Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Monika Dominiak, sygn. IV C 98/20) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa kredytowa d. Kredyt Banku jest nieważna;

2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 134.624,72 PLN wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty

3. ustala, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości – pozostawiając szczegóły ich wyliczenia referendarzowi sądowemu

Zasadnicze ustne motywy rozstrzygnięcia:

Sąd w całości podzielił stanowisko wyrażone przez stronę powodową w pozwie oraz dalszych pismach procesowych. W ocenie Sądu pomiędzy pozwanym a powodami nie została zachowana równowaga kontraktowa w umowie kredytowej. Bank posiadał pozycję dominującą – ustalał kurs waluty kredytu, co miało przełożenie na wysokość raty oraz salda. Bank uniemożliwił również jakiekolwiek negocjacje w przedmiocie zapisów umowy.

Wobec powyższego umowa jest nieważna i pozwany zobowiązany jest do zwrotu kwot uiszczanych przez powodów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wskazanego w orzeczeniu. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.