Nierozpoznanie istotny sprawy – ciąg dalszy kasacyjnego wyroku SN

Wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 508/20; SSA Jacek Gołaczyński; SSA Sławomir Jurkowicz; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut, spr.) wskutek ponownego rozpoznawania sprawy po uchyleniu poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski). W motywach ustnych rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd Okręgowy nie zbadał materialnoprawnej podstawy żądania powódki i nie zbadał twierdzeń o abuzywności kwestionowanych postanowień umownych. Sąd I instancji nie zbadał, czy kwestionowane postanowienia są abuzywne i jaki...

Prawomocny wyrok – do zwrotu tylko kapitał pomniejszony o dotychczasowe wpłaty

25 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 712/20; SSA Tadeusz Nowakowski, SSA Janusz Kaspryszyn, SSA Sławomir Jurkowicz) oddalił apelację pozwanych kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16; SSO Sławomir Urbaniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy zasądził na rzecz funduszu sekuratyzacyjnego, który nabył wierzytelność od Banku Zachodniego WBK z tytułu umowy kredytu indeksowanego dochodzoną kwotę stanowiącą kwotę wypłaconego kapitału pomniejszoną o dokonane spłaty. W apelacji pozwani zarzucali, że sąd błędnie ustalił, że umowa będąca źródłem roszczenia funduszu była ważna i skuteczna, choć zawierała ona klauzule indeksacyjne, a przez to trzeba...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

20 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska, I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17 w SR dla Wrocławia-Śródmieścia) 1) ustala, że umowa kredytu Esktralokum d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) z września 2008 r. na kwotę 400 tys. zł. jest nieważna, 2) zasądza od pozwanego łącznie na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł wraz z odsetkami, Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że podzielił zarzut nieważności umowy przyjmując, że powodowie mieli interes prawny w kumulatywnym dochodzeniu ustalenia nieważności i zasądzenia nadpłaty. Samo zasądzenie nadpłaty nie uchroniłoby odpowiednio powodów i nie...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki; XII C 1656/18) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (d. BZ WBK)ustalił, że umowa kredytu Ekstralokum zawarta z d. Kredyt Bankiem jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda zwrot kwot do tej pory zapłaconych. Jako uzasadnienie Sąd wskazał, że bez wątpienia klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są abuzywne, co skutkuje ich wyeliminowaniem z umowy. Z kolei bez tych klauzul umowa nie może być dalej wykonywana, więc skutkiem abuzywności jest nieważność umowy. Sąd podzielił także pogląd TSUE wyrażony w sprawie p. Dziubak, że należy się kierować wolą konsumenta, co...

Umowa d. Kredyt Banku zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, ale można zastosować kurs średni NBP

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Zbigniew Woźniak; XII C 2072/18) rozpoznając sprawę po uchyleniu wcześniejszego wyroku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z jego wytycznymi dokonał przeliczenia kredytu wg kursu średniego NBP i zasądził zwrot różnicy na rzecz powodów; Sąd nie dał się przekonać, że nie jest związany stanowiskiem SA co do skutków nieuczciwości klauzul indeksacyjnych, choć w międzyczasie zapadł wyrok TSUE w sprawie p. Dziubak zakazujący takiego podstawienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Kredyt Bank EKSTRALOKUM nieważna

1 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Jolanta Malik, XII C 704/18) wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank): 1) Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM z sierpnia 2007 r. na kwotę 950 tys. zł. jest nieważna 2) i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w wysokości ponad 730 tys. zł wraz z odsetkami za czas procesu. Ponieważ umowa jest nieważna, to kredytobiorcy nie są winni bankowi aktualnie ok. 1,6 mln zł jak twierdził bank na podstawie umowy. Sąd stwierdził, że zwrot świadczeń między kredytobiorcą a bankiem następuje zgodnie...

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (I C 1627/16)

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16, SSO Sławomir Urbaniak). Kredytobiorców pozwał fundusz sekuratyzacyjny, który nabył wierzytelność od d. Kredyt Banku i pozwał kredytobiorców na blisko 1,8 mln. zł. Kredytobiorcy wzięli kredyt na 680 tys. zł w 2008 r. na zakup domu. W 2011 r. bank wypowiedział umowę kredytu wobec nieopłacania rat w żądanej wysokości, a następnie sprzedał wierzytelność w 2014 r. funduszowi sekuratyzacyjnemu. Sąd uznał, że fundusz nie udowodnił dlaczego dochodzone roszczenie tak bardzo wzrosło ponad kwotę wypłaconego kapitału i uznał, że ma prawo dochodzić wyłącznie zwrotu kapitału pomniejszonego o spłaty kredytobiorców...