Wyrok prawomocny: umowa Banku Millennium nieważna

30 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 420/21; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 29 grudnia 2020 r. (III C 511/18; SSO Agnieszka Rafałko) co do nieważności umowy z marca 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium. Sąd uznał, że umowa nie jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego ani art. 353(1) kodeksu cywilnego, jednak jest w całości nieuczciwa ze względu na nałożenie na kredytobiorcę jednostronnego ryzyka a także wadliwość indeksacji przez odwołanie się do kursów wyznaczanych przez bank. Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od...

Wyrok prawomocny – umowa mBanku z 2010 r. nieważna

30 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; I ACa 255/20) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 3 stycznia 2020 r. (I C 733/17; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w 2010 r. i nakazujący bankowi zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorców. Bank nie składał zarzutu zatrzymania. Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 15 grudnia 2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy (co nastąpiło dopiero w postępowaniu apelacyjnym) i w tym zakresie zmienił wyrok sądu I...

Oddalenie powództwa Banku Millennium przeciwko kredytobiorcom

Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. sygn. akt I C 421/18 w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. (wcześniej Euro Bank S.A.) przeciwko kredytobiorcom: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 10.800 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa dotyczy umowy kredytu zawartej z Euro Bank S.A. Z uwagi na zaprzestanie spłaty rat kredytu, bank wypowiedział umowę i pozwał kredytobiorców o zapłatę kwoty niemal 600 tys. PLN. Bank w procesie utrzymywał, że umowa jest ważna i została skutecznie wypowiedziana. Pozwani kredytobiorcy argumentowali, że umowa zawiera niedozwolone klauzule...

Prawomocna nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 grudnia 2021 r. sygn. akt I ACa 841/19 (SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska): I. zmienił zaskarżony wyrok SO w Gdańsku z 14 października 2019 r. sygn. akt I C 1092/17 (SSR del. Michał Jank) w ten sposób, że: a) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna; b) zasądził od Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz kredytobiorcy kwotę 141.248,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 listopada 2017 r. do dnia zapłaty; c) zasądził od Banku BPH na rzecz kredytobiorcy kwotę...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

W dniu 28 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Dorota Markiewicz; I ACa 659/21), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021 r. (SSO Ewa Jończyk; III C 845/17), w którym to wyrok Sąd ustalił, że umowa kredytu ze marca 2008 r. jest nieważna. Sąd Apelacyjny uznał jednak zgłoszony przez bank w postępowaniu zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem wypłaconej kwoty kredytu. Sąd Apelacyjny oddalił również powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, gdyż uznał, że pozwany pozostawał w opóźnieniu dopiero od dnia...

Prawomocna nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

W dniu 23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 954/20) co do zasady podtrzymał wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., sygn. XXV C 234/19 ustalający nieważność umowy kredytu d. EFG Eurobank Ergasias zawartej w styczniu 2008 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 49 tys PLN i 174 tys. CHF, z tym, że uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Również odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez powodów o akceptacji upadku umowy tj. od stycznia 2020 r. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze...

Prawomocna nieważność umowy d. Polbank EFG

23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 632/20) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. (SO Katarzyna Waseńczuk; II C 2015/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego z grudnia 2007 r. na ok. 500 tys. zł. jest ważna i uczciwa i oddalił powództwo kredytobiorców. Wskutek apelacji, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot dochodzonych kwot w PLN i CHF, z tym, że uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania co do kwot w PLN (co do CHF bank nie zgłosił zarzutu zatrzymania)....

Oddalenie apelacji Getin Noble Bank S.A.

21 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 759/18; SSO del. Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r. (XXV C 590/16; SSO Paweł Duda). Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 125 tys. zł z odsetkami od dnia złożenia pozwu ze względu na fakt, że powodowie zapłacili więcej niż było należne bankowi bez indeksacji (tzw. odfrankowienie) z tytułu umowy zawartej z Getin Bankiem w kwietniu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Od wyroku apelację złożył tylko bank. W toku postępowania apelacyjnego powodowie złożyli...

Umowa mBank nieważna

W dniu 20 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 607/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił nieważność umowy kredytu (d. BRE Bank S.A. umowa z sierpnia 2008 r.) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 85 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od maja 2019 r. do dnia zapłaty, a także koszty zastępstwa procesowego. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.