Oddalenie apelacji Getin Noble Bank S.A.

21 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 759/18; SSO del. Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r. (XXV C 590/16; SSO Paweł Duda). Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 125 tys. zł z odsetkami od dnia złożenia pozwu ze względu na fakt, że powodowie zapłacili więcej niż było należne bankowi bez indeksacji (tzw. odfrankowienie) z tytułu umowy zawartej z Getin Bankiem w kwietniu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Od wyroku apelację złożył tylko bank. W toku postępowania apelacyjnego powodowie złożyli wniosek o zabezpieczenie ze względu na fakt, że zapłacili już bankowi więcej niż otrzymali – wniosek ten został uwzględniony.
Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja jest bezzasadna, gdyż wbrew twierdzeniom banku zasady określania kursu w umowie są niejasne i nie poddają się obiektywnej weryfikacji, żądanej przez TSUE choćby w wyroku z 18.11.2021 r. Skutkiem nieważności umowy jest zasadność żądania zapłaty przez powodów, a tym samym apelacja pozwanego nie mogła doprowadzić do zmiany wyroku.
Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.