Zmiana wyroku w Sądzie Apelacyjnym – umowa nieważna

Wyrok prawomocny - umowa kredytu mBanku z 2008 r. nieważna. 12 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 332/20; SSA Beata Kozłowska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2020 r. (I C 895/18; SSO Jacek Bajak) i ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kredytu oraz składki na UNWW. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy na rozprawie apelacyjnej.Sąd uznał, że bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych, a także że konstrukcja umowy przez odniesienie...

Umowa Santander Consumer Bank nieważna

Wyrokiem z 8 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 202/21; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który wyrokiem z 14 grudnia 2020 r. (XII C 1375/18; SSO Ziemowit Barański) przesłankowo ustalił, że nieważna jest umowa kredytu samochodowego Santander Consumer Bank na 86 tys. zł. z kwietnia 2008 r. Umowa kredytu była denominowana do CHF, a wysokość oprocentowania była zależna od decyzji zarządu banku. Kredyt został całkowicie spłacony. Zarówno Sąd Okręgowy jak i Sąd Apelacyjny uznały, że umowa jest nieważna, a bank musi zwrócić żądaną przez kredytobiorcę kwotę stanowiącą nadwyżkę zapłaconą przez...

Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany nieważna

Wyrok prawomocny. Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany w wysokości 480 tys. zł jest nieważna. 8 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 746/19; SSA Bernard Chazan) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2019 r. (II C 332/17; SSO Marcin Polakowski). W tym wyroku SO uznał, że umowę można wykonywać dalej bez indeksacji. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorców, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G.

Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony, roszczenie konsumenta nie jest przedawnione! Prawomocny wyrok uzyskany w niecałe 2 lata od momentu wniesienia pozwu! Dzisiaj tj. 6 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 844/21; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) na skutek apelacji strony powodowej (od oddalonego roszczenia powodów w zakresie rat kapitałowo-odsetkowych wpłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (sygn. I C 1026/20, SSO Joanna Radzyńska-Głowacka) ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego z października 2007 r. i zasądzającym na rzecz powodów 40.274,95...

Prawomocny wyrok – umowa d. Noble Banku nieważna.

Wyrokiem z 31 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1058/20; SSA Jolanta Pyźlak) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 październka 2020 r. (XXV C 827/18; SSO Monika Włodarczyk) co do ustalenia nieważności umowy kredytu z kwietnia 2008 r. na kwotę 1,4 mln zł. SA zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu z uwzględnieniem jednak zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank. Odsetki zostały naliczone od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji nieważności umowy przez kredytobiorcę przed Sądem Okręgowym do podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd Apelacyjny zasądził także na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu za...

Prawomocna wygrana z Raiffeisenem

Wyrokiem z 30 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1040/20; SSA Jacek Sadomski) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 października 2020 r. (XXV C 792/20; SSR del. Adam Mitkiewicz) co do nieważności dwóch umów kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytu (Sąd Okręgowy kierował się teorią salda), ale uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Jednocześnie uznał, że zgodnie z uchwałą SN z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku...

Umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG nieważna

Wyrok prawomocny, umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG z października 2006 r. na kwotę ok. 470 tys. zł. nieważna. 29 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 29 marca 2022 r. (VI ACa 684/20; SSA Małgorzata Borkowska) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 czerwca 2020 r. (XXV C 273/20; SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził zwrot zapłaconych rat. Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok o tyle, że odsetki od roszczenia zasądził od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, bo bank posiada...

Umowa Getin Banku nieważna

21 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, VI ACa 531/18) uznał, że umowa Getin Banku jest nieważna, ale oddalił część roszczenia o zapłatę wskutek uznania zarzutu potrącenia złożonego w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądził odsetki od momentu złożenia oświadczenia przez konsumenta o zgodzie na nieważności umowy. Wyrok I instancji zapadł 8 maja 2018 r. (XXV C 246/17; SSR del Kamil Gołaszewski.

Prawomocna nieważność Getin Bank

18 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 213/18; SSA Grażyna Kramarska) wydał wyrok w sprawie umowy kredytu Getin Banku, rozpoznając apelację kredytobiorcy od wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17; SSR del. Kamil Gołaszewski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa jest nieważna, ale oddalił roszczenie o zapłatę - było to jedno z pierwszych zastosowań w praktyce tzw. teorii salda. Pozew nie zawierał odrębnego roszczenia o ustalenie, gdyż wówczas sądy uważały, że takie roszczenie jest niedopuszczalne. Apelację złożył kredytobiorca. Po 4 latach postępowania przed Sądem Apelacyjnym (skarga na przewlekłość do SN nie przyniosła rezultatu),...

Umowa z Getin Bankiem nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2515/21): 1. ustala, że umowa kredytu z sierpnia 2007 roku (Getin Bank S.A.) jest nieważna w całości; 2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda 103.876,10 PLN oraz 134.139,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od marca 2021 r. do dnia 14 lipca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda zwrotu kwoty 723.864,10 PLN tytułem spłaty wypłaconego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę kwoty; 3. zasądza...