Prawomocny wyrok – do zwrotu tylko kapitał pomniejszony o dotychczasowe wpłaty

25 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 712/20; SSA Tadeusz Nowakowski, SSA Janusz Kaspryszyn, SSA Sławomir Jurkowicz) oddalił apelację pozwanych kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16; SSO Sławomir Urbaniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy zasądził na rzecz funduszu sekuratyzacyjnego, który nabył wierzytelność od Banku Zachodniego WBK z tytułu umowy kredytu indeksowanego dochodzoną kwotę stanowiącą kwotę wypłaconego kapitału pomniejszoną o dokonane spłaty.
W apelacji pozwani zarzucali, że sąd błędnie ustalił, że umowa będąca źródłem roszczenia funduszu była ważna i skuteczna, choć zawierała ona klauzule indeksacyjne, a przez to trzeba uznać, że umowa była nieważna albo bezskuteczna w zakresie indeksacji a tym samym fundusz nie nabył wierzytelności od banku.
Wyrok jest prawomocny. W sprawie przysługuje skarga kasacyjna. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski, adw. Jakub Ryzlak.