Umowa z Kredyt Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (SSA Alicja Myszkowska, sygn. akt I ACa 155/21) w sprawie z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 21 października 2020 r. sygn. akt I C 1541/19 oddalił apelację i zasądził koszty postępowania na rzecz pozwanej.

Sąd Apelacyjny w całość zgodził się z argumentami Sądu Okręgowego i pełnomocnika pozwanej, wskazując, że umowa kredytu hipotecznego z września 2007 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna. Na etapie postępowania apelacyjnego Fundusz podnosił, że nawet przy nieważnej umowie nabył roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Jednak Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentami pozwanej, iż w postępowaniu nie wykazano, aby taką wierzytelność nabył od banku. Przeciwnie, wszystkie przedłożone dowody wskazywały, że przedmiotem cesji była wierzytelność banku przysługująca mu na podstawie umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Dominika Helios