Umowa z Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy, brak uznania przez Sąd zarzutu zatrzymania i potrącenia!
W dniu 4.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 542/21, wcześniej sprawa była prowadzona w SR dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. I C 637/17 oraz SO we Wrocławiu, sygn. XII C 815/20) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r., zawartej z poprzednikiem prawnym Kredyt Bank S.A.
II. zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 53.796,42 PLN oraz 18.751,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;
III. oddala żądanie główne w pozostałej części (w zakresie odsetek dochodzonych przez kredytobiorcę przed złożeniem modyfikacji w zakresie ustalenia nieważności umowy)
III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 23.617 zł (koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości z uwagi na znaczny nakład pracy pełnomocnika, jak również złożenie przez bank zarzutu zatrzymania i potrącenia)
IV. nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 964,37 zł tytułem nieuiszczonych wydatków.
Zdaniem Sądu umowa jest nieważna ponieważ narusza art. 353(1) KC, tj. naturę stosunku prawnego, gdyż bank ma prawo do dowolnego kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorcy poprzez odniesienie ich wysokości do tabel kursowych banku. W związku z tym, że klauzule kursowe są sprzeczne z prawem, to cała umowa na podstawie art. 58 par. 3 kodeksu cywilnego jest nieważna. Sąd uznał ponadto, że umowa mogłaby być uznana za nieważną także po wyeliminowaniu z umowy klauzul indeksacyjnych, które należy uznać za abuzywne. Sąd uznał klauzule indeksacyjne za element głównego świadczenia stron, które nie było sformułowane jednoznacznie.
Sąd nie uznał zarzutu potrącenia i zatrzymania podniesionego przez pozwanego w ostatnim piśmie procesowym. Wskazał bowiem, iż powód nie został wezwany przez pozwanego do zwrotu świadczenia, a zatem zarzut pozwanego w tym zakresie jest bezskuteczny.
Dodatkowo sąd wskazał, iż nie ma możliwości potrącenia świadczeń niejednorodnych, ponieważ powód spłacał zarówno w PLN, jak i w CHF.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy