Umowa z Kredyt Bank nieważna

W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska, I ACa 268/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 stycznia 2021 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 106/20) w ten sposób, że:

– uwzględnił roszczenie kredytobiorcy o zwrot rat zapłaconych ponad 10 lat przed wniesieniem pozwu (uznane za przedawnione przez Sąd I instancji), ze względu na przedeterminową wcześniejszą spłatę części kredytu w niebagatelnej wysokości 200 tys. zł;

– oddalił roszczenie o odsetki od dnia wezwania, a zasądził od dnia złożenia apelacji uznając ten termin za właściwy co do znajomości skutków nieważności umowy;

– uznał roszczenie o ustalenie, że umowa jest z grudnia 2007 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna.

Koszty postępowania apelacyjnego ponosi bank. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest prawomocny.