Prawomocna nieważność umowy z BPH

Umowa kredytu denominowanego dawnego BPH S.A. (obecnie Pekao S.A.) prawomocnie nieważna! Wyrokiem wydanym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 848/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 3046/20 z 21 września 2021 r.) co do nieważności umowy kredytu z marca 2008 r. (umowa denominowana dawnego BPH S.A. z siedzibą w Krakowie). Sąd jednocześnie zasądził od Banku Pekao S.A. zwrot całości roszczenia powodów (uwzględniając apelację strony powodowej od oddalonego roszczenia zapłaconego powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa – z uwagi na przedawnienie). Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją...

Umowa mBanku nieważna

Wyrok prawomocny - umowa mBanku z października 2008 r. nieważna. 10 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; V ACa 767/18) uznał, że umowa jest nieważna ze względu na brak rzetelnej informacji i nieuczciwość mechanizmu indeksacyjnego a kredytobiorcom należny jest zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd tym samym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 września 2018 r. (SSO Eliza Kurkowska; II C 436/17), który oddalił powództwo kredytobiorców uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. Jak do tej pory żaden wyrok sędzi Kurkowskiej nie znalazł uznania Sądu Apelacyjnego - ciekawe jak długo jeszcze sędzia będzie wydawać...

Prawomocna nieważność umowy z mBankiem

Umowa mBanku z października 2008 r. nieważna. W dniu 10 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; V ACa 767/18) uznał, że umowa jest nieważna ze względu na brak rzetelnej informacji i nieuczciwość mechanizmu indeksacyjnego a kredytobiorcom należny jest zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd tym samym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 września 2018 r. (SSO Eliza Kurkowska; II C 436/17), który oddalił powództwo kredytobiorców uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. Jak do tej pory żaden wyrok sędzi Kurkowskiej nie znalazł uznania Sądu Apelacyjnego - ciekawe jak długo jeszcze sędzia będzie wydawać wyroki...

Prawomocna nieważność umowy mBank

Prawomocna nieważność umowy mBanku. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 maja 2022 r. sygn. akt V ACa 637/21 (SSA Robert Obrębski) na skutek apelacji obu stron:I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 czerwca 2021 r. (sygn. akt II C 787/18) w ten sposób, że:1) ustalił, że umowa zawarta przez powoda z BRE Bank S.A. we wrześniu 2008 r. jest nieważna;2) zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 203.774,63 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 września 2018 r. do dnia zapłaty;3) uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania;II. oddalił apelację banku;III. ustalił, że koszty postępowania...

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich...

Prawomocna wygrana z BPH w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Barbara Rączka-Sekścińska) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt V ACa 11/22: I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 8/16) w ten sposób, że: 1) ustalił, że dwie umowy kredytu zawarte przez powódkę z GE Money Bank S.A. są nieważne; 2) zasądził od Banku BPH na rzecz powódki kwoty 277.087,82 PLN oraz 15.009,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty; 3) częściowo uchylił wyrok SO w Gdańsku; 4) obciążył bank kosztami postępowania; II. zasądził od...

Prawomocna wygrana z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. sygn. akt I ACa 633/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): I. zmianił wyrok SO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III C 457/20) w ten sposób, że: 1) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 289.509,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; 2) ustalił, że koszty postępowania obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu;II. oddalił w całości apelację banku; III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu. W prowadzonej sprawie kredytobiorcy spłacili...

Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska

W dniu 26.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa713/20; SSA Marcin Strobel) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. (sygn. XXV C 84/18, SSR del. Anna Zalewska) i ustalił nieważność kredytu denominowanego zawartego przez kredytobiorców z Bankiem Ochrony Środowiska w sierpniu 2008 r. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 14 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (wydał wyrok, w którym podtrzymał nieważność umowy zawartej z Getin Bankiem, natomiast oddalił roszczenie o odsetki przed złożeniem oświadczenia przez konsumenta o akceptacji upadku umowy (I ACa 1021/21; SSA Roman Dziczek). W pierwszej instancji wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 13 października 2021 r. (XXIV C 2689/20, wcześniej XXV C 1229/16; SSR del. Anna Zalewska).

Umowa nieważna – uznany zarzut potrącenia

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bogdan Świerczakowski; V ACa 575/21) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021 r. (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2457/20, ale sprawa z 2016 r.) co do nieważności umowy z Getin Bankiem, ale uznał zarzut potrącenia zgłoszony przez bank i zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.