Wyrok prawomocny – umowa mBanku z 2009 r. nieważna

7 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 208/20; SSA Katarzyna Polańska-Farion) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 404/17; SSO Bożena Chłopecka), w którym ustalono nieważność umowy kredytu, ale bez zasądzenia kwoty na rzecz kredytobiorcy poprzez:
– zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwotę 380 tys. zł zapłaconych rat kredytu ze względu na nieważność umowy, ale pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania bankowi zwrotu kwoty wypłaconej w wysokości 674 tys. zł, ze względu na podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania.
– jednocześnie Sąd uznał, że wobec podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania kredytobiorca nie ma już interesu prawnego w dodatkowym ustaleniu przez sąd, że umowa jest nieważna i w tym zakresie zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił to roszczenie.
Ponadto Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty są należne dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o niezgodzie na sanowanie umowy, co w tym przypadku nastąpiło po złożeniu przez pozwanego zarzutu zatrzymania, więc Sąd nie zasądził żadnych odsetek.
Ponadto sąd zniósł koszty procesu za I i II instancję, zważywszy na oddalenia roszczenia o ustalenie oraz uwzględnienie zarzutu zatrzymania.
Generalnie wyrok jest więc pozytywny, jednak kwestia odsetek stanowi moim zdaniem błędną wykładnię przepisów, wywołaną oczywiście nieprecyzyjnym uzasadnieniem uchwały SN z 7.5.2021 r. (III CZP 6/21). W tym zakresie będziemy doradzać klientowi skargę kasacyjną.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.