Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Kiełek (sygn. II C 3182/20), w dniu 30 listopada 2021 roku wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa d. Kredyt Banku z listopada 2007 r.) w którym:
– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny EKSTRALOKUM powiązany z kursem CHF zawarta przez powoda z pozwanym w listopadzie 2007 r. jest nieważna,
– zasądził na rzecz powoda 216.014,32 PLN oraz 36.190,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 13 grudnia 2019 r.,
– obciążył Bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.817,00 PLN).
W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSR del. Anna Kiełek wskazała, że osią sporu są klauzule indeksacyjne.
Zdaniem Sądu umowa jest zgoda z art. 69 prawa bankowego, ale posiada szereg klauzul abuzywnych, które prowadzą do unieważnienia umowy. Sąd wskazał również na brak możliwości zastąpienia abuzywnych klauzul innymi zapisami.
Sąd podkreślił, że powodowie posiadają interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytu, albowiem takie rozstrzygnięcie pozwoli uniknąć sporów między nią a bankiem w przyszłości i usunie istniejący obecnie stan niepewności co do treści stosunku prawnego wynikającego z umowy.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.