Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Aleksandra Kempczyńska, sygn. V ACa 1210/11) wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, jednakże uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie miało wpływu na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Same odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym.

Dodatkowo Sad zasądził od pozwanego na rzecz powoda 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Poniżej informacja o wyroku Sądu I instancji:

Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1484/19, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk wyrokiem z dnia 9 maja 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z września 2008 r. zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;

II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot ponad 131 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2019 r. zgodnie z teorią dwóch kondykcji;

III. zasądził do pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie ponad 8 tys. PLN.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.