Nieważność umowy PKO BP S.A. z podnoszonym przez bank argumentem negocjowania kursów.

W dniu 13 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, XXVIII C 13031/22) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kat Hipoteczny z listopada 2004 r. oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 425.589,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2022 r. do dnia zapłaty. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank.

Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej. Pomimo przedstawiania przez bank dokumentów mających wskazywać na negocjowanie kursów i zawieranie odpowiednich transakcji Sąd nie podzielił stanowiska banku w zakresie negocjowania kursów wypłaty kredytu. Zdaniem Sądu Okręgowego klauzule przeliczeniowe stanowią niedozwolone postanowienie umowne, a ich usunięcie musi prowadzić do nieważności umowy. Sąd zasądził odsetki od upływu 30 dni od wezwania do zapłaty powołując się na przepisy dotyczące okresu rozpoznawania reklamacji przez bank.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.