Umowa kredytu „Nordea-Habitat”, denominowanego do waluty USD, zawarta z Nordea Bank Polska S.A. w 2008 r., bezskuteczna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski) wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r. (XXVIII C 7735/22) w sprawie p-ko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2008 r. nie jest dla powodów wiążąca w następujących postanowieniach części ogólnej umowy: § 1 ust. 2, § 8 ust. 6 oraz § 12 ust. 3; II. w związku z ustaleniem w pkt. I, ustalił, że umowa nie jest możliwa do wykonania i jest w całości wobec powodów bezskuteczna; III. tytułem zwrotu świadczenia wzajemnego zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę...

Nieważność umowy BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. akt II C 427/22): I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta 17 maja 2007 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (...) 331.243,25 PLN  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 326.583,69 PLN od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 4.659,56 PLN od dnia 15 września 2020 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (...) 118.686,18 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 7 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Jacek Tyszka, sygn. XXIV C 1258/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowy o kredyt hipoteczny z 11 lipca 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna Zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda 74 tys. PLN oraz 56 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2019 r. do dnia zapłaty Ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawia Referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii...