Umowa z Kredyt Bank nieważna

W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska, I ACa 268/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 stycznia 2021 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 106/20) w ten sposób, że: - uwzględnił roszczenie kredytobiorcy o zwrot rat zapłaconych ponad 10 lat przed wniesieniem pozwu (uznane za przedawnione przez Sąd I instancji), ze względu na przedeterminową wcześniejszą spłatę części kredytu w niebagatelnej wysokości 200 tys. zł; - oddalił roszczenie o odsetki od dnia wezwania, a zasądził od dnia złożenia apelacji uznając ten...

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (SSA Alicja Myszkowska, sygn. akt I ACa 155/21) w sprawie z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 21 października 2020 r. sygn. akt I C 1541/19 oddalił apelację i zasądził koszty postępowania na rzecz pozwanej. Sąd Apelacyjny w całość zgodził się z argumentami Sądu Okręgowego i pełnomocnika pozwanej, wskazując, że umowa kredytu hipotecznego z września 2007 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna. Na etapie postępowania apelacyjnego Fundusz...

Prawomocna przegrana Santander Banku

Prawomocna przegrana Santander Banku (d. Kredyt Bank) we Wrocławiu. Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Jacek Gołaczyński; I ACa 959/20) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 czerwca 2020 r. (XII C 704/18), który stwierdził nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku na 950 tys. zł z sierpnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 700 tys. zł zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny uznał jednak zarzut zatrzymania banku zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek od roszczenia kredytobiorców za czas trwania procesu, powołując się na uchwałę SN z 7...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok. w którym: I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98 CHF wskutek uznania Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 23 lipca 2007 r., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału; II. w całości obciążył Bank kosztami procesu W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy. Pomimo, że sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego przez powodów, Sąd uznał zgłoszony przez bank w postępowaniu...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Kiełek (sygn. II C 3182/20), w dniu 30 listopada 2021 roku wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa d. Kredyt Banku z listopada 2007 r.) w którym: - ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny EKSTRALOKUM powiązany z kursem CHF zawarta przez powoda z pozwanym w listopadzie 2007 r. jest nieważna, - zasądził na rzecz powoda 216.014,32 PLN oraz 36.190,72 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 13 grudnia 2019 r., - obciążył Bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.817,00 PLN)....

Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa d. Kredyt Banku pozbawiona indeksacji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2021 r. uznał, że umowa d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest ważna, ale klauzule indeksacyjne zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1a oraz § 9 ust. 2 zdanie trzecie umowy nie wiążą powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 100 tys. zł nadpłaconych rat kredytu, z odsetkami od wezwania przedsądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy, brak uznania przez Sąd zarzutu zatrzymania i potrącenia! W dniu 4.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 542/21, wcześniej sprawa była prowadzona w SR dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. I C 637/17 oraz SO we Wrocławiu, sygn. XII C 815/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r., zawartej z poprzednikiem prawnym Kredyt Bank S.A. II. zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 53.796,42 PLN oraz 18.751,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2020...

Aneks „przewalutujący” jest nieważny

13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, IV C 2391/20, wcześniej XXV C 1296/19 ) uznał, że aneks z dnia 4 lipca 2008 r. do Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 19 lipca 2007 r. Kredyt Banku, który zmienił kredyt złotowy na kredyt indeksowany jest nieważny, a w związku z tym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu według pierwotnych ustaleń. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne określają główne świadczenia stron, ponieważ mają wpływ na saldo zadłużenia i wysokość rat kredytu. Przy zawieraniu aneksu dotyczącego indeksacji bank nie poinformował powoda o tym, jak może się zmieniać...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 106/20; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wykonaniu umowy zawartej z d. Kredyt Bankiem w styczniu 2008 r.. Na razie nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, ale najprawdopodobniej Sąd uznał umowę za nieważną w całości. Sprawa trwała wyjątkowo krótko, bo pozew został wniesiony w styczniu 2020 r., a więc do wyroku I instancji minął zaledwie rok. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

Nierozpoznanie istotny sprawy – ciąg dalszy kasacyjnego wyroku SN

Wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 508/20; SSA Jacek Gołaczyński; SSA Sławomir Jurkowicz; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut, spr.) wskutek ponownego rozpoznawania sprawy po uchyleniu poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski). W motywach ustnych rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd Okręgowy nie zbadał materialnoprawnej podstawy żądania powódki i nie zbadał twierdzeń o abuzywności kwestionowanych postanowień umownych. Sąd I instancji nie zbadał, czy kwestionowane postanowienia są abuzywne i jaki...