Umowa d. Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy w sprawie dotyczącej pracownika departamentu skarbu jednego z banków. Z punktu widzenia abuzywności nie ma znaczenia doświadczenie zawodowe danego kredytobiorcy. Bank nie jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wobec osoby, która może posiadać większą wiedzę niż przeciętny konsument. W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 377/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w listopadzie 2006 r. pomiędzy powodem a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego...

Umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną w 12 miesięcy

28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 14166/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w dniu (…) sierpnia 2007 r. przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów (…) kwotę ponad 252 tys. PLN, jednakże uwzględnił zarzut zatrzymania do czasu zaoferowania zwrotu udzielonego świadczenia w wysokości 300 tys. PLN. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z uwagi na to, że zawiera ona szereg postanowień abuzywnych, które nie mogą być zastąpione jakimikolwiek...

Nieważność umowy d. Kredyt Banku

Dnia 31 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4602/21) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z kwietnia 2006 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 424.388,07 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd uwzględnił zgłoszony przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w niej klauzule niedozwolone wprowadzające mechanizm indeksacji, które stanowiły...

Prawomocna nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank)!

W dniu 24 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w składzie SSA Katarzyna Polańska - Farion, sygn. I ACa 98/22) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2021 r. (XXVIII C 542/21, SSO Piotr Bednarczyk) ustalający nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank umowa z lipca 2007 r.) i zasądzający na rzecz powoda raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu w tym to, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, a umowa kredytu po usunięciu niedozwolonych klauzul...

Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nie jest umową wzajemną

Dnia 20 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 139/22; SSA Marta Szerel) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 358/21 SSO Krekora Paweł) zmienił zaskarżony wyrok poprzez: a. eliminację słów: „za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 360 000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł)”b. zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok w którym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko; III C 760/20) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z listopada 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 347.703,98 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2022 r. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w umów klauzule niedozwolone odnośnie odwoływania się do tabel kursów obcych ustalanych jednostronnie przez bank. Od nich zależała bowiem wysokość zobowiązania powodów. Jednostronność w ustalaniu kursów i brak...

Umowa d. Kredyt Banku według kursu średniego NBP

22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznał roszczenie kredytobiorców wyłącznie do kwoty 7,5 tys. zł. Zdaniem Sądu umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2008 r. jest ważna, natomiast mechanizm indeksacji w umowie nie jest nieuczciwy, a wyłącznie tylko klauzula kursowa jest abuzywna, bo narusza prawa i interesy kredytobiorców pozwalając bankowi na ustalania kursu według nieznanych kryteriów. Abuzywność klauzuli skutkuje tym, że klauzula kursowa nie została w umowie określona. W tej sytuacji Sąd ma prawo zastosować przepis dyspozytywny aby uzupełnić umowę. Skoro polskie prawo przewiduje możliwość świadczenia według kursu średniego NBP...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Wyrokiem z 15 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 288/21; SSA Aleksandra Marszałek, przew. i spr.; SSA Małgorzata Bohun; SSA Agnieszka Terpiłowska, zgłosiła zdanie odrębne) podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego z 18 listopada 2020 r. we Wrocławiu (XII C 1656/18; SSO Radosław Nawrocki) co do nieważności umowy Ekstralokum zawartej w czerwcu 2008 r. z d. Kredyt Bankiem z tą tylko zmianą, że uwzględnia podniesiony przez bank zarzut zatrzymania oraz oddala roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia. Sąd zgodził się z wnioskami i stanowiskiem SO, że klauzule indeksacyjne były abuzywne. Sąd uwzględnia w tym zakresie orzecznictwo...

Umowa z Kredyt Bankiem nieważna

W dniu 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 1171/21 ustalił, że umowa kredytu z grudnia 2007 roku zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów 135 791,93 PLN oraz kwotę 80 037,28 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 520.000,00 PLN tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę...

Umowa Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 186/20 (SSO Agnieszka Piotrowska): I. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku S.A. jest nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę (z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia); III. zasądził od Santander Bank Polska S.A. kwotę 500 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, które odsyłają do kursów CHF z tabeli banku są abuzywne. Mechanizm ustalania kursów nie został ujawniony w umowie, więc bank miał w tym zakresie pełną swobodę. W...

Umowa Kredyt Banku nieważna

20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII C 2133/21, wcześniej III C 1723/19) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z października 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od 14 dnia od doręczenia pozwu do dnia złożenia zarzutu zatrzymania, co nastąpiło w odpowiedzi na pozew. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Katarzyna Szydłowska.

Umowa z Kredyt Bank nieważna

W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska, I ACa 268/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 stycznia 2021 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 106/20) w ten sposób, że: - uwzględnił roszczenie kredytobiorcy o zwrot rat zapłaconych ponad 10 lat przed wniesieniem pozwu (uznane za przedawnione przez Sąd I instancji), ze względu na przedeterminową wcześniejszą spłatę części kredytu w niebagatelnej wysokości 200 tys. zł; - oddalił roszczenie o odsetki od dnia wezwania, a zasądził od dnia złożenia apelacji uznając ten...

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (SSA Alicja Myszkowska, sygn. akt I ACa 155/21) w sprawie z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 21 października 2020 r. sygn. akt I C 1541/19 oddalił apelację i zasądził koszty postępowania na rzecz pozwanej. Sąd Apelacyjny w całość zgodził się z argumentami Sądu Okręgowego i pełnomocnika pozwanej, wskazując, że umowa kredytu hipotecznego z września 2007 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna. Na etapie postępowania apelacyjnego Fundusz...

Prawomocna przegrana Santander Banku

Prawomocna przegrana Santander Banku (d. Kredyt Bank) we Wrocławiu. Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Jacek Gołaczyński; I ACa 959/20) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 czerwca 2020 r. (XII C 704/18), który stwierdził nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku na 950 tys. zł z sierpnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 700 tys. zł zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny uznał jednak zarzut zatrzymania banku zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek od roszczenia kredytobiorców za czas trwania procesu, powołując się na uchwałę SN z 7...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok. w którym: I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98 CHF wskutek uznania Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 23 lipca 2007 r., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału; II. w całości obciążył Bank kosztami procesu W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy. Pomimo, że sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego przez powodów, Sąd uznał zgłoszony przez bank w postępowaniu...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Kiełek (sygn. II C 3182/20), w dniu 30 listopada 2021 roku wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa d. Kredyt Banku z listopada 2007 r.) w którym: - ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny EKSTRALOKUM powiązany z kursem CHF zawarta przez powoda z pozwanym w listopadzie 2007 r. jest nieważna, - zasądził na rzecz powoda 216.014,32 PLN oraz 36.190,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 13 grudnia 2019 r., - obciążył Bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.817,00 PLN)....

Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa d. Kredyt Banku pozbawiona indeksacji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2021 r. uznał, że umowa d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest ważna, ale klauzule indeksacyjne zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1a oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie umowy nie wiążą powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 100 tys. zł nadpłaconych rat kredytu, z odsetkami od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy, brak uznania przez Sąd zarzutu zatrzymania i potrącenia! W dniu 4.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 542/21, wcześniej sprawa była prowadzona w SR dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. I C 637/17 oraz SO we Wrocławiu, sygn. XII C 815/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r., zawartej z poprzednikiem prawnym Kredyt Bank S.A. II. zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 53.796,42 PLN oraz 18.751,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2020...

Aneks „przewalutujący” jest nieważny

13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, IV C 2391/20, wcześniej XXV C 1296/19 ) uznał, że aneks z dnia 4 lipca 2008 r. do Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 19 lipca 2007 r. Kredyt Banku, który zmienił kredyt złotowy na kredyt indeksowany jest nieważny, a w związku z tym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu według pierwotnych ustaleń. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne określają główne świadczenia stron, ponieważ mają wpływ na saldo zadłużenia i wysokość rat kredytu. Przy zawieraniu aneksu dotyczącego indeksacji bank nie poinformował powoda o tym, jak może się zmieniać...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 106/20; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wykonaniu umowy zawartej z d. Kredyt Bankiem w styczniu 2008 r.. Na razie nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, ale najprawdopodobniej Sąd uznał umowę za nieważną w całości. Sprawa trwała wyjątkowo krótko, bo pozew został wniesiony w styczniu 2020 r., a więc do wyroku I instancji minął zaledwie rok. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.