Nieważność umowy Millennium

W dniu 7 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Jacek Tyszka, sygn. XXIV C 1258/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowy o kredyt hipoteczny z 11 lipca 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna
  2. Zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda 74 tys. PLN oraz 56 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2019 r. do dnia zapłaty
  3. Ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawia Referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.