Umowa mBank nieważna

W dniu 20 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 607/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił nieważność umowy kredytu (d. BRE Bank S.A. umowa z sierpnia 2008 r.) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 85 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od maja 2019 r. do dnia zapłaty, a także koszty zastępstwa procesowego.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.