kredyt mieszkaniowy EKSTRALOKUM z dnia 27 maja 2008 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna. 2. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 423.263,38 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. 3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie. 4. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie...

Prawomocna nieważność umowy Millennium, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok, SSA Edyta Jefimko, SSA Bernard Chazan, sygn. akt V ACa 1291/22):  Oddalił w całości apelację banku Millenium, Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (sygn. akt IV C 2950/20, SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 413.236,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020...

Umowa d. Kredyt Banku z 2007 r. prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 25 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 88/23; SSA Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk) wydał wyrok, w którym wskutek apelacji banku zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2 listopada 2022 r. (I C 1291/17; SSO Agnieszka Świderska) poprzez oddalenie roszczenia o zapłatę. Sąd Apelacyjny zgodził się z tym, że umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2007 r. jest nieważna, jednak kierując się tzw. teorią salda oddalił roszczenie o zapłatę. Sąd Apelacyjny uznał, że wpłaty dokonywane przez kredytobiorców na rzecz banku powinny automatycznie kompensować ich zobowiązanie z tytułu zwrotu kwoty kredytu, co stoi w jaskrawej srzeczności...

Prawomocna nieważność umowy Nordea Banku z sierpnia 2010 r.

Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grzegorz Tyliński; VI ACa 912/22) oddalił w całości apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 kwietnia 2022 r. (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda), w którym ustalono niewazność umowy kredytu indeksowanego zawartego z d. Nordea Bankiem w sierpniu 2010 r. i zasądzono zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania (ze względu na rozwód kredytobiorców - oddzielnie na rzecz każdego z nich). Sąd Apelacyjny stwierdził, że jest już przesądzone w orzecznictwie, że tego typu wadliwość umów prowadzi do ich nieważności. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił...