Kancelaria jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredyty frankowe.

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie. 

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

AKTUALNE WYROKI W NASZYCH SPRAWACH 

 • 14 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 404/17) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z listopada 2009 r. jest nieważna, ale oddalił powództwo o zapłatę.

  Sąd uznał, że z uwagi na niedozwolone klauzule indeksacyjne umowa jest nieważna. Jednocześnie Sąd stwierdził, że roszczenie o zapłatę nie jest zasadne, gdyż strony powinny zwrócić sobie wzajemnie to co świadczyły, a kredytobiorca do tej pory zapłacił mniej niż otrzymał w wykonaniu nieważnej umowy.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

 • 10 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy (SSR del. Anna Zalewska, XXV C 2852/18, wcześniej XXV C 1949/16) w Warszawie ustalił, że umowa d. Polbank EFG jest nieważna, ale oddalił powództwo o zapłatę.

  Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia swobody zawierania umów, z uwagi na brak pewności stosunku prawnego oraz brak równowagi między stronami. Szczególnie abuzywny charakter, zdaniem Sądu, miała klauzula o uruchomieniu kredytu: "W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu." Ta klauzula dawała Bankowi możliwość zupełnie dowolnego ukształtowania wysokości kredytu.

  Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż uznał, że dopóki kwota zapłacona przez klienta jest niższa niż otrzymana od banku, to roszczenie o zapłatę jest niezasadne. Sąd dodał, że czeka na zajęcie stanowiska przez SN w kwestii takich rozliczeń na skutek pytania zadanego przez V Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Maciej Zaborowski.

 • 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha, I C 733/17) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot przez nich płaconych, stwierdzając, jednocześnie, że jeżeli bank chce otrzymać zwrot wypłaconej kwoty kredytu, to powinien takie roszczenie zgłosić.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

 • 30 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie( I ACa 598/18; SSA Roman Dziczek (spr.), SA Marzanna Góral, SA Marzena Konsek - Bitkowska) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku zawiera nieuczciwe klauzule indeksacyjne, a wskutek ich eliminacji umowa musi upaść. Jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego roszczenie o zapłatę jest bezzasadne, skoro bank wypłacił kredytobiorcy więcej niż kredytobiorca do tej pory zapłacił na rzecz banku. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

 • 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2120/19; SSR del. K. Gołaszewski) ustalił, że umowa kredytu d. Nordea Banku (obecnie PKO BP) z 2011 r. jest nieważna.

  Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 190 tys. CHF (raty zapłacone przez kredytobiorców w CHF na rzecz banku) przy czym Sąd uznał zarzut zatrzymania banku i stwierdził, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów bankowi kwoty 769.077,91 PLN, to jest kwoty udzielonego kredytu.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

 • 17 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 274/18, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko mBankowi w całości.

  Zdaniem Sadu, ponieważ powodowie zaciągali tego typu kredyt wcześniej, nie można uznać, że nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku. Ponadto ponieważ powódka zeznała, że nie czytała umowy, więc "chcącemu nie dzieje się krzywda". Powództwo o ustalenie jest niezasadne, bo brak interesu prawnego.

  Nawet jeśli klauzule przeliczeniowe są abuzywne, to nie można powiedzieć, że cała umowa jest nieważna. Można było wystosować żądanie o zasądzenie różnicy nadpłat ale do momentu wejścia w życie ustawy antyspreadowej. W takim przypadku można byłoby zastosować kurs średni NBP. Po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, klauzule przeliczeniowe nie są już abuzywne.

  Niezasadne jest też żądanie zwrotu składek na UNWW, gdyż to było zwyczajne zabezpieczenie się banku, do czego miał prawo.

  Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.

 • 16 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 1293/17 (SSO Piotr Bednarczyk) unieważnił umowę dawnego Getin Banku na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i zasądził wzajemny zwrot świadczeń.

  W praktyce oznacza to, że bank ma zwrócić nadwyżkę pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu, a kwotami wpłaconymi przez kredytobiorcę z tytułu nieważnej umowy. Dodatkowo Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w wysokości 11.817 zł.
  Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

 • 13 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 3480/16, w składzie SSO Katarzyna Parczewska (spr.), SSO Adam Malinowski, SSR del. Joanna Karczewska) wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna, ze względu zarówno na wadliwość mechanizmu waloryzacji jak i klauzuli zmiennego oprocentowania (oprocentowanie zależne od decyzji zarządu banku, tzw. stary portfel).
  Tym samym Sąd Okręgowy całkowicie zmienił wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia z 17 marca 2016 r. (I C 3066/15, SSR Aleksandra Różalska-Danilczuk), w którym Sąd Rejonowy dostrzegł abuzywność klauzul indeksacyjnych, ale uznał, że można je zastąpić innym miernikiem, a ciężar dowodu jaki powinien to być miernik obciąża stronę powodową.
  W rezultacie Sąd zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę ponad 27 tys. zł. stanowiącą część kwoty zapłaconej bankowi z tytułu nieważnej umowy wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.
  Wyrok jest prawomocny, w sprawie nie przysługuje stronom skarga kasacyjna (wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł).
  Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski.

 • 12 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 533/18; SSA Urszula Wiercińska, SSA Jolanta Pyźlak (spr.), SSA Małgorzata Kuracka) oddalił apelacje obu stron i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (XXV C 546/16; SSO Anna Błażejczyk), w który Sąd Okręgowy uznał, że umowa d. Getin Banku jest ważna, ale powinna być wykonywana z pominięciem indeksacji kursem CHF i zasądził na rzecz powodów zwrot nadpłaconych rat kredytu.

  Bankowi przysługuje jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

 • 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 382/18 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2018 r. (I ACa 1439/17), którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego. Brak jeszcze uzasadnienia wyroku SN.
  Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.