Oddalenie powództwa Banku Millennium przeciwko kredytobiorcom

Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. sygn. akt I C 421/18 w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. (wcześniej Euro Bank S.A.) przeciwko kredytobiorcom:
I. oddalił powództwo w całości;
II. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 10.800 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Sprawa dotyczy umowy kredytu zawartej z Euro Bank S.A. Z uwagi na zaprzestanie spłaty rat kredytu, bank wypowiedział umowę i pozwał kredytobiorców o zapłatę kwoty niemal 600 tys. PLN.
Bank w procesie utrzymywał, że umowa jest ważna i została skutecznie wypowiedziana.
Pozwani kredytobiorcy argumentowali, że umowa zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, a jej konstrukcja powoduje nieważność umowy kredytu.
Jednocześnie bank nie zgłosił w toku procesu roszczenia o zwrot kwoty kredytu na skutek nieważności umowy. Bank do końca utrzymywał, że umowa jest ważna.
Sąd Okręgowy w Koszalinie w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. W ocenie Sądu umowa jest nieważna, bowiem zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, które dotyczą głównych świadczeń stron. Ich eliminacja z umowy powoduje jej nieważność.
Jednocześnie Sąd w ogóle nie rozpatrywał roszczenia o zwrot kwoty kredytu z uwagi na nieważność umowy, bowiem bank nie zgłosił takiego roszczenia.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.