Umowa d. Kredyt Banku nieważna

W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 358/21), wydał wyrok. w którym:
I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 140.371,98 CHF wskutek uznania Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 23 lipca 2007 r., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz
pozwanego kwoty wypłaconego kapitału;
II. w całości obciążył Bank kosztami procesu
W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy. Pomimo, że sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego przez powodów, Sąd uznał zgłoszony przez bank w postępowaniu zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem wypłaconej kwoty kredytu. Sąd Okręgowy oddalił również powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. W tym zakresie strona powodowa złoży apelację od wyroku Sądu Okręgowego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios